Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2969(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1263/2015

Arutelud :

PV 26/11/2015 - 4.2

Hääletused :

PV 26/11/2015 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0413

Vastuvõetud tekstid
PDF 252kWORD 77k
Neljapäev, 26. november 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kambodža
P8_TA(2015)0413RC-B8-1263/2015

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2015. aasta resolutsioon poliitilise olukorra kohta Kambodžas (2015/2969(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kambodža kohta,

–  võttes arvesse ELi 27. oktoobri 2015. aasta kohapealset avaldust olukorra kohta Kambodžas,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 17. novembri 2015. aasta avaldust Kambodža kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Ravina Shamdasani pressiesindaja 30. oktoobri 2015. aasta pressiavaldust,

–  võttes arvesse Kambodža inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri professor Rhona Smithi 23. novembri 2015. aasta ja 24. septembri 2015. aasta avaldusi,

–  võttes arvesse Kambodža inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 20. augusti 2015. aasta aruannet,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni Kambodža kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 15. juuli 2015. aasta avaldust ühinguid ja vabaühendusi käsitleva Kambodža seaduse kohta,

–  võttes arvesse rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õigusega tegeleva ÜRO eriraportööri 22. juuni 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. aprilli 2015. aasta lõppmärkusi Kambodža teise korrapärase aruande kohta,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 2008. aasta ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse 1997. aasta koostöölepingut Euroopa Ühenduse ja Kambodža Kuningriigi vahel,

–  võttes arvesse Kambodža põhiseaduse artiklit 35, millega on tagatud ühinemisvabadus ja vabadus osaleda aktiivselt riigi poliitilises, majanduslikus, ühiskondlikus ja kultuurielus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 13. novembril 2015 väljastasid Kambodža ametivõimud vahistamismääruse peamise opositsioonipartei, Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei (CNRP) juhi Sam Rainsy suhtes, kes viibib praegu välismaal, ning arvestades, et 16. novembril 2015 võttis Kambodža Rahvuskogu temalt ära liikmestaatuse ja parlamendiliikme puutumatuse, mistõttu on teda võimalik kodumaale tagasipöördumise korral vahistada seoses seitsme aasta taguse laimusüüdistusega;

B.  arvestades et 20. novembril 2015 kutsus kohus Sam Rainsy 4. detsembriks 2015 küsitlusele seoses postitusega tema avalikul Facebooki lehel, mille oli teinud opositsiooni senaator Hong Sok Hour, kes viibib 2015. aasta augustist saadik vahi all võltsimise ja kihutustöö süüdistusega, kuna ta postitas Sam Rainsy Facebooki lehel video, mis sisaldab väidetavalt võltsitud dokumenti 1979. aasta piirilepingu kohta Vietnamiga;

C.  arvestades, et 26. oktoobril 2015 ründas rühm valitsusmeelseid meeleavaldajaid Phnom Penhis jõhkralt kahte opositsiooni (CNRP) parlamendiliiget Nhay Chamroueni ja Kong Sakphead ning ohustas julgeolekut Rahvuskogu esimese aseesimehe elukohas; arvestades, et teadete kohaselt vaatasid politsei ja muud riigi julgeolekujõud rünnakuid pealt;

D.  arvestades, et 30. oktoobril 2015 kõrvaldas valitsev Kambodža Rahvapartei (CPP) opositsioonipartei asejuhi Kem Sokha Rahvuskogu esimese aseesimehe kohalt istungil, mida CNRP boikoteeris; arvestades, et CNRP-le aseesimehe koha andmine oli üks peamisi järeleandmisi, mille valitsev CPP 2014. aasta juulis CNRP suhtes tegi, et see lõpetaks pärast 2013. aasta valimisi rohkem kui aasta väldanud parlamendi boikoteerimise;

E.  arvestades, et peaminister Hun Sen on võimul olnud üle 30 aasta ja samal ajal naudivad tema julgeolekujõud karistamatust inimõiguste raskete rikkumiste eest;

F.  arvestades, et 11 opositsiooniaktivisti kannavad 7–20 aasta pikkust vanglakaristust „mässus” osalemise või selle juhtimise eest;

G.  arvestades, et CPP ja CNRP saavutasid 2014. aastal poliitilise vaherahu, mis tekitas lootusi, et algab uus ajastu ja poliitilisi erimeelsusi on võimalik konstruktiivselt lahendada; arvestades, et kokkuleppest hoolimata on poliitiline õhkkond Kambodžas pingeline;

H.  arvestades, et sõnavabaduse õigus on sätestatud Kambodža põhiseaduse artiklis 41 ja poliitikas osalemise õigus põhiseaduse artiklis 35;

I.  arvestades, et vaatamata ulatuslikule kriitikale kodanikuühiskonna ja rahvusvahelise üldsuse poolt on ühinguid ja vabaühendusi käsitleva seaduse hiljutine vastuvõtmine andnud riigi ametivõimudele õiguse meelevaldselt sulgeda inimõigusi kaitsvaid organisatsioone ja takistada nende loomist ning see on juba hakanud tõkestama inimõiguste kaitse alast tegevust ja kodanikuühiskonna toimimist Kambodžas;

J.  arvestades, et rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õigusega tegelev ÜRO eriraportöör on märkinud, et Kambodža kodanikuühiskond jäeti ühinguid ja vabaühendusi käsitleva seaduse eelnõu koostamisest kõrvale;

