Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1230/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1230/2015

Keskustelut :

PV 23/11/2015 - 11
CRE 23/11/2015 - 11

Äänestykset :

PV 26/11/2015 - 11.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0415

Hyväksytyt tekstit
PDF 177kWORD 78k
Torstai 26. marraskuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Dohan kehitysohjelman tilanne ennen WTO:n kymmenettä ministerikokousta
P8_TA(2015)0415B8-1230/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2015 Dohan kehitysohjelman tilanteesta ennen WTO:n kymmenettä ministerikokousta (2015/2632(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) 14. marraskuuta 2001 antaman Dohan ministerikokouksen julkilausuman(1),

–  ottaa huomioon WTO:n 18. joulukuuta 2005 antaman Hongkongin ministerikokouksen julkilausuman(2),

–  ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen(3),

–  ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman ”Kohti uudistettua Maailman kauppajärjestöä”(4),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Dohan kehitysohjelmasta ja erityisesti 9. lokakuuta 2008(5), 16. joulukuuta 2009(6), 14. syyskuuta 2011(7) ja 21. marraskuuta 2013(8) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Balilla joulukuussa 2013 pidetyn yhdeksännen ministerikokouksen tulokset ja erityisesti sopimuksen kaupan helpottamisesta(9),

–  ottaa huomioon WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin Genevessä pidetyn vuosikokouksen yhteydessä 17. helmikuuta 2015 yksimielisesti hyväksytyn päätösasiakirjan(10),

–  ottaa huomioon WTO:n valtuuskuntien päälliköiden kokouksessa 17. kesäkuuta 2015 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteet(11),

–  ottaa huomioon Genevessä 30. kesäkuuta – 2. heinäkuuta 2015 järjestetyn viidennen kauppaa tukevan avun yleisen tarkastelun(12),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että käynnistettäessä Dohan kierrosta vuonna 2001 sen tavoitteiksi asetettiin uusien kaupankäyntimahdollisuuksien luominen, monenvälisten kauppasääntöjen vahvistaminen ja kauppajärjestelmän nykyisen epätasapainon korjaaminen asettamalla kehitysmaiden ja erityisesti vähiten kehittyneiden maiden tarpeet ja edut neuvottelujen keskiöön; toteaa, että nämä tavoitteet perustuvat vakaumukseen, että entistä oikeudenmukaisempiin ja tasapuolisempiin sääntöihin perustuva monenvälinen järjestelmä voi edistää reilua ja vapaata kauppaa kaikkien maanosien talouskehityksen eduksi ja lievittää köyhyyttä;

B.  toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten, alueellisten ja useammankeskisten sopimusten kaltaisilla täydentävillä toimintatavoilla voidaan edistää avointa kaupankäyntiä ja talouskehitystä etenkin helpottamalla vapauttamista sekä parantamalla sääntöjä ja ohjeita niillä toiminta-aloilla, joita ei ole käsitelty yhtä perusteellisesti WTO:ssa, ja että niillä voidaan tukea monenvälistä järjestelmää edellyttäen, että kyseiset sopimukset ovat WTO:n vaatimusten mukaisia, perustuvat yhteisiin sääntöihin ja luovat edellytykset mahdolliselle tulevalle monenvälisyydelle;

C.  ottaa huomioon, että WTO ja WTO:n piiriin kuuluviin sopimuksiin kirjatut säännöt ovat olleet keskeisessä osassa pyrkimyksissä välttää turvautuminen pidäkkeettömään ja laajaan protektionismiin keinona reagoida vakavimpaan finanssi- ja talouskriisiin sitten 1930-luvun; toteaa, että marraskuussa 2014 julkaistun WTO:n raportin mukaan vuonna 2008 alkaneen kriisin jälkeen todetuista 1 244 rajoittavasta toimenpiteestä kuitenkin ainoastaan 282 on poistettu, ja onkin tarpeen tehostaa tällaisten toimenpiteiden vastaisia toimia; katsoo, että epäonnistuminen sääntöjen uudistamisessa saattaa johtaa uusiin ja innovatiivisiin keinoihin suojella kotimaisia markkinoita ja tuottajia;

D.  ottaa huomioon, että avointa ja reilua monenvälistä kauppaa haittaavat enemmän moninaiset tullien ulkopuoliset kaupan esteet kuin tullit, joita on laajalti poistettu globalisaation edetessä;

E.  katsoo, että on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon tiettyjen alojen ja etenkin maatalousalan herkkyys markkinoiden vapauttamisessa;

F.  toteaa, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on unionin vastaus Dohan kierroksen odotuksiin;

G.  toteaa, että vuonna 2013 pidetyn yhdeksännen ministerikokouksen tulokset ovat järjestölle systeemisesti erittäin tärkeät ja että tämä koskee etenkin kaupan helpottamisesta tehtyä sopimusta, josta sovittiin kokouksessa ja joka on ensimmäinen monenvälinen sopimus sitten WTO:n perustamisen vuonna 1995; toteaa, että unioni ratifioi sopimuksen kaupan helpottamisesta 5. lokakuuta 2015;

