Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2132(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0333/2015

Ingivna texter :

A8-0333/2015

Debatter :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0407

Antagna texter
PDF 546kWORD 175k
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 november 2015 om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma förslag och Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalanden om detta (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som kommissionen antog den 24 juni 2015 (COM(2015)0300),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som rådet antog den 4 september 2015 och översände till Europaparlamentet den 17 september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  med beaktande av ändringsskrivelserna nr 1/2016 (COM(2015)0317) och 2/2016 (COM(2015)0513) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016,

–  med beaktande av sin resolution av den 28 oktober 2015 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1), och de budgetändringar som antagits,

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av artiklarna 90 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A8-0333/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner förlikningskommitténs gemensamma utkast, som sammantaget består av följande dokument:

   en förteckning över budgetposter som inte ändrats jämfört med budgetförslaget eller rådets ståndpunkt,
   sammanlagda belopp per rubrik i den fleråriga budgetramen,
   belopp per budgetpost för alla budgetpunkter,
   konsoliderat dokument som visar belopp och slutlig text för alla budgetposter som ändrats under förlikningen.

2.  Europaparlamentet bekräftar Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet bekräftar sitt uttalande om tillämpning av punkt 27 i det interinstitutionella avtalet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0376.
(2) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

SLUTLIG 14.11.2015

Budgeten för 2016 – Gemensamma slutsatser

Dessa gemensamma slutsatser omfattar följande delar:

1.  Budgeten för 2016

2.  Budgeten för 2015 − ändringsbudget nr 8/2015

3.  Gemensamma uttalanden

Sammanfattande överblick

A.   Budgeten för 2016

Enligt de gemensamma slutsatsernas olika delar:

—  Totalt uppgår åtagandebemyndigandena till 155 004,2 miljoner EUR i 2016 års budget. Sammanlagt ger detta en marginal inom taken för den fleråriga budgetramen för 2016 på 2 331,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

—  Totalt uppgår betalningsbemyndigandena till 143 885,3 miljoner EUR i 2016 års budget.

—  Flexibilitetsinstrumentet för 2016 har utnyttjats till ett belopp på 1 506,0 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) och till ett belopp på 24,0 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för rubrik 4 (Europa i världen).

—  De betalningsbemyndiganden för 2016 som avser utnyttjandet av flexibilitetsinstrumentet under 2014, 2015 och 2016 beräknas av kommissionen uppgå till 832,8 miljoner EUR.

B.   Budgeten för 2015

Enligt de gemensamma slutsatsernas olika delar:

—  Förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 har godtagits enligt kommissionens förslag.

1.  Budgeten för 2016

1.1.   ”Avklarade” budgetposter

Om ingen annat anges nedan i dessa slutsatser är alla budgetposter som varken ändrats av rådet eller parlamentet och de budgetposter för vilka parlamentet accepterat rådets ändringar under sina respektive behandlingar bekräftade.

När det gäller övriga budgetposter har förlikningskommittén enats om slutsatserna i avsnitten 1.2–1.6 nedan.

1.2.   Sektorsövergripande frågor

Decentraliserade byråer

EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för samtliga decentraliserade organ fastställs på den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom de ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, med följande anpassningar som förlikningskommittén kommit överens om:

—  Ökning av tjänsterna i tjänsteförteckningen (avgiftsfinansierade) för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa – biocider, + 3 tjänster) och minskning av anslagen med 1 350 000 EUR.

—  Ökning av tjänsterna i tjänsteförteckningen (avgiftsfinansierade) för Europeiska kemikaliemyndigheten (Easa, + 6 tjänster).

—  Ökning av tjänsterna i tjänsteförteckningen (avgiftsfinansierade) för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, + 3 tjänster).

—  Ökning av tjänsterna i tjänsteförteckningen och motsvarande anslag för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer, + 5 tjänster och + 325 000 EUR).

—  Ökning av tjänsterna i tjänsteförteckningen och motsvarande anslag för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA , + 2 tjänster och + 130 000 EUR).

—  Ökning av tjänsterna i tjänsteförteckningen och motsvarande anslag för Eurojust (+ 2 tjänster och + 130 000 EUR).

—  Ökning av anslagen för Europeiska bankmyndigheten (EBA, + 928 000 EUR).

—  Minskning av anslagen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu.LISA, - 260 000 EUR).

Genomförandeorgan

EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för genomförandeorganen har fastställts på den nivå som föreslagits av kommissionen i förslaget till budget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016.

Pilotprojekt/förberedande åtgärder

Ett omfattande paket bestående av 89 pilotprojekt/förberedande åtgärder, motsvarande ett belopp på 64,9 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden har godkänts i enlighet med parlamentets förslag.

När ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd verkar täckas av en befintlig rättslig grund, kan kommissionen föreslå en överföring av anslag till den motsvarande rättsliga grunden i syfte att underlätta genomförandet av åtgärden.

Detta paket respekterar till fullo taken för pilotprojekt och förberedande åtgärder enligt budgetförordningen.

1.3.   Utgiftsrubrikerna i budgetramen - åtagandebemyndiganden

Efter att ha beaktat de ovanstående slutsatserna om ”avklarade” budgetposter, byråer samt pilotprojekt och förberedande åtgärder, har förlikningskommittén kommit överens om följande:

Rubrik 1a

Åtagandebemyndigandena är fastställda till den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, med följande ändringar som förlikningskommittén kommit överens om:

—  Åtagandena för Horisont 2020 ökas enligt följande:

(EUR)

Budgetpost

Namn

BF 2016 (inkl. ÄS 1 och 2)

Budget 2016

Skillnad

02 04 02 01

Ledarskap i rymden

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Ökad innovation i små och medelstora företag

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Att skapa ett resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande europeiskt transportsystem

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Att förstärka europeiska forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-infrastrukturer

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Ledarskap inom nanoteknik, avancerade material, laserteknik, bioteknik, avancerad tillverkning och bearbetning

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Ökad innovation i små och medelstora företag

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Säkra tillgången till säkra, hälsosamma och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Vetenskap med och för samhället

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Att förstärka europeiska forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-infrastrukturer

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Främjande av säkra europeiska samhällen

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Horisont 2020 – Kunddrivet vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens politik

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Europeiska institutet för innovation och teknik – Integrera kunskapstriangeln högre utbildning, forskning och innovation

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Främjande av säkra europeiska samhällen

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Totalt

31 828 018

—  Åtagandena för Cosme ökas enligt följande:

(EUR)

Budgetpost

Namn

BF 2016 (inkl. ÄS 1 och 2)

Budget 2016

Skillnad

02 02 01

Främjande av entreprenörskap och förbättring av unionsföretagens konkurrenskraft och marknadstillträde

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Totalt

14 284 725

—  Åtagandena för Erasmus+ ökas enligt följande:

(EUR)

Budgetpost

Namn

BF 2016 (inkl. ÄS 1 och 2)

Budget 2016

Skillnad

15 02 01 01

Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Totalt

6 627 673

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för decentraliserade organ, pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 19 010,0 miljoner EUR vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 1a och ett utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden för ett belopp på 543 miljoner EUR.

Rubrik 1b

Åtagandebemyndigandena är fastställda till den nivå som föreslagits i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016.

Inräknat kostnaderna för pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 50 831,2 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 5,8 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 1b.

Rubrik 2

Åtagandebemyndigandena är fastställda till den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, med en ytterligare minskning på 140,0 miljoner EUR på grund av en ökning av de inkomster som avsatts för EGFJ och en ökning av budgetpost 11 06 62 01. Förlikningskommittén har därför kommit överens om följande:

(EUR)

Budgetpost

Namn

BF 2016 (inkl. ÄS 1 och 2)

Budget 2016

Skillnad

05 03 01 10

Ordningen för grundstöd

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Vetenskapliga utlåtanden och kunskaper

8 485 701

8 680 015

194 314

Totalt

-139 805 686

Inräknat kostnaderna för decentraliserade organ, pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 62 484,2 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 1 777,8 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 2.

Rubrik 3

Åtagandebemyndigandena är fastställda till den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, med följande ändring som förlikningskommittén enats om:

I euro

Budgetpost

Namn

BF 2016 (inkl. ÄS 1 och 2)

Budget 2016

Skillnad

09 05 05

Multimedieåtgärder

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Säkerställa att skadegörare för växter påvisas och utrotas i tid

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Effektiva, ändamålsenliga och tillförlitliga kontroller

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Nödåtgärder som avser djurhälsa och växtskydd

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Totalt

-9 075 000

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för decentraliserade organ, pilotprojekt, förberedande åtgärder och utnyttjande av flexibilitetsinstrumentet för migration, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 4 052,0 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 3 och ett utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 1 506,0 miljoner EUR genom flexibilitetsinstrumentet.

