Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2132(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0333/2015

Pateikti tekstai :

A8-0333/2015

Debatai :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Balsavimas :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0407

Priimti tekstai
PDF 561kWORD 210k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 metų biudžeto procedūra. Bendras projektas
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrą projektą, kurį patvirtino Taikinimo komitetas, ir Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimus (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. birželio 24 d. (COM(2015)0300),

–  atsižvelgdamas į poziciją dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kurią Taryba priėmė 2015 m. rugsėjo 4 d. ir perdavė Europos Parlamentui 2015 m. rugsėjo 17 d. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto Taisomuosius raštus Nr. 1/2016 (COM(2015)0317) ir Nr. 2/2016 (COM(2015)0513),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 28 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(1) ir joje pateiktus biudžeto pakeitimus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Parlamento delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A8-0333/2015),

1.  pritaria bendram projektui, dėl kurio susitarė Taikinimo komitetas ir kurį sudaro visi šie dokumentai:

   biudžeto eilučių, kurios nepakeistos, palyginti su biudžeto projektu arba Tarybos pozicija, sąrašas;
   suvestinės sumos pagal finansinės programos išlaidų kategorijas;
   visų biudžeto punktų sumos pagal eilutes;
   konsoliduotas dokumentas, kuriame pateikiamos visų biudžeto eilučių, pakeistų taikinimo metu, sumos ir galutinis tekstas;

2.  patvirtina prie šios rezoliucijos pridėtus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrus pareiškimus;

3.  patvirtina Europos Parlamento pareiškimą dėl Tarpinstitucinio susitarimo 27 punkto taikymo;

4.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms bei nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0376.
(2) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(5) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

GALUTINIS 14.11.2015

2016 m. biudžetas. Bendros išvados

Šios bendros išvados apima šiuos skirsnius:

1.  2016 m. biudžetas

2.  2015 m. biudžetas. Taisomasis biudžetas Nr. 8/2015

3.  Bendri pareiškimai

Apibendrinamoji apžvalga

A.  2016 m. biudžetas

Atsižvelgiant į bendrų išvadų elementus:

–  2016 m. biudžete numatyta bendra įsipareigojimų asignavimų suma – 155 004,2 mln. EUR. Taigi lieka DFP viršutinės ribos 2016 m. nesiekianti 2 331,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų marža.

–  2016 m. biudžete numatyta bendra mokėjimų asignavimų suma – 143 885,3 mln. EUR.

–  2016 m. iš lankstumo priemonės lėšų mobilizuojama 1 506,0 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma 3 išlaidų kategorijai „Saugumas ir pilietybė“ ir 24,0 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma 4 išlaidų kategorijai „Europos vaidmuo pasaulyje“.

–  Komisija apskaičiavo, kad su lankstumo priemonės lėšų mobilizavimu 2014, 2015 ir 2016 m. susiję mokėjimų asignavimai 2016 m. sieks  832,8 mln. EUR.

B.  2015 m. biudžetas

Atsižvelgiant į bendrų išvadų elementus:

–  priimamas Komisijos pasiūlytas Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektas.

1.  2016 m. biudžetas

1.1.  Biudžeto eilutės, dėl kurių nebediskutuojama

Jei toliau šiose išvadose nenurodoma kitaip, visos biudžeto eilutės, kurių nei Taryba, nei Parlamentas nekeitė ir dėl kurių Parlamentas pritarė Tarybos pakeitimams per atitinkamą jų svarstymą, laikomos patvirtintomis.

Kalbant apie kitus biudžeto punktus pasakytina, kad Taikinimo komitetas susitarė dėl toliau pateikiamuose 1.2–1.6 skirsniuose nurodomų išvadų.

1.2.  Horizontalieji klausimai

Decentralizuotos agentūros

ES įnašas (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičius visoms decentralizuotoms agentūroms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016, kartu su šiais pataisymais, kuriems pritarė Taikinimo komitetas:

–  padidinamas Europos cheminių medžiagų agentūros etatų plano pareigybių (finansuojamų iš mokesčių) skaičius (ECHA, veikla biocidų srityje, +3 pareigybės) ir asignavimai sumažinami 1 350 000 EUR;

–  padidinamas Europos aviacijos saugos agentūros etatų plano pareigybių (finansuojamų iš mokesčių) skaičius (EASA, +6 pareigybės);