H.  ottaa huomioon, että hiljattain käydyt keskustelut Dohan kehitysohjelman edistämisestä ovat osoittaneet selvästi, että tavoitteiden tasoa on tarkasteltava uudelleen, jotta saavutetaan realistisia tuloksia kaikissa neuvottelukohdissa, ja että uudelleentarkastelussa on otettava täysimääräisesti huomioon tämän päivän kaupankäyntiympäristön realiteetit;

I.  huomauttaa, että Keniassa 15.–18. joulukuuta 2015 pidettävä WTO:n kymmenes ministerikokous on ensimmäinen tällainen Afrikan maassa järjestettävä kokous; toteaa, että EU on edelleen sitoutunut vahvasti Dohan kehitysohjelmaan ja se katsoo, että on tärkeää päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen Dohan kehitysohjelman edistämisestä, jotta voidaan varmistaa, että WTO:n neuvottelujärjestelmä on edelleen keskeinen kaupan vapauttamisen jatkamiselle maailmanlaajuisessa mittakaavassa;

1.  toteaa jälleen sitoutuneensa täysimääräisesti monenvälisyyden kestävään arvoon ja kehottaa laatimaan kauppaohjelman, joka perustuu kaikkia hyödyttävään vapaaseen ja reiluun kauppaan, ja ottamaan kehityksen prosessin keskiöön;

2.  korostaa, että on tärkeää ottaa neuvotteluissa alhaisen tulotason kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden erityistarpeet ja -edut täysimääräisesti huomioon; katsoo, että alhaisen tulotason kehitysmaille ja kehittyville talouksille tarvitaan selkeä määritelmä; korostaa tarvetta varmistaa, että erityis- ja erilliskohtelun periaate sisällytetään neuvotteluihin olennaisena osatekijänä, jotta WTO:n jäsenten talouskehityksen erilaiset tasot voidaan ottaa huomioon Dohan ministerikokouksen julkilausuman 44 kohdan mukaisesti; katsoo, että erityis- ja erilliskohtelua koskevia keskeisiä määräyksiä on täsmennettävä, niitä on tarkasteltava säännöllisesti ja ne on kohdennettava niin, että voidaan ottaa huomioon eniten apua tarvitsevien kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden tarpeet; pitää sopimusta kaupan helpottamisesta hyvänä esimerkkinä erityis- ja erilliskohtelun periaatteen käytännön soveltamisesta täytäntöönpanovaiheissa ja katsoo, että siitä voisi olla hyötyä erityis- ja erilliskohtelua koskevien määräysten uudelleentarkastelussa ja kohdentamisessa;

3.  tukee WTO:n rakenneuudistusta, jotta voidaan varmistaa avoin, oikeudenmukainen ja syrjimätön kauppajärjestelmä, joka perustuu yhteisiin ja sovellettuihin sääntöihin ja jossa otetaan entistä paremmin huomioon erilaisten talouden toimijoiden, kuten pk-yritysten, mikroyritysten ja innovatiivisten uusyritysten, rooli ja edut;

4.  korostaa, että on tärkeää ottaa lähtökohdaksi yhdeksännessä ministerikokouksessa tehdyt päätökset, jotta Nairobissa joulukuussa 2015 pidettävässä kymmenennessä ministerikokouksessa voidaan saada aikaan merkittävää edistystä ja saattaa Dohan kierros pikaisesti päätökseen;

5.  katsoo, että kaupan vapauttaminen on tärkeä keino varmistaa kestävä talouskasvu ja ‑kehitys mutta että sitä on täydennettävä asianmukaisilla oheistoimilla, joihin sisältyvät makro- ja mikrotaloudelliset toimenpiteet, myös talousarviota koskeva avoimuus, finanssipolitiikka ja verotuksen tasapuolisuus, hallinnon yksinkertaistaminen, koulutus, institutionaaliset uudistukset ja sosiaalipolitiikan toimet, jotta kaupan uudistusten hyödyt ovat mahdollisimman suuret ja ne voidaan jakaa tasaisemmin ja jotta mahdolliset kielteiset vaikutukset voidaan tasoittaa;

6.  kiinnittää huomiota Genevessä heinäkuussa 2015 pidettyyn viidenteen kauppaa tukevan avun tarkastelukonferenssiin, jossa käsiteltiin kaupankäynnin kustannusten vähentämistä osallistavan, kestävän kasvun saavuttamiseksi ja jossa keskityttiin erityisesti kaupan helpottamisesta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon;

7.  kehottaa kaikkia WTO:n jäseniä pikaisesti ratifioimaan ja panemaan täytäntöön sopimuksen kaupan helpottamisesta, jotta se ehtii tulla voimaan ennen kymmenettä ministerikokousta; katsoo, että sopimus hyödyttää merkittävästi kaikkia WTO:n jäseniä ja erityisesti kehitysmaita ja asianomaisia talouden toimijoita, koska se lisää avoimuutta ja oikeusvarmuutta, vähentää hallintokustannuksia ja lyhentää tullimenettelyjä, jolloin ne voivat puolestaan hyödyntää täysimääräisesti alueellisten ja globaalien toimitusketjujen yleistymisen tarjoamat mahdollisuudet ja pk-yritykset voivat hyötyä entistä avoimemmista markkinoista; huomauttaa, että kehitysmaille ja vähiten kehittyneille maille olisi edelleenkin tarjottava valmiuksien kehittämiseen liittyvää ja teknistä apua ja että tällöin olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti keskitettyihin asiointipisteisiin ja sähköisten asiakirjojen yksinkertaistamiseen, jotta kyseiset maat voivat lisätä tuotantokapasiteettiaan ja siten kasvattaa osuuttaan globaalien arvoketjujen arvonlisäyksestä;

