Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1230/2015

Внесени текстове :

B8-1230/2015

Разисквания :

PV 23/11/2015 - 11
CRE 23/11/2015 - 11

Гласувания :

PV 26/11/2015 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0415

Приети текстове
PDF 497kWORD 100k
Четвъртък, 26 ноември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на Десетата конференция на министерско равнище на СТО
P8_TA(2015)0415B8-1230/2015

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2015 г. относно актуалното състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на 10-ата Министерска конференция на СТО (2015/2632(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Министерската декларация от Доха на Световната търговска организация (СТО) от 14 ноември 2001 г.(1),

—  като взе предвид Министерската декларация от Хонконг на СТО от 18 декември 2005 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга „Доха“ след Министерската конференция на СТО в Хонконг(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г., озаглавена „Към реформа на Световната търговска организация“(4),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Програмата за развитие от Доха (ПРД), и по-специално тези от 9 октомври 2008 г.(5), 16 декември 2009 г.(6), 14 септември 2011 г.(7) и 21 ноември 2013 г.(8),

—  като взе предвид резултатите от Деветата министерска конференция в Бали през декември 2013 г., и по-специално споразумението за улесняване на търговията(9),

—  като взе предвид заключителния документ, приет с консенсус на 17 февруари 2015 г. на годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО в Женева(10),

—  като взе предвид изявленията, направени по време на срещата на ръководителите на делегации на СТО на 17 юни 2015 г.,

—  като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие на Организацията на обединените нации(11),

—  като взе предвид Петия световен преглед на помощта за търговията, състоял се в Женева от 30 юни до 2 юли 2015 г.(12),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че началото на кръга „Доха“ беше поставено през 2001 г. с цел създаване на нови търговски възможности, укрепване на правилата за многостранна търговия и предприемане на мерки във връзка със съществуващите неравенства в търговската система чрез поставяне на нуждите и интересите на развиващите се страни, и особено на най-слабо развитите страни, в центъра на преговорите; като има предвид, че тези цели произтичат от убеждението, че една многостранна система, основана на по-справедливи и безпристрастни правила, може да допринесе за лоялна и свободна търговия в услуга на икономическото развитие на всички континенти и намаляването на бедността;

Б.  като има предвид, че ЕС винаги се е застъпвал за силен, многостранен и основан на правила подход към търговията, като същевременно е признавал, че допълнителни подходи, като например двустранни и регионални споразумения и споразумения между няколко страни, също могат да насърчават отварянето на търговията и икономическото развитие, особено чрез отключването на либерализацията и укрепването на правилата и дисциплината в области на политиката, които не са разгледани толкова задълбочено в рамките на СТО, и да подпомагат многостранната система, при условие че тези споразумения са съобразени с правилата на СТО, основани са на общи правила и създадат условия за евентуална бъдеща многостранност;

В.  като има предвид, че СТО и правилата, залегнали в обхванатите от СТО споразумения, бяха от съществено значение за избягване на пълен и широкоразпространен протекционизъм като реакция на най-тежката финансова и икономическа криза от 30-те години на 20-ти век насам, в доклад на СТО от ноември 2014 г. се посочва, че от 1 244 ограничителни мерки, регистрирани от началото на кризата през 2008 г., само 282 са били премахнати, което увеличава необходимостта от повече действия срещу такива мерки; като има предвид, че липсата на актуализация на правилата може да доведе до нови и иновативни начини за защита на вътрешните пазари и производители;

Г.  като има предвид, че откритата и справедлива многостранна търговия се ограничава повече от различни нетарифни бариери, отколкото от търговски мита, значителна част от които биват отменяни с напредването на глобализацията;

Д.  като има предвид, че въпреки това е важно да се вземе предвид чувствителността на някои сектори, в частност на селскостопанския сектор, по отношение на отварянето на пазара;

Е.  като има предвид, че реформата на общата селскостопанска политика представлява приноса на Европейския съюз към очакванията на кръга „Доха“;

Ж.  като има предвид, че резултатите от Деветата министерска конференция през 2013 г. са от системно значение за организацията, и по-специално Споразумението за улесняване на търговията (СУТ), което беше договорено там и което е първият случай на постигнато многостранно споразумение след основаването на СТО през 1995 г.; като има предвид, че Европейският съюз ратифицира СУТ на 5 октомври 2015 г.;

З.  като има предвид, че последните дискусии относно начините за постигане на напредък по ПРД ясно показаха, че е необходимо да се извърши преглед на равнището на амбиция с цел в действителност да се постигнат резултати във всички стълбове на преговорите, както и че този преглед трябва да вземе изцяло предвид реалностите на съвременната търговска среда;