Rubrik 4

Åtagandebemyndigandena är fastställda till den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, med följande ändringar som förlikningskommittén enats om:

(EUR)

Budgetpost

Namn

BF 2016 (inkl. ÄS 1 och 2)

Budget 2016

Skillnad

13 07 01

Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Mänsklig utveckling

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och hållbart jordbruk

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migration och asyl

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Stöd till politiska reformer och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en progressiv anpassning till EU:s regelverk

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Medelhavsområdet – Mänskliga rättigheter och rörlighet

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Medelhavsländerna – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Det östliga partnerskapet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Stöd till övrigt multilateralt samarbete i grannskapsområdet – paraplyprogram

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Totalt

132 303 941

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 9 167,0 miljoner EUR, vilket inte ger någon marginal under utgiftstaket för rubrik 4 och ett utnyttjande av flexibilitetsinstrumentet till ett belopp på 24,0 miljoner EUR.

Rubrik 5

Antalet tjänster i institutionernas tjänsteförteckningar och de anslag som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, godkänns med följande undantag:

—  Europaparlamentets behandling av sin budget godkänns med en minskning med 9 tjänster.

—  Rådets behandling av sin budget godkänns.

—  Domstolen, som tilldelas ytterligare 7 tjänster (+ 300 000 EUR).

—  Europaparlamentets behandling av Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén godkänns.

Den 26 november 2015 förväntas kommissionen godkänna rapporten om budgetkonsekvenserna av uppdateringen av lönerna 2015, som kommer att få retroaktiva effekter från och med den 1 juli 2015, för lönerna för samtliga anställda vid EU-institutionerna och för pensionerna.

Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 8 935,2 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 547,8 miljoner EUR under utgiftstaket för rubrik 5.

Europeiska unionens solidaritetsfond

Åtagandebemyndigandena är fastställda till den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, inklusive utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond till ett belopp på 50 miljoner EUR för förskottsbetalningar.

1.4.   Betalningsbemyndiganden

Totalt uppgår betalningsbemyndigandena till 143 885,3 miljoner EUR i 2016 års budget, inklusive 832,8 miljoner EUR som avser utnyttjandet av flexibilitetsinstrumentet.

Fördelningen avbetalningsbemyndigandena är fastställd till den nivå som kommissionen föreslagit i budgetförslaget, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, med följande ändringar som förlikningskommittén kommit överens om:

1.  För det första beaktas den överenskomna nivån på åtagandebemyndigandena för icke differentierade utgifter, för vilka nivån på betalningsbemyndigandena motsvarar nivån på åtagandebemyndigandena. Detta omfattar även de decentraliserade byråerna, för vilka EU-bidraget i betalningsbemyndiganden är fastställt på den nivå som föreslås i avsnitt 1.2 ovan. Den kombinerade effekten är en minskning med 140,0 miljoner EUR.

2.  Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder har fastställts till 50 % av de motsvarande åtagandebemyndigandena, eller till den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre. Vid en förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder är betalningsnivån den som fastställts i budgetförslaget plus 50 % av motsvarande nya åtaganden, eller den nivå som föreslagits av parlamentet om den är lägre. Den kombinerade effekten är en minskning med 29,5 miljoner EUR.

3.  Utgifterna för betalningsbemyndigandena minskar med 460,1 miljoner EUR enligt följande:

(EUR)

Budgetpost

Namn

BF 2016 (inkl. ÄS 1 och 2)

Budget 2016

Skillnad

02 05 01

Utveckling och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global satellitnavigering (Galileo) till 2020

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Tillhandahållande av satellitbaserade tjänster för ökade prestanda hos GPS så att de gradvis täcker hela Europeiska civila luftfartskonferensens (ECAC-regionen) till 2020 (Egnos)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Slutförande av europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Operativa tjänster som bygger på rymdbaserade observationer och jordbaserade data (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Uppbyggnad av en självständig jordobservationskapacitet för EU (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Slutförande av Europeiska socialfonden – Regional konkurrenskraft och sysselsättning (2007–2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Europeiska socialfonden – Övergångsregioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Europeiska socialfonden – Mer utvecklade regioner – Investera i tillväxt och sysselsättning

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Landsbygdsutvecklingsprogram

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Främja hållbar landsbygdsutveckling och en jordbrukssektor inom unionen som är mer territoriellt och miljömässigt balanserad, klimatvänlig och innovativ

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mer utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Slutförande av Sammanhållningsfondens projekt (före 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Sammanhållningsfonden – Målet investering för tillväxt och sysselsättning

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Sammanhållningsfonden – Operativt tekniskt stöd

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Slutförande av det Europeiska gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi (2007–2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Total

-460 100 000

4.  Tillsammans uppgår betalningsbemyndigandena i punkterna 1–3 ovan till ett belopp som är 570,6 miljoner EUR lägre än det som kommissionen föreslår i sitt budgetförslag, såsom det ändrats genom ändringsskrivelserna 1 och 2/2016, för utgiftsposterna i fråga.