–  padidinamas Europos vaistų agentūros etatų plano pareigybių (finansuojamų iš mokesčių) skaičius (EASA, +3 pareigybės);

–  padidinamas Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros etatų plano pareigybių skaičius ir susijusių asignavimų suma (ACER, +5 pareigybės ir + 325 000 EUR);

–  padidinamas Pagrindinių teisių agentūros etatų plano pareigybių skaičius ir susijusių asignavimų suma (FRA, +2 pareigybės ir + 130 000 EUR);

–  padidinamas Eurojusto etatų plano pareigybių skaičius ir susijusių asignavimų suma (+2 pareigybės ir + 130 000 EUR);

–  padidinama Europos bankininkystės institucijos asignavimų suma (EBA,+ 928 000 EUR);

–  sumažinama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros asignavimų suma (eu.LISA, -260 000 EUR).

Vykdomosios įstaigos

ES įnašas (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičius vykdomosioms įstaigoms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016.

Bandomieji projektai / Parengiamieji veiksmai

Kaip siūlė Parlamentas, susitarta dėl išsamaus 89 bandomųjų projektų ir (arba) parengiamųjų veiksmų rinkinio ir jam skiriama 64,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma.

Kai bandomajam projektui ar parengiamajam veiksmui taikomas egzistuojantis teisinis pagrindas, Komisija gali pasiūlyti asignavimus perkelti atitinkamam teisiniam pagrindui siekiant palengvinti to veiksmo įgyvendinimą.

Šiame rinkinyje visapusiškai atsižvelgiama į Finansiniame reglamente bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams nustatytas viršutines ribas.

1.3.  Finansinės programos išlaidų kategorijos. Įsipareigojimų asignavimai

Atsižvelgęs į minėtąsias išvadas dėl biudžeto eilučių, dėl kurių nebediskutuojama, dėl agentūrų, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, Taikinimo komitetas susitarė dėl šių klausimų:

1a išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016, apimantys šiuos pataisymus, kuriems pritarė Taikinimo komitetas:

—  Programos „Horizontas 2020“ įsipareigojimai padidinami juos paskirstant taip:

Eurais

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

2016 m. biudžeto projektas (įskaitant Taisomuosius raštus Nr. 1 ir Nr. 2)

2016 m. biudžetas

Skirtumas

02 04 02 01

Pirmavimas kosmoso srityje

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų didinimas

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais užtikrinimas

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Išteklius bei aplinką tausojančios, saugios ir integruotos Europos transporto sistemos sukūrimas

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, įskaitant e. infrastruktūrą, stiprinimas

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacijų didinimas

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Sveikatos ir gerovės visą gyvenimą gerinimas

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Saugių, sveikų ir kokybiškų maisto produktų bei kitų biologinių produktų pakankamo tiekimo užtikrinimas

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Integracinių, novatoriškų ir mąstančių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Mokslinių tyrimų ateities ir besiformuojančių technologijų srityje stiprinimas

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, įskaitant elektroninę infrastruktūrą, stiprinimas

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Pirmavimas informacinių ir ryšių technologijų srityje

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Sveikatos ir gerovės visą gyvenimą gerinimas

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Integracinių, novatoriškų ir mąstančių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Saugios Europos visuomenės kūrimas

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Programa „Horizontas 2020“ — Vartotojų interesus atitinkanti mokslinė ir techninė parama Sąjungos politikos kryptims

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Europos inovacijos ir technologijos institutas — Aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų trikampio integravimas

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Saugios Europos visuomenės kūrimas

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Perėjimo prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energijos sistemos užtikrinimas

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Iš viso

31 828 018

—  Programos „COSME“ įsipareigojimai padidinami juos paskirstant taip:

Eurais

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

2016 m. biudžeto projektas (įskaitant Taisomuosius raštus Nr. 1 ir Nr. 2)

2016 m. biudžetas

Skirtumas

02 02 01

Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į rinką didinimas

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Iš viso

14 284 725

—  Programos „Erasmus+“ įsipareigojimai padidinami juos paskirstant taip:

Eurais

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

2016 m. biudžeto projektas (įskaitant Taisomuosius raštus Nr. 1 ir Nr. 2)

2016 m. biudžetas

Skirtumas

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Iš viso

6 627 673

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į decentralizuotas agentūras, bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų dydis yra 19 010,0 mln. EUR, iki viršutinių 1a išlaidų kategorijos ribų nepaliekant jokios maržos ir panaudojant bendrosios įsipareigojimų maržos 543 mln. EUR sumą.

