Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2969(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1263/2015

Debatter :

PV 26/11/2015 - 4.2

Omröstningar :

PV 26/11/2015 - 11.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0413

Antagna texter
PDF 167kWORD 69k
Torsdagen den 26 november 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Kambodja
P8_TA(2015)0413RC-B8-1263/2015

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2015 om den politiska situationen i Kambodja (2015/2969(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kambodja,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 27 oktober 2015 om situationen i Kambodja,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 november 2015 från talesmannen för FN:s generalsekreterare om Kambodja,

–  med beaktande av pressmeddelandet av den 30 oktober 2015 från talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Ravina Shamdasani,

–  med beaktande av uttalandena av den 23 november 2015 och den 24 september 2015 från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Rhona Smith,

–  med beaktande av rapporten av den 20 augusti 2015 från den särskilda rapportören om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja,

–  med beaktande av FN:s människorättsråds resolution av den 2 oktober 2015 om Kambodja,

–  med beaktande av utrikestjänstens talespersons uttalande av den 15 juli 2015 om lagen om föreningar och icke-statliga organisationer i Kambodja,

–  med beaktande av uttalandet av den 22 juni 2015 från FN:s särskilde rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och rätten till föreningsfrihet,

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 27 april 2015 från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna om den andra återkommande rapporten om Kambodja,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av 2008 års EU-riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av samarbetsavtalet från 1997 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Kambodja,

–  med beaktande av artikel 35 i Kambodjas konstitution, som garanterar rätten till föreningsfrihet och frihet att delta aktivt i det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet i landet,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 13 november 2015 utfärdade de kambodjanska myndigheterna en arresteringsorder mot Sam Rainsy, ledare för det största oppositionspartiet, Kambodjas nationella räddningsparti (CNRP), som för närvarande befinner sig utomlands. Den 16 november 2015 uteslöt Kambodjas nationalförsamling Rainsy som ledamot och upphävde hans parlamentariska immunitet så att han ska kunna gripas när han återvänder till landet, i samband med ett sju år gammalt förtalsmål.

B.  Den 20 november 2015 blev Sam Rainsy kallad av en domstol att inställa sig för förhör den 4 december 2015 med anledning av ett inlägg på hans offentliga facebooksida som gjorts av en senator från oppositionen, Hong Sok Hour, som har suttit i häkte sedan augusti 2015 anklagad för förfalskning och anstiftan till brott efter att på Rainsys facebooksida ha lagt ut en video med ett påstått falskt dokument som handlar om 1979 års gränsavtal med Vietnam.

C.  Den 26 oktober 2015 hade en grupp regeringstrogna demonstranter i Phnom Penh brutalt överfallit två parlamentsledamöter från oppositionen (CNRP), Nhay Chamrouen och Kong Sakphea. Demonstranterna hotade även säkerheten i nationalförsamlingens förste vice talmans privatbostad. Enligt rapporter ska polisen och andra statliga säkerhetsstyrkor ha sett på medan angreppen ägde rum.

D.  Den 30 oktober 2015 blev oppositionspartiets ställföreträdande ledare, Kem Sokha, avsatt från sitt ämbete som förste vice talman i nationalförsamlingen av det regerande Kambodjanska folkpartiet (CPP) under ett sammanträde som bojkottades av CNRP. Att CNRP fick tillsätta ämbetet som vice talman var en av de centrala eftergifter som regeringspartiet CPP beviljade CNRP i juli 2014 för att detta partis ett år långa bojkott av parlamentet efter valet 2013 skulle upphöra.

E.  Premiärminister Hun Sen har suttit vid makten i över 30 år, medan hans säkerhetsstyrkor åtnjuter strafflöshet för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

F.  Elva oppositionsaktivister har avtjänat fängelsestraff på mellan sju och tjugo år för att ha deltagit i eller lett ett ”uppror”.

G.  De båda partierna CPP och CNRP hade kommit överens om en politisk vapenvila 2014, vilket hade väckt förhoppningar om att en ny fas för att lösa politiska meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt skulle kunna inledas. Trots överenskommelsen är det politiska klimatet i Kambodja fortfarande spänt.

H.  I Kambodjas konstitution garanteras yttrandefriheten i artikel 41 och rätten till politiskt deltagande i artikel 35.

I.  Trots omfattande kritik från det civila samhället och det internationella samfundet har den nyligen utfärdade lagen om föreningar och icke-statliga organisationer gett statliga myndigheter godtyckliga befogenheter att stänga organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och hindra bildandet av dem, och man har redan börjat avskräcka från arbetet för försvar av de mänskliga rättigheterna i Kambodja och motarbeta det civila samhället.

