Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2123(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0335/2015

Ingivna texter :

A8-0335/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0406

Antagna texter
PDF 244kWORD 64k
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast av den 14 november 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0335/2015), och av följande skäl:

A.  I linje med artikel 4a.4 i förordning (EG) nr 2012/2002 ska ett belopp på 50 000 000 EUR göras tillgängligt för utbetalning av förskott genom anslag i Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för förskottsutbetalningar

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/252.)

Rättsligt meddelande