Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1230/2015

Esitatud tekstid :

B8-1230/2015

Arutelud :

PV 23/11/2015 - 11
CRE 23/11/2015 - 11

Hääletused :

PV 26/11/2015 - 11.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0415

Vastuvõetud tekstid
PDF 175kWORD 76k
Neljapäev, 26. november 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Doha arengukava hetkeseis enne WTO kümnendat ministrite konverentsi
P8_TA(2015)0415B8-1230/2015

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2015. aasta resolutsioon Doha arengukava hetkeseisu kohta enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (2015/2632(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ministrite konverentsi 14. novembri 2001. aasta Doha deklaratsiooni(1),

–  võttes arvesse WTO ministrite konverentsi 18. detsembri 2005. aasta Hongkongi deklaratsiooni(2),

–  võttes arvesse oma 4. aprilli 2006. aasta resolutsiooni Doha vooru hindamise kohta pärast Hongkongis toimunud WTO ministrite konverentsi(3),

–  võttes arvesse oma 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimise kohta(4),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Doha arengukava kohta, eelkõige 9. oktoobri 2008. aasta(5), 16. detsembri 2009. aasta(6), 14. septembri 2011. aasta(7) ja 21. novembri 2013. aasta resolutsiooni(8),

–  võttes arvesse 2013. aasta detsembris Balil toimunud üheksanda ministrite konverentsi tulemusi ja eeskätt kaubanduse lihtsustamise lepingut(9),

–  võttes arvesse Genfis toimunud WTO parlamentaarse konverentsi iga-aastasel istungjärgul 17. veebruaril 2015 ühehäälselt vastu võetud lõppdokumenti(10),

–  võttes arvesse WTO delegatsiooni juhtide 17. juuni 2015. aasta kohtumisel tehtud avaldusi,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni aastatuhande arengueesmärke(11),

–  võttes arvesse kaubandusabi viiendat ülemaailmset läbivaatamist, mis toimus Genfis 30. juunist 2. juulini 2015(12),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Doha vooru alustati 2001. aastal eesmärgiga luua uusi kaubandusvõimalusi, tugevdada mitmepoolseid kaubanduseeskirju ja tegeleda kaubandussüsteemi praeguse tasakaalustamatusega, seades läbirääkimistel kesksele kohale arenguriikide ja eelkõige vähim arenenud riikide vajadused ja huvid; arvestades, et nimetatud eesmärgid tulenevad veendumusest, et õiglasematel ja erapooletumatel eeskirjadel põhinev mitmepoolne süsteem võib soodustada õiglast ja vaba kaubandust, mis aitab kaasa kõigi maailmajagude majandusarengule ja vaesuse leevendamisele;

B.  arvestades, et EL on kaubanduse valdkonnas järjekindlalt toetanud tugevat mitmepoolset ja eeskirjadepõhist käsitust, tunnistades samas, et täiendavad moodused, nagu kahepoolsed, piirkondlikud ja mõnepoolsed lepingud, võivad samuti soodustada avatud kaubanduse teket ja majandusarengut – eriti kui avada tee liberaliseerimisele ning ajakohastada eeskirju ja korda nendes poliitikavaldkondades, millega WTOs nii põhjalikult ei tegeleta – ning toetada mitmepoolset süsteemi, eeldusel, et asjaomased lepingud vastavad WTO nõuetele, põhinevad ühistel eeskirjadel ja loovad tingimused võimalikuks tulevaseks mitmepoolsuseks;

C.  arvestades, et kuigi WTO ja WTO lepingutes sätestatud eeskirjad on olnud väga olulised selleks, et hoida ära täielikku ja laialdast protektsionismi reaktsioonina kõige tõsisemale finants- ja majanduskriisile alates 1930. aastatest, on WTO 2014. aasta novembri aruande kohaselt pärast 2008. aastal alanud kriisi võetud 1244 piiravast meetmest kõrvaldatud üksnes 282, mis suurendab vajadust võtta selliste meetmete suhtes rohkem ette; arvestades, et eeskirjade ajakohastamata jätmine võib kaasa tuua uusi ja uuenduslikke viise siseturu ja kodumaiste tootjate kaitsmiseks;

