Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2123(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0335/2015

Predkladané texty :

A8-0335/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0406

Prijaté texty
PDF 331kWORD 67k
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 14. novembra 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0335/2015),

A.  keďže v súlade s článkom 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa na vyplácanie záloh prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie dáva k dispozícii suma 50 000 000 EUR;

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na vyplácanie záloh

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/252.)

Právne oznámenie