1.5.   Budgetanmärkningar

Ändringar som gjorts av Europaparlamentet eller rådet av budgetanmärkningarna godkänns i den mån de inte modifierar eller utvidgar tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund eller inkräktar på institutionernas administrativa självständighet, inte orsakar operativa problem och inte kan täckas av tillgängliga resurser (i enlighet med bilagan till skrivelsen om genomförbarheten).

1.6.   Nya budgetposter

Om inget annat anges i de gemensamma slutsatser som godkänts av förlikningskommittén eller som budgetmyndighetens båda grenar har enats om vid deras respektive behandlingar, ska den kontoplan som kommissionen föreslår i sitt budgetförslag och i sina ändringsskrivelser 1/2016 och 2/2016 förbli oförändrad, med undantag av pilotprojekt och förberedande åtgärder och uppdelningen av artikel 18 04 01 Europeiska medborgarinitiativet i två poster: 18 04 01 01 Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå och 18 04 01 02 Europeiska medborgarinitiativet.

2.   Budgeten för 2015

Förslaget till ändringsbudget nr 8/2015 godkänns enligt kommissionens förslag.

3.   Uttalanden

3.1.   Gemensamt uttalande om ungdomssysselsättningsinitiativet

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om att det förblir en viktig och gemensam prioritering att minska ungdomsarbetslösheten och de bekräftar därför på nytt sin föresats att på bästa sätt använda de tillgängliga budgetresurserna för att motverka den, framför allt ungdomssysselsättningsinitiativet.

De erinrar om att följande gäller i enlighet med artikel 14.1 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 20142020: 'Marginaler som förblir tillgängliga under budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för åren 2014–2017 ska utgöra en samlad marginal inom budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig över de tak som fastställs i budgetramen för åren 2016–2020 för politiska mål på området för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning'.

Vid halvtidsöversynen/revideringen av budgetramen kommer kommissionen att dra lärdom av resultaten av utvärderingen av ungdomssysselsättningsinitiativet, vilket i tillämpliga fall ska åtföljas av förslag om initiativets fortsättning till och med 2020.

Rådet och parlamentet åtar sig att snabbt behandla förslag om detta som kommissionen lägger fram."

3.2.   Gemensamt uttalande om betalningsprognoserna för 2016–2020

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen noterar de steg som på grundval av det gällande avtalet om en betalningsplan för 2015–2016 tagits för att fasa ut eftersläpningen av utestående betalningskrav från sammanhållningsprogrammen 2007–2013 och förbättra övervakningen av eftersläpning av obetalda fakturorunder alla rubriker. De erinrar om sitt åtagande att förhindra en liknande ökad eftersläpning i framtiden, bland annat genom att inrätta ett system för tidig varning.

Under hela året kommer Europaparlamentet, rådet och kommissionen att aktivt övervaka hur genomförandet av 2016 års budget förlöper, i enlighet med den överenskomna betalningsplanen. Framför allt anslagen i budgeten för 2016 kommer att ge kommissionen möjlighet att minska eftersläpningen av utestående betalningskrav vid årets slut från sammanhållningsprogrammen 2007–2013 till en nivå av omkring 2 miljarder EUR vid utgången av 2016.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer att fortsätta utvärdera betalningsgenomförandet och prognosuppdateringarna i enlighet med punkt 36 i bilagan till det interinstitutionella avtalet vid särskilda interinstitutionella möten, som bör äga rum minst tre gånger på politisk nivå under 2016.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar i detta sammanhang om att även de mer långsiktiga prognoserna om den förväntade betalningsutvecklingen under den tid som budgetramen 2014–2020 fortsätter att gälla bör behandlas vid dessa möten."

3.3.   Uttalande från Europaparlamentet om tillämpning av punkt 27 i det interinstitutionella avtalet

Europaparlamentet förbinder sig att fortsätta att minska det totala antalet tjänster i sin tjänsteförteckning och att slutföra denna minskning senast 2019, i enlighet med följande tidsplan, med beaktande av att en nettominskning med 18 tjänster kommer att äga rum 2016:

Årlig nettominskning av det totala antalet godkända tjänster i Europaparlamentets tjänsteförteckning jämfört med föregående år

Kvarstående minskning för att nå 5 %-målet(1)

2017

2018

2019

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

(1)Europaparlamentet anser att minskningen på 5 % inte omfattar de tillfälliga tjänster inom de politiska grupperna som fastställts i dess tjänsteförteckning.

Rättsligt meddelande