D.  arvestades, et avatud ja õiglast mitmepoolset kaubandust piiravad pigem mitmesugused mittetariifsed tõkked kui kaubandustariifid, millest üleilmastumise edenedes suurel määral loobutakse;

E.  arvestades, et siiski on oluline võtta arvesse mõnede sektorite, eriti põllumajandussektori tundlikkust turu avamise suhtes;

F.  arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika reform on Euroopa Liidu panus Doha vooru oodatavatesse tulemustesse;

G.  arvestades, et 2013. aastal toimunud üheksanda ministrite konverentsi tulemused, eelkõige sellel konverentsil sõlmitud kaubanduse lihtsustamise leping, mis on esimene mitmepoolne leping alates WTO loomisest 1995. aastal, on organisatsiooni jaoks süsteemse tähtsusega; arvestades, et Euroopa Liit ratifitseeris kaubanduse lihtsustamise lepingu 5. oktoobril 2015;

H.  arvestades, et hiljutised arutelud selle üle, kuidas Doha arengukava küsimuses edasi liikuda, on selgelt näidanud, et vaja on läbi vaadata eesmärkide tase, et reaalselt saavutada tulemused kõigi läbirääkimissammaste raames, ning et läbivaatamisel tuleb täielikult arvesse võtta praeguse kaubanduskeskkonna tegelikke tingimusi;

I.  arvestades, et 15.–18. detsembril 2015 Keenias korraldatav WTO kümnes ministrite konverents on esmakordselt Aafrika riigis toimuv WTO ministrite konverents; arvestades, et EL on jätkuvalt kindlalt pühendunud Doha arengukavale ja tunnistab, et poliitilise kokkuleppe saavutamine Doha arengukava edendamise küsimuses on oluline selleks, et tagada WTO läbirääkimisfunktsiooni püsimine kesksel kohal seoses kaubanduse ülemaailmse täiendava liberaliseerimisega;

1.  kinnitab oma täielikku aktiivset toetust mitmepoolsuse püsivale väärtusele ning nõuab kõigi huve teenivat, vabal ja õiglasel kaubandusel põhinevat kaubanduskava, mis keskenduks arengule;

2.  rõhutab seda, kui tähtis on võtta läbirääkimistel täiel määral arvesse madala sissetulekuga arenguriikide ja vähim arenenud riikide erivajadusi ja huve; peab vajalikuks madala sissetulekuga arenguriikide ja tärkava turumajandusega riikide selget määratlust; rõhutab veel kord vajadust tagada, et eri- ja diferentseeritud kohtlemise põhimõte oleks läbirääkimiste lahutamatu osa, mille puhul arvestatakse WTO liikmete majandusarengu taseme erinevusi, nagu on sätestatud ministrite konverentsi Doha deklaratsiooni punktis 44; on seisukohal, et sisuliselt tähtsad eri- ja diferentseeritud kohtlemist käsitlevad sätted tuleb muuta täpsemaks ja sihipärasemaks, et need vastaksid nende arenguriikide ja vähim arenenud riikide vajadustele, kes vajavad kõige rohkem abi, ning et need sätted tuleb korrapäraselt läbi vaadata; kiidab kaubanduse lihtsustamise lepingu eeskuju eri- ja diferentseeritud kohtlemise põhimõtte kohaldamisel rakendamisetappides, mis võib olla kasulik näide eri- ja diferentseeritud kohtlemist käsitlevate sätete läbivaatamisel ja sihipärasemaks muutmisel;

3.  toetab WTO struktuurireformi, et paremini tagada ühistel ja kohaldatavatel eeskirjadel põhinev avatud, õiglane ja mittediskrimineeriv kaubandussüsteem, milles võetakse rohkem arvesse selliste mitmesuguste majandustegevuses osalejate rolli ja huve nagu VKEd, mikroettevõtted ja innovaatilised idufirmad;