1b išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016.

Atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų dydis yra 50 831,2 mln. EUR, iki viršutinių 3 išlaidų kategorijos ribų paliekant 5,8 mln. EUR maržą.

2 išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016 su papildomu 140,0 mln. EUR sumažinimu dėl padidintų EŽŪGF asignuotųjų įplaukų ir padidintų biudžeto eilutės 11 06 62 01 asignavimų. Taigi Taikinimo komitetas susitarė dėl šių klausimų:

Eurais

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

2016 m. biudžeto projektas (įskaitant Taisomuosius raštus Nr. 1 ir Nr. 2)

2016 m. biudžetas

Skirtumas

05 03 01 10

Bazinės išmokos sistema (BIS)

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Mokslinės rekomendacijos ir žinios

8 485 701

8 680 015

194 314

Iš viso

-139 805 686

Atsižvelgiant į decentralizuotas agentūras, bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų dydis yra 62 484,2 mln. EUR, iki viršutinių 2 išlaidų kategorijos ribų paliekant 1 777,8 mln. EUR maržą.

3 išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016, apimantys šiuos pataisymus, kuriems pritarė Taikinimo komitetas:

Eurais

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

2016 m. biudžeto projektas (įskaitant Taisomuosius raštus Nr. 1 ir Nr. 2)

2016 m. biudžetas

Skirtumas

09 05 05

Žiniasklaidos veiksmai

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje užtikrinimas

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Savalaikio augalams kenksmingų organizmų aptikimo ir išnaikinimo užtikrinimas

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Veiksmingos, efektyvios ir patikimos kontrolės užtikrinimas

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Neatidėliotinų priemonių, susijusių su gyvūnų ir augalų sveikata, fondas

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Iš viso

-9 075 000

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į decentralizuotas agentūras, bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir į lankstumo priemonės lėšų mobilizavimą migracijos klausimui spręsti, sutartas įsipareigojimų dydis yra 4 052,0 mln. EUR, iki viršutinių 3 išlaidų kategorijos ribų nepaliekant jokios maržos ir panaudojant lankstumo priemonės 1 506,0 mln. EUR sumą.

4 išlaidų kategorija

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016, apimantys šiuos pataisymus, kuriems pritarė Taikinimo komitetas:

Eurais

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

2016 m. biudžeto projektas (įskaitant Taisomuosius raštus Nr. 1 ir Nr. 2)

2016 m. biudžetas

Skirtumas

13 07 01

Finansinė parama, skirta Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Žmogaus socialinė raida

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migracija ir prieglobstis

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Viduržemio jūros regiono šalys — Geras valdymas, žmogaus teisės ir judumas

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Viduržemio jūros regiono šalys — Skurdo mažinimas ir tvarus vystymasis

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Rytų partnerystė — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Kito daugiašalio bendradarbiavimo kaimynystėje rėmimas — Bendra programa

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu teikimas

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Iš viso

132 303 941

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų dydis yra 9 167,0 mln. EUR, iki viršutinių 4 išlaidų kategorijos ribų nepaliekant jokios maržos ir panaudojant lankstumo priemonės  24,0 mln. EUR sumą.

5 išlaidų kategorija

Patvirtinamas Komisijos pasiūlytame biudžeto projekte pateikiamas institucijų etatų planuose numatytas pareigybių skaičius ir siūlomi asignavimai su Taisomuosiuose raštuose Nr. 1 ir 2/2016 pateikiamais daliniais pakeitimais, taikant šias išimtis:

–  patvirtinami per Europos Parlamento svarstymą priimti jo biudžeto pakeitimai, taikant 9 pareigybių sumažinimą;

–  patvirtinami per Tarybos svarstymą priimti jos biudžeto pakeitimai;

–  Teisingumo Teismui suteikiamos 7 papildomos pareigybės (+ EUR 300 000);

–  patvirtinami per Europos Parlamente vykusį Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto biudžeto svarstymą priimti pakeitimai.

Tikimasi, kad 2015 m. lapkričio 26 d. Komisija patvirtins ataskaitą dėl 2015 m. darbo užmokesčių atnaujinimo, kuris galios atgaline tvarka nuo 2015 m. liepos 1 d. visų ES institucijų darbuotojų atlyginimams ir pensijoms, poveikio biudžetui.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų dydis yra 8 935,2 mln. EUR, iki viršutinių 5 išlaidų kategorijos išlaidų ribų paliekant 547,8 mln. EUR maržą.

