Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2132(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0333/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0333/2015

Keskustelut :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0407

Hyväksytyt tekstit
PDF 447kWORD 169k
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. marraskuuta 2015 sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvät parlamentin, neuvoston ja komission lausumat (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ottaa huomioon komission 24. kesäkuuta 2015 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (COM(2015)0300),

–  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2015 vahvistaman ja 17. syyskuuta 2015 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  ottaa huomioon komission oikaisukirjelmät nro 1/2016 (COM(2015)0317) ja 2/2016 (COM(2015)0513) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016,

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016(1) ja siihen sisältyvät budjettitarkistukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(2),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 90 artiklan ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A8-0333/2015),

1.  hyväksyy sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin, jonka muodostavat seuraavat asiakirjat yhdessä:

   luettelo budjettikohdista, joita ei ole muutettu talousarvioesitykseen tai neuvoston kantaan verrattuna
   yhteenlasketut määrät rahoituskehyksen otsakkeittain
   numerotiedot budjettikohdittain kaikista budjettikohdista
   konsolidoitu asiakirja, jossa esitetään kaikkien sovittelumenettelyn aikana muutettujen budjettikohtien numerotiedot ja lopullinen teksti;

2.  vahvistaa tämän päätöslauselman liitteenä olevat Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiset lausumat;

3.  vahvistaa lausumansa toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan soveltamisesta;

4.  kehottaa puhemiestä toteamaan Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle, komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0376.
(2)EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

LOPULLINEN 14.11.2015

Talousarvio 2016 – Yhteiset päätelmät

Nämä yhteiset päätelmät koskevat seuraavia aiheita:

1.  Talousarvio 2016

2.  Talousarvio 2015 – Lisätalousarvio nro 8/2015

3.  Yhteiset lausumat

Yhteenveto

A.   Talousarvio 2016

Yhteisten päätelmien perusteella voidaan todeta seuraavaa:

–  Maksusitoumusmäärärahoja on vuoden 2016 talousarviossa yhteensä 155 004,2 miljoonaa euroa. Tämä jättää vuoden 2016 monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin yhteensä 2 331,4 miljoonan euron liikkumavaran maksusitoumusmäärärahoina.

–  Maksumäärärahoja on vuoden 2016 talousarviossa yhteensä 143 885,3 miljoonaa euroa.

–  Joustovälineestä otetaan vuonna 2016 käyttöön 1 506,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina otsakkeessa 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) ja 24,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina otsakkeessa 4 (Globaali Eurooppa).

–  Komission arvion mukaan maksumäärärahat, jotka koskevat joustovälineen käyttöönottoa vuosina 2014, 2015 ja 2016, ovat 832,8 miljoonaa euroa vuonna 2016.

B.   Talousarvio 2015

Yhteisten päätelmien perusteella voidaan todeta seuraavaa:

–  Lisätalousarvioesitys nro 8/2015 hyväksytään sellaisena kuin komissio sitä ehdotti.

1.  Talousarvio 2016

1.1.   Ns. suljetut budjettikohdat

Budjettikohdat, joita neuvosto tai parlamentti ei ole talousarvion käsittelyn aikana muuttanut tai joita koskevat neuvoston tarkistukset parlamentti hyväksyi, vahvistetaan, jollei näistä päätelmistä muuta johdu.

Muista budjettikohdista sovittelukomitea hyväksyi jäljempänä kohdissa 1.2–1.6 esitetyt päätelmät.

1.2.   Horisontaaliset kysymykset

Erillisvirastot

EU:n rahoitusosuus erillisvirastoille (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina) ja kaikkien erillisvirastojen virkojen/toimien määrä asetetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016, ottaen huomioon seuraavat sovittelukomiteassa hyväksytyt mukautukset:

–  Euroopan kemikaaliviraston (ECHA – Biosideihin liittyvä toiminta) henkilöstötaulukkoon lisätään kolme (maksuista rahoitettavaa) tointa ja määrärahoja vähennetään 1 350 000 euroa

–  Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) henkilöstötaulukkoon lisätään kuusi (maksuista rahoitettavaa) tointa

–  Euroopan lääkeviraston (EMA) henkilöstötaulukkoon lisätään kolme (maksuista rahoitettavaa) tointa

–  energia-alan sääntelyviranomaisten (ACER) henkilöstötaulukkoon lisätään viisi tointa ja määrärahoja lisätään vastaavasti 325 000 euroa

–  perusoikeusviraston (FRA) henkilöstötaulukkoon lisätään kaksi tointa ja määrärahoja lisätään vastaavasti 130 000 euroa

–  Eurojustin henkilöstötaulukkoon lisätään kaksi tointa ja määrärahoja lisätään vastaavasti 130 000 euroa

–  Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) määrärahoja lisätään 928 000 euroa

–  Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu.LISA) määrärahoja vähennetään 260 000 euroa.

