Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2632(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1230/2015

Předložené texty :

B8-1230/2015

Rozpravy :

PV 23/11/2015 - 11
CRE 23/11/2015 - 11

Hlasování :

PV 26/11/2015 - 11.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0415

Přijaté texty
PDF 350kWORD 91k
Čtvrtek, 26. listopadu 2015 - Štrasburk Konečné znění
Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace
P8_TA(2015)0415B8-1230/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2015 o aktuální situaci, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (2015/2632(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení ministerské konference Světové obchodní organizace (World Trade Organisation, WTO), které bylo přijato dne 14. listopadu 2001 v Dohá(1),

–  s ohledem na prohlášení Konference ministrů WTO, které bylo přijato dne 18. prosince 2005 v Hongkongu(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání zasedání Konference ministrů WTO v Hongkongu(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 2008 o reformě Světové obchodní organizace(4),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o rozvojovém programu z Dohá, zejména na usnesení ze dne 9. října 2008(5), 16. prosince 2009(6) , 14. září 2011(7), a 21. listopadu 2013(8),

–  s ohledem na výsledky devátého zasedání Konference ministrů, které se konalo v prosinci 2013 na Bali, a zejména na dohodu o usnadnění obchodu(9),

–  s ohledem na závěrečný dokument přijatý konsensem dne 17. února 2015 na výročním zasedání Parlamentní konference o WTO v Ženevě(10),

–  s ohledem na prohlášení učiněná na setkání vedoucích delegací při WTO dne 17. června 2015,

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů(11),

–  s ohledem na páté celkové hodnocení pomoci na podporu obchodu (Aid for Trade), které se uskutečnilo ve dnech 30. června až 2. července 2015 v Ženevě(12),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednací kolo z Dohá bylo v roce 2001 zahájeno s cílem vytvořit nové obchodní příležitosti, upevnit pravidla mnohostranného obchodu a vyřešit stávající problémy v oblasti nerovnováhy obchodního systému v rámci jednání, jejichž ústředním bodem budou potřeby a zájmy rozvojových zemí, zejména těch nejméně rozvinutých; vzhledem k tomu, že tyto cíle vyplývají z přesvědčení, že mnohostranný systém založený na spravedlivějších a objektivnějších pravidlech může přispět ke spravedlivému a volnému obchodu v zájmu hospodářského rozvoje všech kontinentů a zmírňování chudoby;

B.  vzhledem k tomu, že EU soustavně podporuje přístup k obchodu založený na pevných mnohostranných pravidlech, přičemž uznává, že doplňkové přístupy, jako jsou dvoustranné, regionální a vícestranné dohody, mohou rovněž podporovat otevření obchodu a hospodářský rozvoj, především umožněním liberalizace a posílením pravidel a disciplíny v politických oblastech, na které se WTO tolik nezaměřuje, a posilovat mnohostranný systém, pokud jsou takovéto dohody v souladu s WTO, jsou založeny na sdílených pravidlech a vytvářejí podmínky pro možnou budoucí mnohostrannost;

C.  vzhledem k tomu, že ačkoli WTO a pravidla zakotvená v dohodách spadajících pod WTO mají zásadní význam pro to, aby se zabránilo neomezenému a rozšířenému protekcionismu jakožto reakci na nejzávažnější finanční a hospodářskou krizi od 30. let 20. století, zpráva WTO z listopadu 2014 uvádí, že od počátku krize v roce 2008 bylo zaznamenáno 1 244 omezujících opatření, z nichž pouze 282 bylo odstraněno, takže se zvýšila potřeba podniknout další kroky proti těmto opatřením; vzhledem k tomu, že pokud nedojde k modernizaci pravidel, může to vést k novým a inovativním způsobům ochrany domácích trhů a výrobců;

D.  vzhledem k tomu, že otevřený a spravedlivý mnohostranný obchod neztěžují ani tak obchodní cla, která jsou s postupem globalizace do značné míry odstraňována, ale různé necelní překážky;

E.  vzhledem k tomu, že je však důležité vzít v úvahu citlivost některých odvětví z hlediska otevření trhu, a to zejména odvětví zemědělství;

F.  vzhledem k tomu, že reforma společné zemědělské politiky je příspěvkem Evropské unie k očekáváním kola jednání z Dohá;

G.  vzhledem k tomu, že výsledky devátého zasedání Konference ministrů konaného v roce 2013 mají pro tuto organizaci systémový význam, a zejména pak dohoda o usnadnění obchodu (TFA), která zde byla uzavřena, což bylo od doby, kdy byla WTO v roce 1995 založena, vůbec poprvé, kdy bylo dosaženo mnohostranné dohody; vzhledem k tomu, že Evropská unie ratifikovala dohodu o usnadnění obchodu dne 5. října 2015;