Europos Sąjungos solidarumo fondas

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016, įskaitant avansų mokėjimams skirtą 50 mln. EUR sumos iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimą.

1.4.  Mokėjimų asignavimai

2016 m. biudžete numatyta bendra mokėjimų asignavimų suma – 143 885,3 mln. EUR, įskaitant su lankstumo priemonės lėšų mobilizavimu susijusią 832,8 mln. EUR sumą.

Nustatyti tokie įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016, apimantys šiuos pataisymus, kuriems pritarė Taikinimo komitetas:

1.  visų pirma, atsižvelgiama į susitarimu nustatytą nediferencijuotosioms išlaidoms skirtų įsipareigojimų asignavimų, kurių mokėjimų asignavimų apimtis iš esmės prilygsta įsipareigojimų asignavimų apimčiai, sumą. Tai galioja ir decentralizuotoms agentūroms, kurioms skiriamų ES mokėjimų asignavimų sumos pasiūlymas pateiktas anksčiau išdėstytame 1.2 skirsnyje; bendras poveikis biudžetui – 140,0 mln. EUR sumažinimas;

2.  nustatoma, kad mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams sudaro 50 % atitinkamų įsipareigojimų asignavimų arba Parlamento siūlomą sumą, jei ji mažesnė; nustatoma, kad mokėjimų asignavimų visiems pratęstiems vykdomiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams suma atitinka biudžeto projekte numatytą sumą prie jos pridedant 50 % atitinkamų naujų įsipareigojimų asignavimų arba Parlamento siūlomą sumą, jei ji mažesnė; bendras poveikis biudžetui – 29,5 mln. EUR padidinimas;

3.  Mokėjimų asignavimų išlaidos sumažinamos 460,1 mln. EUR suma, kaip nurodyta:

Eurais

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

2016 m. biudžeto projektas (įskaitant Taisomuosius raštus Nr. 1 ir Nr. 2)

2016 m. biudžetas

Skirtumas

02 05 01

Globalios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ir paslaugų („Galileo“) kūrimas ir teikimas iki 2020 m.

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Palydovinių paslaugų teikimas GPS veikimui gerinti siekiant iki 2020 m. palaipsniui aprėpti visą Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) regioną (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir „Galileo“) užbaigimas

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Kosminės erdvės stebėjimu ir in situ duomenimis paremtų operatyvinių paslaugų teikimas (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Savarankiškų Sąjungos Žemės stebėjimo pajėgumų kūrimas (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Europos socialinio fondo užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas (2007–2013 m.)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Europos socialinis fondas — Pereinamojo laikotarpio regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Europos socialinis fondas — Labiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Kaimo plėtros programos

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Tvarios kaimo plėtros ir teritorijos bei aplinkos požiūriu darnesnio, klimatui palankesnio, novatoriškesnio Sąjungos žemės ūkio sektoriaus skatinimas

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Pereinamojo laikotarpio regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Labiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Europos teritorinis bendradarbiavimas

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Veiklos techninė pagalba

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Novatoriški tvarios miestų plėtros veiksmai

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Sanglaudos fondo projektų užbaigimas (iki 2007 m.)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Sanglaudos fondas — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Sanglaudos fondas — Techninė pagalba veiklai

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Europos ITER bendrosios įmonės steigimo užbaigimas — Branduolių sintezės energija (F4E) (2007–2013 m.)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Iš viso

-460 100 000

4.  Bendras anksčiau pateiktose 1–3 dalyse nurodytų mokėjimų asignavimų lygis yra 570 6 mln. EUR mažesnis, negu atitinkamuose išlaidų punktuose siūlė Komisija savo biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016.

1.5.  Biudžeto pastabos

Europos Parlamento ar Tarybos padarytiems biudžeto pastabų pakeitimams pritariama, jeigu jais nekeičiama ar neišplečiama esamo teisinio pagrindo taikymo sritis, nepažeidžiama institucijų administracinė autonomija, nekeliama veiklos sunkumų arba jeigu jų neįmanoma padengti iš turimų išteklių (kaip nurodyta rašto dėl įgyvendinamumo priede).