И.  като има предвид, че Десетата министерска конференция на СТО (МК 10), която ще се проведе в Кения от 15 до 18 декември 2015 г., ще бъде първата министерска конференция на СТО, която ще се проведе в африканска държава; като има предвид, че ЕС остава твърдо ангажиран с ПРД и признава, че постигането на политическо споразумение относно напредъка на ПРД ще бъде от значение да се гарантира, че функцията на СТО за водене на преговори запазва централната си роля за по-нататъшно либерализиране на търговията в световен мащаб;

1.  Отново заявява своята пълна ангажираност с непреходната ценност на многостранната система и призовава за програма за търговията, основана на свободната и справедлива търговия в полза на всички, като развитието следва да бъде в центъра на процеса;

2.  Подчертава, че е важно в преговорите да се отчитат в пълна степен специалните потребности и интереси на развиващите се страни с ниски доходи и на най-слабо развитите страни; счита за необходимо да се даде ясно определение за развиващи се страни с ниски доходи и за страни с бързо развиващи се икономики; отново заявява, че е необходимо да се гарантира, че принципът на специално и диференцирано третиране представлява неразделна част от преговорите, като отразява различните равнища на икономическо развитие на членовете на СТО, както е посочено в параграф 44 от Министерската декларация от Доха; счита, че за да бъдат ефикасни, разпоредбите относно специалното и диференцирано третиране трябва да бъдат прецизирани, подлагани на периодични прегледи и да имат за цел да се отговори на нуждите на развиващите се страни и на най-слабо развитите страни, които имат най-голяма нужда; приветства примера, даден от Споразумението за улесняване на търговията при привеждането в действие на принципа за специално и диференцирано третиране за фазите на изпълнение, който би могъл да послужи за полезен пример в преразглеждането и определянето на целите на разпоредбите относно специалното и диференцирано третиране;

3.  Подкрепя провеждането на структурна реформа на СТО, за да се осигури по-добра гаранция за една отворена, справедлива и недискриминационна търговска система, основана на общи и прилагани правила, която отчита в по-голяма степен ролята и интересите на различни икономически оператори като МСП, микропредприятията и иновативните стартиращи предприятия;

4.  Подчертава значението на доразвиването на решенията, взети по време на Деветата министерска конференция, с оглед на постигане на значителен напредък по време на Десетата министерска конференция в Найроби през декември 2015 г., за да се даде възможност за бързо приключване на кръга „Доха“;

5.  Счита, че либерализацията на търговията е важен инструмент за гарантиране на устойчив икономически растеж и развитие, но трябва да бъде съпътствана от подходящи придружаващи политики, включително макро- и микроикономически мерки, в това число прозрачност на бюджета, фискални политики и данъчна равнопоставеност, административно опростяване, образование и обучение, институционални реформи и социални политики, така че да се увеличат максимално и да се разпространяват по-добре ползите от реформите в търговията и ефективно да се противодейства на евентуални отрицателни последици;

6.  Обръща внимание на Петата конференция за преглед на инициативата за подпомагане на търговията, проведена през юли 2015 г. в Женева, озаглавена „Намаляване на търговските разходи за приобщаващ и устойчив растеж“ и посветена по-специално на изпълнението на Споразумението за улесняване на търговията;

7.  Призовава всички членове на СТО за бързо ратифициране и прилагане на Споразумението за улесняване на търговията, така че то да може да влезе в сила своевременно за MК10; счита, че това споразумение ще донесе значителни ползи за всички членове на СТО, и по-специално за развиващите се страни и съответните стопански субекти, чрез увеличаването на прозрачността и правната сигурност и намаляването на административните разходи и продължителността на митническите процедури, което, на свой ред, би им позволило да се възползват в пълна степен от възможностите, предоставяни от нарастващото разпространение на регионалните и световните вериги за доставки, и би дало възможност на МСП да се възползват от отварянето на пазарите; посочва, че на развиващите се и на най-слабо развитите страни следва да продължи да се предоставя помощ за изграждане на капацитет и техническа помощ, които следва да се съсредоточат върху обслужването на едно гише и опростяването на електронните документи, за да се даде възможност на тези страни да увеличат своя производствен капацитет, така че да могат да се възползват от по-голям дял от добавената стойност в световните вериги на стойността;