Toimeenpanovirastot

EU:n rahoitusosuus toimeenpanovirastoille (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina) ja toimeenpanovirastojen virkojen/toimien määrä asetetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016.

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Hyväksytään parlamentin ehdotuksen mukaisesti 89 pilottihankkeen ja valmistelutoimen paketti, jonka suuruus on 64,9 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina.

Jos pilottihankkeessa tai valmistelutoimessa voidaan käyttää jo olemassa olevaa oikeusperustaa, komissio voi toimen täytäntöönpanon helpottamiseksi ehdottaa määrärahasiirtoa kyseiseen oikeusperustaan.

Paketissa otetaan täysin huomioon pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat varainhoitoasetuksessa säädetyt enimmäismäärät.

1.3.  Rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan jaotellut menot –maksusitoumusmäärärahat

Sovittelukomitea on ottanut huomioon edellä esitetyt ns. suljettuja budjettikohtia, virastoja sekä pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat päätelmät ja on päättänyt seuraavaa:

Otsake 1 a

Maksusitoumusmäärärahat asetetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016, ottaen huomioon seuraavat sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

–  Horisontti 2020 -sitoumuksia lisätään seuraavan jaottelun mukaisesti:

euroina

Budjettikohta

Nimike

TE 2016 (ml. oikaisukirjelmät 1 ja 2)

Talousarvio 2016

Ero

02 04 02 01

Avaruusteknologian johtoasema

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Innovoinnin lisääminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Resurssitehokkaan ja ilmastonmuutosta kestävän talouden sekä raaka-aineiden kestävän saatavuuden saavuttaminen

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden riittävän saannin varmistaminen

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman eurooppalaisen liikennejärjestelmän toteuttaminen

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Euroopan tutkimusinfrastruktuurien lujittaminen, sähköiset infrastruktuurit mukaan luettuina

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Johtoasema nanoteknologian, kehittyneiden materiaalien, laserteknologian, bioteknologian ja kehittyneiden valmistus- ja prosessointimenetelmien aloilla

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Innovoinnin lisääminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Turvallisten, terveellisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden riittävän saannin varmistaminen

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Resurssitehokas, ympäristöystävällinen, turvallinen ja saumaton eurooppalainen liikennejärjestelmä

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Osallistavien, innovatiivisten ja pohtivien eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Tulevan ja nousevan teknologian tutkimuksen vahvistaminen

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Euroopan tutkimusinfrastruktuurin, myös sähköisen infrastruktuurin, vahvistaminen

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Osallistavien, innovatiivisten ja kehityskykyisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Horisontti 2020 – Asiakaslähtöinen tieteellinen ja tekninen tuki unionin eri alojen politiikalle

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti – Korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin muodostaman osaamiskolmion osatekijöiden integrointi

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Yhteensä

31 828 018

–  COSME-sitoumuksia lisätään seuraavan jaottelun mukaisesti:

euroina

Budjettikohta

Nimike

TE 2016 (ml. oikaisukirjelmät 1 ja 2)

Talousarvio 2016

Ero

02 02 01

Yrittäjyyden edistäminen sekä unionin yritysten kilpailukyvyn ja markkinoille pääsyn parantaminen

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Yhteensä

14 284 725

–  Erasmus+ -sitoumuksia lisätään seuraavan jaottelun mukaisesti:

euroina

Budjettikohta

Nimike

TE 2016 (ml. oikaisukirjelmät 1 ja 2)

Talousarvio 2016

Ero

15 02 01 01

Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Yhteensä

6 627 673

Kun otetaan huomioon nämä mukautukset sekä erillisvirastot, pilottihankkeet ja valmistelutoimet, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 19 010,0 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeeseen 1 a ei jää liikkumavaraa menojen enimmäismäärään nähden ja maksusitoumusten kokonaisliikkumavarasta käytetään 543 miljoonaa euroa.

Otsake 1 b

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan talousarvioesityksen tasolle sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016.

Kun otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 50 831,2 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeeseen 1 b jää liikkumavaraa menojen enimmäismäärään nähden 5,8 miljoonaa euroa.