J.  FN:s särskilde rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och rätten till föreningsfrihet har förklarat att det civila samhället i Kambodja uteslöts från processen för utarbetandet av lagen om föreningar och icke-statliga organisationer.

K.  Kambodjas regering godkände utkastet till lag om fackföreningar den 13 november 2015.

L.  EU är Kambodjas största partner i fråga om utvecklingsbistånd, med ett nytt anslag på 410 miljoner euro för perioden 2014–2020. EU stöder en omfattande uppsättning människorättsinitiativ som genomförs av kambodjanska icke-statliga organisationer och andra organisationer i det civila samhället. Kambodja är starkt beroende av utvecklingsbistånd.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över det försämrade klimatet för politiker och aktivister från oppositionen samt människorätts-, samhälls- och miljöaktivister i Kambodja och fördömer alla våldshandlingar och politiskt motiverade åtal och domar mot oppositionspolitiker, aktivister och människorättsförsvarare i landet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de kambodjanska myndigheterna att återkalla arresteringsordern och lägga ner åtalet mot oppositionsledaren Sam Rainsy och ledamöter från CNRP i nationalförsamlingen och senaten, däribland senator Hong Sok Hour och aktivister och organisatörer från CNRP, så att de kan arbeta fritt utan rädsla för gripande eller förföljelse, och att upphöra med det politiska utnyttjandet av domstolarna för att åtala personer på politiskt motiverade och falska grunder.

3.  Europaparlamentet uppmanar nationalförsamlingen att återinstallera Sam Rainsy omedelbart och att återställa hans parlamentariska immunitet.

4.  Europaparlamentet vädjar till den kambodjanska regeringen att erkänna den legitima och nyttiga roll som spelas av det civila samhället, fackföreningarna och den politiska oppositionen för att bidra till Kambodjas allmänna ekonomiska och politiska utveckling.

5.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att arbeta för att stärka demokratin och rättsstaten och att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilket omfattar ett fullständigt iakttagande av de konstitutionella bestämmelserna om mångfald och förenings- och yttrandefrihet.

6.  Europaparlamentet påminner om att ett klimat av demokratisk dialog fritt från hot är en förutsättning för politisk stabilitet, demokrati och ett fredligt samhälle i landet, och uppmanar regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för alla folkvalda företrädare i Kambodja, oavsett deras politiska tillhörighet.

7.  Europaparlamentet konstaterar att ”kulturen av dialog” mellan ledarna för CPP och CNRP ingav hopp om att Kambodjas demokrati var på rätt väg. Parlamentet uppmanar Kambodjas regering och oppositionen att inleda en seriös och meningsfull dialog.

8.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att garantera fullständiga och opartiska utredningar med FN:s deltagande, i syfte att åtala alla de personer som bär skulden för det brutala angrepp på två ledamöter från CNRP i nationalförsamlingen som begicks av medlemmar av de väpnade styrkorna samt för militärens och polisens bruk av övervåld mot demonstrationer, strejker och sociala oroligheter.

9.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt regeringen att upphäva den nyligen utfärdade lagen om föreningar och icke-statliga organisationer, som har gett statliga myndigheter godtyckliga befogenheter att stänga organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och hindra bildandet av dem och redan har börjat avskräcka från arbetet för försvar av de mänskliga rättigheterna i Kambodja.

10.  Europaparlamentet uppmanar regeringen och parlamentet att genomföra verkliga och seriösa samråd med alla som påverkas av utkast till lagstiftning såsom lagarna om fackföreningar, it-brottslighet och telekommunikation, och att se till att texterna stämmer överens med Kambodjas skyldigheter och åtaganden på människorättsområdet enligt inhemsk och internationell rätt.

11.  Europaparlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen att sätta stopp för godtyckliga frihetsberövanden och misstänkta försvinnanden och låta frivilligorganisationer och människorättsorganisationer verka fritt. Parlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen att på allvar utreda Khem Sapaths försvinnande.

12.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga statliga myndigheterna att lägga ner åtalen mot människorättsförsvarare enligt andra lagar som används för att förfölja dem för deras arbete med de mänskliga rättigheterna och att omedelbart och villkorslöst frige alla som fängslats på politiskt motiverade och falska grunder.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen, i linje med EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati, att omedelbart ta upp dessa frågor och rekommendationer med de kambodjanska myndigheterna.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, sekretariatet för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), FN:s råd för mänskliga rättigheter samt regeringen och nationalförsamlingen i Konungariket Kambodja.

Rättsligt meddelande