1.6.  Naujos biudžeto eilutės

Jei bendrose išvadose, dėl kurių susitarė Taikinimo komitetas arba kartu susitarė abi biudžeto valdymo institucijos per jų atitinkamą svarstymą, nenurodyta kitaip, išlaikoma Komisijos pasiūlytame biudžeto projekte, iš dalies pakeistame Taisomaisiais raštais Nr. 1 ir 2/2016, pateikta biudžeto nomenklatūra be pakeitimų, išskyrus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus bei Europos piliečių iniciatyvos 18 04 01 straipsnio padalinimą į dvi dalis: 18 04 01 „programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Europos Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas“ ir 18 04 01 02 „Europos piliečių iniciatyva“.

2.  2015 m. biudžetas

Priimamas Komisijos pasiūlytas Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projektas.

3.  Bendri pareiškimai

3.1.  Bendras Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos

„Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad jaunimo nedarbo mažinimas tebėra vienu iš svarbių ir bendrų politinių prioritetų, ir šiuo tikslu dar kartą patvirtina savo ryžtą kuo veiksmingiau panaudoti turimas biudžeto lėšas šiai problemai spręsti, visų pirma skiriant jas Jaunimo užimtumo iniciatyvai.

Jie primena, kad 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Žemiau 2014–2017 m. DFP viršutinių įsipareigojimų asignavimų ribų likusios maržos sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, kurią galima panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas, nustatytas politiniams tikslams, susijusiems su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu.

Atliekant DFP laikotarpio vidurio peržiūrą / persvarstymą, Komisija atsižvelgs į Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimo rezultatus ir prireikus pateiks pasiūlymų dėl iniciatyvos pratęsimo iki 2020 m.

Taryba ir Parlamentas įsipareigoja skubiai išnagrinėti Komisijos pateiktus pasiūlymus šiuo klausimu.“

3.2.  Bendras pareiškimas dėl 2016–2020 m. mokėjimų prognozės

„Remdamiesi galiojančiu susitarimu dėl 2015–2016 m. mokėjimų plano, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija patvirtina veiksmus, kurių imtasi, kad būtų palaipsniui patenkinti susikaupę neįvykdyti mokėjimo prašymai pagal 2007–2013 m. sanglaudos programas ir kad būtų geriau vykdoma visų susikaupusių neapmokėtų sąskaitų visose išlaidų kategorijose stebėsena. Jie pabrėžia savo įsipareigojimą užkirsti kelią panašiam neapmokėtų sąskaitų susikaupimui ateityje, be kita ko, sukuriant ankstyvo įspėjimo sistemą.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija visus metus aktyviai stebės 2016 m. biudžeto vykdymo pagal sutartą mokėjimų planą būklę; visų pirma 2016 m. biudžete numatyti asignavimai leis Komisijai iki 2016 m. pabaigos sumažinti metų pabaigoje susikaupusį neįvykdytų mokėjimų prašymų pagal 2007–2013 m. sanglaudos programas skaičių taip, kad jie sudarytų apie 2 mlrd. EUR.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija specialiuose tarpinstituciniuose posėdžiuose, kurie 2016 m. politiniu lygmeniu turėtų vykti bent tris kartus, toliau vertins mokėjimų vykdymą ir naujausias prognozes pagal Tarpinstitucinio susitarimo priedo 36 punktą.

Atsižvelgdami į tai, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad tuose posėdžiuose taip pat turėtų būti sprendžiama dėl ilgesnio laikotarpio prognozių dėl tikėtinos mokėjimų raidos iki 2014–2020 m. DFP pabaigos.“

3.3.  Europos Parlamento pareiškimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo 27 punkto taikymo

Europos Parlamentas yra įsipareigojęs toliau mažinti savo etatų plane numatytą bendrą etatų skaičių ir šį mažinimą užbaigti iki 2019 m., laikantis toliau nurodyto tvarkaraščio, atsižvelgdamas į tai, kad grynasis 18 etatų sumažinimas bus įgyvendintas 2016 m.:

Europos Parlamento etatų plane patvirtintų etatų bendro skaičiaus metinis grynasis sumažinimas, palyginti su ankstesniais metais

Etatai, kurie dar turi būti sumažinti siekiant 5 proc. tikslo(1)

2017 m

2018 m

2019 m

2017–2019 m.

179

-60

-60

-59

-179

(1) Europos Parlamentas laikosi nuomonės, kad 5 proc. mažinimo tikslas netaikomas jo etatų plane numatytiems frakcijų laikiniesiems etatams.

Teisinis pranešimas