Otsake 2

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016, ja määristä vähennetään lisäksi 140,0 miljoonaa euroa, koska maataloustukirahaston käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja ja budjettikohdan 11 06 62 01 määrärahoja lisättiin. Sovittelukomitea on päättänyt näin ollen seuraavaa:

euroina

Budjettikohta

Nimike

TE 2016 (ml. oikaisukirjelmät 1 ja 2)

Talousarvio 2016

Ero

05 03 01 10

Perustukijärjestelmä

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Tieteellinen neuvonta ja tietämys

8 485 701

8 680 015

194 314

Yhteensä

-139 805 686

Kun otetaan huomioon erillisvirastot, pilottihankkeet ja valmistelutoimet, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 62 484,2 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeeseen 2 jää liikkumavaraa menojen enimmäismäärään nähden 1 777,8 miljoonaa euroa.

Otsake 3

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016, ottaen huomioon seuraavat sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

euroina

Budjettikohta

Nimike

TE 2016 (ml. oikaisukirjelmät 1 ja 2)

Talousarvio 2016

Ero

09 05 05

Multimediatoimet

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Eläinten paremman terveystilanteen ja korkeatasoisen eläinten suojelun varmistaminen unionissa

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Kasveille haitallisten organismien ajoissa tapahtuvan havaitsemisen ja niiden hävittämisen varmistaminen

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Vaikuttavan, tehokkaan ja luotettavan valvonnan varmistaminen

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Eläinten ja kasvien terveyteen liittyviä kiireellisiä toimenpiteitä koskeva rahasto

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Yhteensä

-9 075 000

Kun otetaan huomioon nämä mukautukset, erillisvirastot, pilottihankkeet ja valmistelutoimet sekä maahanmuuttoa koskevan joustovälineen käyttöönotto, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 4 052,0 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeeseen 3 ei jää liikkumavaraa menojen enimmäismäärään nähden ja joustovälineestä otetaan käyttöön 1 506,0 miljoonaa euroa.

Otsake 4

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016, ottaen huomioon seuraavat sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

euroina

Budjettikohta

Nimike

TE 2016 (ml. oikaisukirjelmät 1 ja 2)

Talousarvio 2016

Ero

13 07 01

Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Inhimillinen kehitys

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Elintarvike- ja ravitsemusturva ja kestävä maatalous

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Tuki poliittisille uudistuksille ja niihin liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle ja siihen liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Tuki poliittisille uudistuksille ja niihin liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Tuki taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle kehitykselle ja siihen liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin säännöstöön

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Välimeren maat – Ihmisoikeudet ja liikkuvuus

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Välimeren maat – Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Välimeren maat – Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Tuki rauhanprosessille ja rahoitusapu Palestiinalle ja YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Itäinen kumppanuus – Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Tuki usean maan yhteistyölle unionin naapurialueilla — Yleisohjelma

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Nopean, tehokkaan ja tarpeisiin perustuvan humanitaarisen avun ja elintarvikeavun toimittaminen

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Yhteensä

132 303 941

Kun otetaan huomioon nämä mukautukset sekä pilottihankkeet ja valmistelutoimet, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 9 167,0 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeeseen 4 ei jää liikkumavaraa menojen enimmäismäärään nähden ja joustovälineestä otetaan käyttöön 24,0 miljoonaa euroa.

Otsake 5

Toimielinten henkilöstötaulukkojen virkojen/toimien määrä ja määrärahat, joita komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja 2/2016, hyväksytään seuraavin poikkeuksin:

–  Euroopan parlamentin esitys hyväksytään vähentämällä siitä 9 tointa

–  neuvoston esitys hyväksytään

–  tuomioistuimen henkilöstötaulukkoon lisätään seitsemän lisätointa (+300 000 euroa)

–  Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa koskeva Euroopan parlamentin esitys hyväksytään.

Komission on määrä hyväksyä 26. marraskuuta 2015 kertomus talousarviovaikutuksista, jotka koskevat vuoden 2015 palkkamukautuksia, jotka vaikuttavat kaikkien unionin toimielinten henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin taannehtivasti 1. heinäkuuta 2015 alkaen.

Näin ollen, pilottihankkeet ja valmistelutoimet huomioon ottaen, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 8 935,2 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeeseen 5 jää 547,8 miljoonan euron liikkumavara menojen enimmäismäärään nähden.

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Maksusitoumusmäärärahat vahvistetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016, ja niihin sisältyy 50 miljoonan euron käyttöönotto Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta ennakkomaksujen suorittamiseksi.