4.  rõhutab üheksanda ministrite konverentsi otsustele tuginemise tähtsust, et saavutada 2015. aasta detsembris Nairobis toimuval kümnendal ministrite konverentsil olulist edu, mis võimaldab Doha vooru kiiresti lõpule viia;

5.  on veendunud, et kaubanduse liberaliseerimine on jätkusuutliku majanduskasvu ja arengu tagamise seisukohast oluline vahend, kuid seda peab saatma asjakohane toetav poliitika, mis hõlmab makro- ja mikromajanduslikke meetmeid, sh eelarve läbipaistvust, fiskaalpoliitikat ja võrdset maksustamist, halduskorra lihtsustamist, haridust ja koolitust, institutsioonilisi reforme ja sotsiaalpoliitikat, et maksimeerida ja jaotada paremini kaubandusreformidest saadavat kasu ning tasakaalustada tulemuslikult mis tahes negatiivset mõju;

6.  juhib tähelepanu 2015. aasta juulis Genfis toimunud kaubandusabi viienda läbivaatamise konverentsile, kus käsitleti kaubanduskulude vähendamist kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks ning keskenduti esmajoones kaubanduse lihtsustamise lepingu rakendamisele;

7.  kutsub kõiki WTO liikmeid üles kaubanduse lihtsustamise lepingut kiiresti ratifitseerima ja rakendama, et see jõuaks kümnenda ministrite konverentsi toimumise ajaks jõustuda; on seisukohal, et sellest lepingust saavad märkimisväärset kasu kõik WTO liikmed ja eelkõige arenguriigid ning asjaomased ettevõtjad, sest see suurendab läbipaistvust ja õiguskindlust ning vähendab halduskulusid ja tolliprotseduuride kestust, mis võimaldab neil omakorda kasutada täiel määral ära piirkondlike ja ülemaailmsete tarneahelate suurenevast mõjuvõimust tulenevaid võimalusi ning aitab VKEdel saada kasu avatumatest turgudest; juhib tähelepanu sellele, et arenguriikidele ja vähim arenenud riikidele tuleks jätkuvalt pakkuda abi suutlikkuse arendamiseks ja ka tehnilist abi ning see peaks keskenduma ühtsetele kontaktpunktidele ja elektroonilise dokumentatsiooni lihtsustamisele, et nad saaksid oma tootmisvõimsust suurendada ülemaailmsetest väärtusahelatest tuleneva lisaväärtuse suuremast osakaalust kasu saamiseks;

8.  soovitab WTO liikmeskonnal ennetavalt toetada WTO jõupingutusi tulemuslike ja tõhusate töösuhete ning tihedama koostöö loomiseks muude rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle töö mõjutab ülemaailmseid kaubandusläbirääkimisi, eelkõige Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni, Maailma Terviseorganisatsiooni ning ÜRO ja selle asutuste ja organitega, nagu ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, ÜRO Keskkonnaprogramm, ÜRO Arenguprogramm ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, samuti IMFi, Maailmapanga ja OECDga, et tagada vastastikune toetus ning sünergia kaubandusalastes ja kaubandusvälistes küsimustes; toetab jõupingutusi, mille eesmärk on võtta vastu rahvusvahelised standardid ja teha regulatiivset koostööd;

9.  nõuab, et kaalutaks põhjalikult küsimust, kuidas WTO eeskirjades kaubandusväliseid küsimusi paremini arvesse võtta, et WTO liikmed saaksid püüelda õiguspäraste poliitiliste eesmärkide poole ilma turulepääsu takistamata; rõhutab sellega seoses, et rahvusvaheliste standardite vastuvõtmiseks tehtavaid jõupingutusi tuleks kindlalt toetada ning arenguriikidele tuleks anda niisuguste standardite järgimiseks vajalikku abi;