8.  Насърчава членовете на СТО да подкрепят проактивно усилията на СТО за установяване на ефективни и ефикасни работни връзки и за задълбочаване на сътрудничеството с други международни организации, чиято дейност оказва влияние върху преговорите за световната търговия, в частност с Международната организация по труда, Световната здравна организация, както и с ООН и нейните агенции и органи, като например Конференцията на ООН за търговия и развитие, Организацията на ООН за прехрана и земеделие, Програмата на ООН по околната среда, Програмата на ООН за развитие и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, а също и с Международния валутен фонд, Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с цел осигуряване на взаимна подкрепа и полезни взаимодействия между търговските и нетърговските аспекти; подкрепя усилията, насочени към приемането на международни стандарти и към регулаторно сътрудничество;

9.  Призовава за задълбочено обсъждане на въпроса за това как по-добре да се подходи към нетърговските аспекти в обхвата на правилата на СТО, с цел да се осигури възможност за членовете на СТО да преследват легитимни политически цели, като същевременно не се възпрепятства достъпът до пазара; в това отношение подчертава, че усилията за приемането на международни стандарти следва да получат решителна подкрепа и че следва да се предостави необходимата помощ за развиващите се страни, за да им се даде възможност да изпълняват тези стандарти;

10.  Изразява убеждение, че недостатъчното отчитане на големите различия в равнищата на икономическо развитие и конкретните потребности на развиващите се страни би могло да представлява пречка за приемането на ефективни мерки в полза на тези страни в съответствие със заявената цел на кръга „Доха“ и е в ущърб на най-нуждаещите се от тях; настоятелно призовава по-напредналите развиващи се страни да поемат своя дял от отговорността още по време на настоящия кръг от преговори и да допринесат съобразно своето равнище на развитие и отраслова конкурентоспособност; подчертава освен това значението на използването на ефективни критерии за диференциация, като се взема предвид не само ръстът на БНП, но и показатели като индекса за икономическа уязвимост и индекса за търговия и развитие;

11.  Счита, че приключването на дългогодишния кръг „Доха“ с изпълнение на неговия мандат за развитие е от изключително значение; поради това настоятелно призовава всички членове на СТО да разгледат всички възможни варианти с оглед на тази крайна цел, за да се постигне амбициозен, глобален, балансиран и реалистичен резултат;

12.  Приветства постигнатия до момента напредък по инициативи между няколко страни, като например Споразумението за екологичните стоки и Споразумението за информационните технологии, и по инициативи като Споразумението по търговията с услуги; счита, че споразуменията между няколко страни могат да допълват и да насърчават многостранния подход, като крайната цел е да бъде привлечена критична маса от членове и да им бъде придаден многостранен характер;

13.  Настоява, че ЕС следва да продължи да изпълнява водеща роля за насърчаването на осезаем напредък в текущите преговори в рамките на СТО с оглед на пълното приключване на кръга „Доха“ в близко бъдеще, както и за улесняване на пълноценното участие на най-слабо развитите страни в световната търговия, като служи за мост между различните позиции на членовете на СТО;

14.  Подчертава решаващото значение на СТО за световната търговия, основана на правила, както и по отношение на прилагането и изпълнението на обвързващи ангажименти и разрешаването на търговски спорове, както и нейния уникален принос за насърчаване на по-голяма прозрачност и партньорски проверки, главно чрез механизма за преглед на търговската политика;

15.  Призовава Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът продължава да участва активно в подготовката на МК10, получава бързо актуална информация и, ако е необходимо, те се допитват до него по време на Министерската конференция; призовава Комисията да продължи да убеждава другите членове на СТО да бъде повишено значението на парламентарното измерение на СТО;

16.  Призовава членовете на СТО да гарантират демократична легитимност и прозрачност, като засилят парламентарното измерение на СТО; подчертава във връзка с това, че необходимо да се гарантира, че парламентаристите имат по-добър достъп до търговските преговори, че участват във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и че търговските политики се наблюдават достатъчно добре в интерес на техните граждани;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния директор на СТО.

(1) Министерска декларация от Доха на СТО от 2001 г.: министерска декларация WT/MIN(01)/DEC/1 от 20 ноември 2001 г.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Министерска декларация от Хонконг WT/MIN(05)/DEC, приета на 18 декември 2005 г.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) OВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(4) OВ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 77.
(5) ОВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 31.
(6) ОВ С 286 Е, 22.10.2010 г., стр. 1.
(7) ОВ C 51E, 22.2.2013 г., стр. 84.
(8) Приети текстове: P7_TA(2013)0511.
(9) Министерска декларация от Бали (WT/MIN(13)/DEC), приета на 7 декември 2013 г. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade15/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/millenniumgoals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Правна информация