H.  vzhledem k tomu, že nedávné diskuse o tom, jak postupovat ve věci rozvojového programu z Dohá, jasně ukázaly, že je nutné přehodnotit úroveň cílů, aby se dosáhlo reálných výsledků napříč všemi pilíři jednání, a že v tomto přezkumu je zapotřebí vzít plně v úvahu realitu dnešního obchodního prostředí;

I.  vzhledem k tomu, že desátá ministerská konference WTO (MK10), která se bude konat ve dnech 15. až 18. prosince 2015 v Keni, bude první ministerskou konferencí WTO pořádanou v africké zemi; vzhledem k tomu, že je EU nadále plně odhodlána plnit program z Dohá a uznává, že dosažení politické dohody o pokračování rozvojového programu z Dohá bude významné pro zajištění toho, aby pro budoucí liberalizaci obchodu v celosvětovém měřítku zůstala stěžejní vyjednávací funkce WTO;

1.  znovu potvrzuje, že plně podporuje trvalou hodnotu mnohostrannosti, a vyzývá k přijetí programu obchodu založeného na volném a spravedlivém obchodu ku prospěchu všech, jehož těžištěm bude rozvoj;

2.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byly v rámci jednání plně zohledněny zvláštní potřeby a zájmy rozvojových zemí s nízkými příjmy a nejméně rozvinutých zemí; považuje za nezbytnou jasnou definici rozvojových zemí s nízkými příjmy a rozvíjejících se ekonomik; opětovně připomíná, že je třeba zajistit, aby nedílnou součást jednání tvořila zásada zvláštního a diferencovaného zacházení, aby tak byly zohledněny různé úrovně hospodářského rozvoje členských zemí WTO, jak stanoví bod 44 prohlášení z Konference ministrů v Dohá; domnívá se, že smysluplná ustanovení týkající se zvláštního a diferenciovaného zacházení musí být upřesněna a lépe cílena, přičemž by měla být předmětem pravidelného přezkumu, aby mohla reagovat na potřeby těch rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, které nejvíce potřebují pomoc; oceňuje příklad dohody o usnadnění obchodu, která zásadu ustanovení týkající se zvláštního a diferenciovaného zacházení uvádí do praxe ve fázích provádění, což by mohlo vytvořit užitečný příklad při přezkoumávání a lepším cílení těchto ustanovení;

3.  podporuje strukturální reformu WTO, která je zapotřebí pro lepší zaručení otevřeného, spravedlivého a nediskriminačního obchodního systému založeného na společných a používaných pravidlech, jenž ve větší míře zohlední úlohu a zájmy různých hospodářských subjektů, jako jsou malé a středních podniky a inovativní začínající podniky;

4.  zdůrazňuje, že je důležité vycházet z rozhodnutí, jež byla přijata na devátém zasedání Konference ministrů, s cílem dosáhnout zásadního pokroku na desátém zasedání Konference ministrů konaném v prosinci 2015 v Nairobi, aby bylo možné kolo jednání z Dohá urychleně uzavřít;

5.  je přesvědčen, že liberalizace obchodu je důležitým nástrojem pro zajištění udržitelného hospodářského růstu a rozvoje, že však musí být doplněna dalšími vhodnými politikami zahrnujícími makro a mikroekonomická opatření, včetně rozpočtové transparentnosti, fiskální politiky a rovného zdanění, zjednodušení administrativy, vzdělávání a odborného vzdělávání, institucionálních reforem a sociální politiky, a to s cílem maximalizovat a lépe rozložit přínosy obchodních reforem a účinně kompenzovat jakékoli negativní dopady;

6.  poukazuje na konferenci týkající se pátého celkového hodnocení pomoci v oblasti obchodu (Aid for Trade), nazvanou „Snižování obchodních nákladů pro udržitelný růst podporující začlenění“, která se konala v červenci 2015 v Ženevě a byla zaměřena zejména na provádění dohody o usnadnění obchodu;

7.  vyzývá všechny členy WTO, aby dohodu o usnadnění obchodu urychleně ratifikovali a prováděli tak, aby mohla vstoupit v platnost ještě před desátým zasedáním Konference ministrů; domnívá se, že tato dohoda bude mít značný přínos pro všechny členy WTO, zejména pro rozvojové země a příslušné hospodářské subjekty, a to díky posílení transparentnosti a právní jistoty, snížení správních nákladů a zkrácení celních postupů, což by jim pak umožnilo plně využívat příležitostí, které vznikají v důsledku rozmachu regionálních a globálních dodavatelských řetězců, a malým a středním podnikům využívat větší otevření trhů; zdůrazňuje, že rozvojové země a nejméně rozvinuté země by i nadále měly mít přístup k budování kapacit a k technické pomoci a měly by se zaměřit na jednotná správní místa a zjednodušení elektronické dokumentace, aby mohly rozšířit své výrobní kapacity a těžit z většího podílu přidané hodnoty v rámci globálních hodnotových řetězců;