1.4.   Maksumäärärahat

Maksumäärärahojen kokonaismäärä on vuoden 2016 talousarviossa 143 885,3 miljoonaa euroa, johon sisältyy joustovälineen käyttöönottoon liittyvä 832,8 miljoonan euron määrä.

Maksumäärärahojen jakauma asetetaan tasolle, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja nro 2/2016, ottaen huomioon seuraavat sovittelukomitean hyväksymät mukautukset:

1.  Otetaan huomioon jaksottamattomiin menoihin liittyvien maksusitoumusmäärärahojen sovittu määrä. Näihin menoihin liittyvien maksumäärärahojen määrä on yhtä suuri kuin maksusitoumusmäärärahojen määrä. Ne kattavat myös erillisvirastot, joille maksumäärärahoina osoitettava unionin rahoitusosuus asetetaan edellä 1.2 kohdassa esitetylle tasolle. Yhteisvaikutuksena määrärahat vähenevät 140,0 miljoonaa euroa.

2.  Kaikkien uusien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien maksumäärärahojen määräksi vahvistetaan 50 prosenttia vastaavista maksusitoumusmäärärahoista tai parlamentin ehdottama määrä, jos se on alhaisempi. Meneillään olevien pilottihankkeiden ja valmistelutointen jatkamista koskevien maksumäärärahojen määrä asetetaan talousarvioesityksen tasolle ja siihen lisätään 50 prosenttia vastaavien uusien sitoumusten määrästä tai parlamentin ehdottama määrä, jos se on alhaisempi. Yhteisvaikutuksena määrärahat lisääntyvät 29,5 miljoonaa euroa.

3.  Maksumäärärahoihin liittyviä menoja vähennetään 460,1 miljoonaa euroa seuraavasti:

euroina

Budjettikohta

Nimike

TE 2016 (ml. oikaisukirjelmät 1 ja 2)

Talousarvio 2016

Ero

02 05 01

Maailmanlaajuisten satelliittinavigointi-infrastruktuurien ja -palvelujen (Galileo) kehittäminen ja tarjoaminen vuoteen 2020 mennessä

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Sellaisten satelliittipalvelujen tarjoaminen, joilla voidaan parantaa GPS-järjestelmän suorituskykyä, jotta se kattaa asteittain koko Euroopan siviili-ilmailukonferenssissa (ECAC) mukana olevan alueen vuoteen 2020 mennessä (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) loppuun saattaminen

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Avaruudesta tapahtuvaa seurantaa ja in situ -tietoja hyödyntävien operationaalisten palvelujen tarjoaminen (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Unionin itsenäisen maanseurantakapasiteetin (Copernicus) rakentaminen

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Euroopan sosiaalirahaston toimien loppuun saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys (2007–2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Euroopan sosiaalirahasto – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Euroopan sosiaalirahasto – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Euroopan sosiaalirahasto – Operatiivinen tekninen apu

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Maaseudun kehittämisohjelmat

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Maaseudun kestävän kehityksen edistäminen sekä alueellisesti ja ympäristön kannalta tasapainoisemman, ilmastomyönteisemmän ja innovatiivisemman unionin maatalousalan edistäminen

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Siirtymäalueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Kehittyneemmät alueet – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Euroopan alueiden välinen yhteistyö

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Operatiivinen tekninen apu

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Kaupunkialueiden kestävän kehityksen innovatiiviset toimenpiteet

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Koheesiorahaston hankkeiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Koheesiorahasto – Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Koheesiorahasto – Operatiivinen tekninen apu

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen ”Fusion for Energy (F4E)” saattaminen päätökseen (2007–2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Yhteensä

-460 100 000

4.  Edellä oleviin kohtiin 1–3 liittyviä maksumäärärahoja vähennetään kaiken kaikkiaan 570,6 miljoonaa euroa komission talousarvioesityksestä sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja 2/2016 kyseisten menokohtien osalta.

1.5.  Selvitysosat

Euroopan parlamentin tai neuvoston selvitysosien tekstiin ehdottamat tarkistukset hyväksytään edellyttäen, että niillä ei muuteta tai laajenneta olemassa olevan oikeusperustan soveltamisalaa, heikennetä toimielinten hallinnollista autonomiaa tai häiritä toimintaa ja että niitä ei voida kattaa käytettävissä olevista resursseista (kuten toteutettavuutta koskevan kirjeen liitteessä todetaan).