K.  arvestades, et Kambodža valitsus kiitis 13. novembril 2015 heaks ametiühinguid käsitleva seaduseelnõu;

L.  arvestades, et EL on arenguabi valdkonnas Kambodža olulisim partner ja ajavahemikuks 2014–2020 on arenguabiks ette nähtud 410 miljonit eurot; arvestades, et EL toetab mitmesuguseid inimõigustealaseid algatusi, mida viivad läbi Kambodža vabaühendused ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid; arvestades, et Kambodža sõltub tugevalt arenguabist;

1.  väljendab sügavat muret opositsioonipoliitikute ja -aktivistide, inimõiguste kaitsjate, ühiskondlike ja keskkonnaaktivistide jaoks halveneva õhkkonna pärast Kambodžas ning mõistab hukka kõik vägivallaaktid ja poliitiliselt motiveeritud süüdistused, karistused ja süüdimõistvad kohtuotsused, mis on suunatud opositsioonipoliitikute, aktivistide ja inimõiguste kaitsjate vastu Kambodžas;

2.  nõuab tungivalt, et Kambodža ametivõimud tühistaksid vahistamismääruse ja loobuksid kõigist süüdistustest opositsioonijuhi Sam Rainsy ja CNRPsse kuuluvate Rahvuskogu ja Senati liikmete, sh senaator Hong Sok Houri ja CNRP aktivistide ja organisaatorite vastu, lubaksid neil töötada vabalt ilma vahistamist või tagakiusamist kartmata, ning lõpetaksid kohtute poliitilisel eesmärgil kasutamise, et esitada inimestele poliitiliselt motiveeritud ja fabritseeritud süüdistusi;

3.  kutsub Rahvuskogu üles viivitamatult taastama Sam Rainsy liikmestaatust ja parlamendiliikme puutumatust;

4.  nõuab, et Kambodža valitsus tunnustaks kodanikuühiskonna, ametiühingute ja poliitilise opositsiooni õiguspärast ja kasulikku rolli, mis aitab kaasa Kambodža üldisele majanduslikule ja poliitilisele arengule;

5.  ergutab valitsust töötama demokraatia ja õigusriigi tugevdamise nimel ning järgima inimõigusi ja põhivabadusi, mis tähendab ka mitmekesisust, ühinemis- ja sõnavabadust käsitlevate põhiseaduse sätete täielikku järgimist;

6.  tuletab meelde, et ohutu õhkkond ja demokraatlik dialoog on riigi stabiilsuse, demokraatia ja rahumeelse ühiskonna seisukohast äärmiselt oluline ning palub valitsusel võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada Kambodžas kõigi demokraatlikult valitud esindajate julgeolek, olenemata nende poliitilisest kuuluvusest;

7.  märgib, et nn dialoogi kultuur CPP ja CNRP juhtide vahel tõi lootuse, et Kambodža demokraatia on õigel teel; kutsub Kambodža valitsust ja opositsiooni üles osalema tõsiseltvõetavas ja sisulises dialoogis;

8.  kutsub valitsust üles tagama täielikku ja erapooletut uurimist ÜRO osalusel, et anda kohtu alla kõik need, kes vastutavad kahe CNRPsse kuuluva Rahvuskogu liikme jõhkra ründamise eest relvajõudude esindajate poolt ning politsei ülemäärase jõu kasutamise eest meeleavalduste, streikide ja ühiskondlike rahutuste mahasurumisel;

9.  nõuab tungivalt, et valitsus tunnistaks kehtetuks ühinguid ja vabaühendusi käsitleva seaduse, mille hiljutine vastuvõtmine on andnud riigi ametivõimudele õiguse meelevaldselt sulgeda inimõigusi kaitsvaid organisatsioone ning mis tõkestab juba inimõiguste kaitse alast tegevust Kambodžas;

10.  nõuab tungivalt, et valitsus ja parlament tagaksid tõelise ja tõsiseltvõetava konsulteerimise kõigiga, keda mõjutavad ametiühinguid, küberkuritegevust ja telekommunikatsioonisektorit käsitlevad seaduseelnõud, ning tagaksid, et seadused on kooskõlas Kambodža inimõiguste alaste kohustustega, mis tulenevad rahvusvahelisest ja siseriiklikust õigusest;

11.  kutsub Kambodža valitsust üles lõpetama meelevaldsed kinnipidamised ja kahtlustäratavad kadumised ning võimaldama vabatahtlike ja inimõiguste kaitsjate organisatsioonidel takistamatult toimida; palub Kambodža valitsusel põhjalikult uurida Khem Sapathi kadumist;

12.  kutsub asjaomaseid ametivõime üles loobuma süüdistuste esitamisest inimõiguste kaitsjatele muude kehtivate seaduste alusel, mida kasutatakse inimõiguslaste tagakiusamiseks nende inimõiguste alase tegevuse tõttu, ning viivitamatult ja tingimusteta vabastama kõiki isikuid, kes on vangistatud poliitiliselt motiveeritud ja fabritseeritud süüdistuste alusel;

13.  kutsub liikmesriike, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles tõstatama kooskõlas inimõigusi ja demokraatiat käsitleva ELi strateegilise raamistikuga viivitamatult eespool nimetatud probleemküsimused ja soovitused suhtluses Kambodža ametivõimudega;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni sekretariaadile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Kambodža Kuningriigi valitsusele ja Rahvuskogule.

Õigusalane teave