8.  vybízí členy WTO, aby proaktivně podporovali úsilí WTO o vytvoření účinných a účelných pracovních vazeb a prohloubení spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi, jejichž činnosti se dotýkají jednání o světovém obchodu, zejména s Mezinárodní organizací práce, Světovou zdravotnickou organizací a OSN a jejími agenturami a subjekty, jako je například Konference OSN o obchodu a rozvoji, Organizace pro výživu a zemědělství, Program OSN pro životní prostředí, Rozvojový program OSN a Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, a s MMF, Světovou bankou a OECD, s cílem zajistit vzájemnou podporu a synergie mezi obchodními a neobchodními zájmy; vyjadřuje podporu snahám o přijetí mezinárodních norem a o spolupráci v regulační oblasti;

9.  vyzývá k řádnému projednání otázky, jak v rámci pravidel WTO lépe přistupovat k neobchodním zájmům, aby mohli členové této organizace sledovat legitimní politické cíle, aniž by tím byl narušen přístup k trhu; v této souvislosti zdůrazňuje, že by mělo být důrazně podporováno úsilí o přijetí mezinárodních norem a že je nutné poskytnout rozvojovým zemím potřebnou pomoc, aby byly schopny těmto normám vyhovět;

10.  je přesvědčen, že by nedostatečné přihlížení k rozmanité úrovni hospodářského rozvoje a specifickým potřebám rozvojových zemí mohlo být překážkou přijetí účinných opatření ve prospěch těchto zemí v souladu s deklarovanými cíli jednacího kola z Dohá a že by znevýhodnilo ty rozvojové země, které potřebují pomoc nejvíce; naléhavě žádá vyspělejší rozvojové země, aby přijaly svůj díl odpovědnosti již v průběhu stávajícího kola jednání a přizpůsobily příspěvky své úrovni rozvoje a konkurenceschopnosti jednotlivých odvětví; zdůrazňuje mimoto, že je důležité používat účinná kritéria diferenciace, která zohlední nejen růst HDP, ale také ukazatele, jako je index hospodářské zranitelnosti a index obchodu a rozvoje;

11.  je přesvědčen, že je naprosto nezbytné uzavřít dlouhotrvající kolo jednání z Dohá naplněním jeho mandátu v oblasti rozvoje; naléhavě proto vyzývá všechny členy WTO, aby posoudili veškeré možnosti se zřetelem na tento cíl v zájmu dosažení ambiciózního, globálního, vyváženého a realistického výsledku;

12.  vítá dosavadní pokrok, jehož bylo dosaženo, pokud jde o vícestranné iniciativy, jako je dohoda o environmentálních produktech a dohoda o informačních technologiích, a pokud jde o iniciativy, jako je dohoda o obchodu službami; domnívá se, že vícestranné dohody mohou být doplňkem a podporou mnohostranného přístupu s tím, že konečným cílem je zapojit kritické množství členů, jejichž počet se poté rozšíří;

13.  trvá na tom, že by EU měla nadále hrát vedoucí úlohu, pokud jde o podporu hmatatelného pokroku stávajících jednání WTO, s cílem v blízké budoucnosti úplně uzavřít rozvojové kolo z Dohá, a pokud jde o umožnění plné účasti nejméně rozvinutých zemí v celosvětovém obchodu tím, že překlene různé postoje členů WTO;

14.  zdůrazňuje zásadní význam WTO pro světový obchod založený na pravidlech a v oblasti provádění a prosazování závazných ujednání a urovnávání obchodních sporů i její jedinečnou úlohu při prosazování větší transparentnosti a vzájemného hodnocení, zejména prostřednictvím mechanismu přezkoumávání obchodní politiky;

15.  žádá Komisi a Radu, aby zajistily pokračující úzké zapojení Parlamentu do příprav desátého zasedání Konference ministrů, aby jej vždy okamžitě informovaly o nejnovějším vývoji a v případě potřeby s ním během zasedání Konference ministrů vedly konzultace; vyzývá Komisi, aby před ostatními členy WTO nepřestávala hájit rostoucí význam parlamentního rozměru WTO;

16.  vyzývá členy WTO, aby posílením parlamentního rozměru WTO zajistili demokratickou legitimitu a transparentnost této organizace; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba zajistit, aby měli poslanci lepší přístup k obchodním jednáním a byli zapojeni do vytváření a provádění rozhodnutí WTO a aby obchodní politiky podléhaly řádnému dohledu v zájmu občanů;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu řediteli WTO.

(1) Konference ministrů WTO v Dohá 2001: Prohlášení konference WT/MIN(01)/DEC/1 ze dne 20. listopadu 2001, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) prohlášení konference WT/MIN(05)/DEC přijaté dne 18. prosince 2005 v Hongkongu,https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4) Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
(5) Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(6) Úř. věst. C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(7) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(8) Přijaté texty: P7_TA(2013)0511.
(9) Prohlášení konference z Bali (WT/MIN(13)/DEC) přijaté dne 7. prosince 2013 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade15/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/millenniumgoals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Právní upozornění