Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2123(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0335/2015

Ingediende teksten :

A8-0335/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0406

Aangenomen teksten
PDF 247kWORD 62k
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europeess Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer, met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11 hiervan,

–  gezien de door het bemiddelingscomité op 14 november 2015 goedgekeurde gemeenschappelijke tekst (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0335/2015),

A.  overwegende dat overeenkomstig Artikel 4 bis, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2012/2002 een bedrag van 50 000 000 EUR beschikbaar is gesteld voor de betaling van voorschotten door de betrokken kredieten in de algemene begroting van de Unie op te nemen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2016/252.)

Juridische mededeling