1.6.  Uudet budjettikohdat

Jollei sovittelukomitean yhteisissä päätelmissä tai budjettivallan käyttäjien käsittelyissään hyväksymissä yhteisissä päätöksissä toisin ilmoiteta, budjettinimikkeistö, jota komissio ehdotti talousarvioesityksessä, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmillä nro 1/2016 ja 2/2016, pysyy muuttumattomana lukuun ottamatta pilottihankkeita ja valmistelutoimia sekä sitä, että momentti 18 04 01 (Eurooppalainen kansalaisaloite) jaetaan kahteen alamomenttiin: 18 04 01 01 Kansalaisten Eurooppa – Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla ja 18 04 01 02 Eurooppalainen kansalaisaloite.

2.   Talousarvio 2015

Lisätalousarvioesitys nro 8/2015 hyväksytään komission ehdotuksen mukaisena.

3.  Yhteiset lausumat

3.1.  Yhteinen lausuma nuorisotyöllisyysaloitteesta

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio palauttavat mieleen, että nuorisotyöttömyyden vähentäminen on edelleen tärkeä yhteinen poliittinen prioriteetti, ja tätä varten ne vahvistavat uudelleen aikovansa päättäväisesti käyttää parhaalla mahdollisella tavalla nuorisotyöttömyyden torjuntaan saatavilla olevia budjettivaroja, erityisesti nuorisotyöllisyysaloitetta.

Ne palauttavat mieleen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 14 artiklan 1 kohdan, jonka mukaan "Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin (2014–2017) nähden jäävä liikkumavara muodostaa sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran sitoumuksia varten, joka on määrä ottaa käyttöön monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 2016–2020 vahvistettujen enimmäismäärien lisäksi kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorten työllisyyteen liittyviä politiikkatavoitteita varten".

Komissio ottaa monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä huomioon nuorisotyöllisyysaloitteen arvioinnin tulokset ja antaa tarvittaessa ehdotuksia aloitteen jatkamisesta vuoden 2020 jälkeen.

Neuvosto ja parlamentti sitoutuvat käsittelemään nopeasti komission tässä asiassa esittämiä ehdotuksia."

3.2.  Yhteinen lausuma maksuennusteesta 2016–2020

"Vuosien 2015–2016 maksusuunnitelmasta voimassa olevan sopimuksen huomioon ottaen Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio panevat merkille toimet, joiden avulla on vähitellen supistettu vuosien 2007–2013 koheesio-ohjelmien maksamatta olevien maksupyyntöjen määrää ja parannettu maksamattomien laskujen määrien seurantaa kaikissa otsakkeissa. Ne toistavat olevansa sitoutuneita estämään vastaavanlaisten maksamattomien määrien muodostumista tulevaisuudessa, mukaan lukien perustamalla varhaisvaroitusjärjestelmän.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio aikovat seurata koko vuoden ajan aktiivisesti vuoden 2016 talousarvion toteuttamisen tilannetta sovitun maksusuunnitelman mukaisesti. Komissio voi talousarviossa 2016 varattujen määrärahojen avulla vähentää vuosien 2007–2013 koheesio-ohjelmien vuoden lopussa maksamatta olevia maksupyyntöjä noin 2 miljardin euron tasolle vuoden 2016 loppuun mennessä.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tarkastelevat edelleen maksujen toteutumista ja päivitettyjä ennusteita toimielinten sopimuksen liitteessä olevan 36 kohdan mukaisesti toimielinten välisissä kokouksissa, joita olisi järjestettävä poliittisella tasolla vähintään kolme kertaa vuonna 2016.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio palauttavat mieleen, että kyseisissä kokouksissa olisi myös käsiteltävä pidemmän aikavälin ennusteita siitä, miten maksujen odotetaan kehittyvän vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen loppuun asti."

3.3.  Euroopan parlamentin lausuma toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan soveltamisesta

"Euroopan parlamentti sitoutuu jatkamaan henkilöstötaulukoissa olevien virkojen kokonaismäärän vähentämistä ja saattamaan sen päätökseen vuoteen 2019 mennessä seuraavan aikataulun mukaisesti ottaen huomioon 18 toimen nettovähennyksen vuonna 2016:

Euroopan parlamentin henkilöstötaulukossa olevien hyväksyttyjen toimien vuotuinen nettovähennys edelliseen vuoteen verrattuna

Vähentämättä olevien tointen määrä viiden prosentin tavoitteen saavuttamiseksi(1)

2017

2018

2019

2017–2019

179

-60

-60

-59

-179

(1)Euroopan parlamentti katsoo, että viiden prosentin vähennykseen eivät sisälly poliittisten ryhmien määräaikaiset toimet, jotka on määritelty sen henkilöstötaulukossa.

Oikeudellinen huomautus