10.  on veendunud, et arenguriikide majandusarengu taseme ja erivajaduste suure erinevuse ebapiisav arvessevõtmine võib takistada kõnealustele riikidele kasu toovate tulemuslike meetmete võtmist kooskõlas Doha voorus püstitatud eesmärgiga ning kahjustab neid arenguriike, kes vajavad kõige rohkem abi; nõuab tungivalt, et enam arenenud arenguriigid võtaksid osa vastutusest enda kanda juba käimasolevas voorus ning annaksid panuse, mis vastab nende arengu ja valdkonnapõhise konkurentsivõime tasemele; rõhutab lisaks, et eristamiseks on oluline kasutada tõhusaid kriteeriume, milles võetakse arvesse mitte ainult rahvamajanduse kogutoodangu (RKT) kasvu, vaid ka selliseid näitajaid nagu majandusliku haavatavuse indeks ning kaubanduse ja arengu indeks;

11.  on veendunud, et ülimalt oluline on viia kauakestnud Doha voor lõpule nii, et selle arengumandaat oleks täidetud; nõuab seetõttu tungivalt, et kõik WTO liikmed uuriksid seda lõppeesmärki silmas pidades kõiki võimalikke lahendusi, et saavutada ambitsioonikas, kõigile kohaldatav, tasakaalustatud ja realistlik tulemus;

12.  tunneb heameelt edu üle, mida on praeguseks saavutatud mõnepoolsete algatuste, nagu keskkonnatoodete leping ja infotehnoloogia leping, ning teenustekaubanduse lepingu algatuse küsimuses; usub, et mõnepoolsed lepingud võivad täiendada ja soodustada mitmepoolset käsitust, kusjuures nende lõppeesmärk on tuua juurde piisav hulk liikmeid ning muuta asjaomased lepingud mitmepoolseks;

13.  toonitab, et EL peaks jätkama juhtrolli täitmist käimasolevatel WTO läbirääkimistel, et suurendada seal konkreetseid edusamme ja viia Doha arenguvoor lähitulevikus täielikult lõpule ning hõlbustada vähim arenenud riikide täielikku osalemist maailmakaubanduses, toimides sillana WTO liikmete eri seisukohtade vahel;

14.  rõhutab WTO keskset tähtsust eeskirjadepõhise maailmakaubanduse jaoks ning seoses siduvate kohustuste rakendamise ja jõustamisega ning kaubandusvaidluste lahendamisega, ühtlasi rõhutab WTO ainulaadset panust läbipaistvuse suurendamisse ja vastastikusesse hindamisse, eelkõige kaubanduspoliitika läbivaatamise mehhanismi abil;

15.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama, et Euroopa Parlament oleks jätkuvalt tihedalt kaasatud kümnenda ministrite konverentsi ettevalmistustesse, et parlamenti hoitaks pidevalt sündmustega kursis ja et parlamendiga konsulteeritaks vajaduse korral ka ministrite konverentsi ajal; kutsub komisjoni üles jätkama teiste WTO liikmete veenmist, et suurendada WTO parlamentaarse mõõtme tähtsust;

16.  kutsub WTO liikmeid üles tagama WTO parlamentaarse mõõtme tugevdamise abil demokraatlikku legitiimsust ja läbipaistvust; rõhutab sellega seoses vajadust tagada parlamendiliikmete parem juurdepääs kaubandusläbirääkimistele ja kaasatus WTO otsuste sõnastamisse ja täideviimisesse ning kaubanduspoliitika nõuetekohane kontrollimine kodanike huvides;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning WTO peadirektorile.

(1) WTO 2001. aasta ministrite konverentsi Doha deklaratsioon (WT/MIN(01)/DEC/1), mis avaldati 20. novembril 2001.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) WTO ministrite konverentsi Hongkongi deklaratsioon (WT/MIN(05)/DEC), mis võeti vastu 18. detsembril 2005.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) ELT C 293 E, 2.12.2006, lk 155.
(4) ELT C 259 E, 29.10.2009, lk 77.
(5) ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 31.
(6) ELT C 286 E, 22.10.2010, lk 1.
(7) ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 84.
(8) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0511.
(9) WTO ministrite konverentsi Bali deklaratsioon (WT/MIN(13)/DEC), mis võeti vastu 7. detsembril 2013.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade15/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/millenniumgoals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Õigusalane teave