8.  kannustaa WTO:n jäseniä tukemaan ennakoivasti WTO:n pyrkimyksiä luoda toimivat yhteistyösuhteet ja tehostaa yhteistyötä sellaisten muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta vaikuttaa maailmankauppaa koskeviin neuvotteluihin, kuten Kansainvälinen työjärjestö, Maailman terveysjärjestö sekä YK ja sen virastot ja elimet, esimerkiksi YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö, YK:n ympäristöohjelma, YK:n kehitysohjelma ja YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus, samoin kuin IMF, Maailmanpankki ja OECD, jotta voidaan varmistaa vastavuoroinen tuki ja yhteisvaikutukset kaupallisten ja muiden näkökohtien välillä; tukee pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on sopia kansainvälisistä standardeista ja sääntely-yhteistyöstä;

9.  kehottaa pohtimaan perusteellisesti, miten kauppaan liittymättömät näkökohdat voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon WTO:n säännöissä, jotta jäsenet voivat tavoitella perusteltuja toimintapoliittisia päämääriä ja samalla olla estämättä markkinoillepääsyä; korostaa tässä yhteydessä, että pyrkimyksiä kansainvälisten standardien hyväksymiseksi olisi tuettava voimakkaasti ja että kehitysmaille olisi myönnettävä tarvittavaa tukea, jotta ne kykenevät täyttämään nämä standardit;

10.  on vakuuttunut siitä, että jos kehitysmaiden talouskehityksen tasossa ja erityistarpeissa olevia suuria eroja ei oteta riittävästi huomioon, tämä voi muodostua esteeksi tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamiselle näiden maiden auttamiseksi Dohan kierroksen tavoitteen mukaisesti ja se on vahingoksi eniten avun tarpeessa oleville kehitysmaille; kehottaa edistyneitä kehitysmaita kantamaan oman vastuunsa jo käynnissä olevalla kierroksella ja osallistumaan neuvotteluihin oman kehitystasonsa ja alakohtaisen kilpailukykynsä mukaisella panoksella; korostaa lisäksi, että on tärkeää käyttää tehokkaita erotteluperusteita, joissa otetaan huomioon paitsi BKT:n kasvu myös sellaiset indikaattorit kuin talouden haavoittuvuuden indeksi ja kauppa- ja kehitysindeksi;

11.  katsoo, että on erittäin tärkeää saattaa pitkään kestänyt Dohan kierros päätökseen ja täyttää sen kehitystä koskeva toimeksianto; kehottaa sen vuoksi kaikkia WTO:n jäseniä tarkastelemaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja tämä lopullinen tavoite mielessä pitäen kunnianhimoisen, globaalin, tasapainoisen ja realistisen lopputuloksen saavuttamiseksi;

12.  on tyytyväinen tähänastiseen edistymiseen useammankeskisissä aloitteissa, kuten ympäristöhyödykkeitä koskevassa sopimuksessa ja informaatioteknologiasopimuksessa, sekä sellaisissa aloitteissa kuin palvelukauppasopimus; katsoo, että useammankeskiset sopimukset voivat täydentää ja edistää monenvälistä lähestymistapaa ja että lopullisena tavoitteena on saavuttaa jäsenten kriittinen massa ja muuttaa sopimukset monenvälisiksi;

13.  painottaa, että EU:n olisi edelleen oltava johtoasemassa vauhdittamassa konkreettista edistystä meneillään olevissa WTO:n neuvotteluissa, jotta Dohan kehityskierros saatettaisiin täysimääräisesti päätökseen lähitulevaisuudessa, sekä helpottamassa vähiten kehittyneiden maiden täysimääräistä osallistumista maailmankauppaan toimimalla sillanrakentajana WTO:n jäsenten erilaisten kantojen välillä;

14.  korostaa, että WTO:lla on keskeinen merkitys sääntöihin perustuvassa maailmankaupassa sekä velvoittavien sitoumusten täytäntöönpanossa ja valvonnassa ja kauppariitojen ratkaisemisessa, samalla kun se on ainutlaatuisella tavalla edistänyt avoimuutta ja vertaisarviointia erityisesti kauppapoliittisen maatutkinnan (TPRM) avulla;

15.  kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että parlamentti voi jatkossakin osallistua tiiviisti kymmenennen ministerikokouksen valmisteluihin, se pidetään ajan tasalla ja sitä kuullaan tarvittaessa ministerikokouksen aikana; kehottaa komissiota edelleen perustelemaan muille WTO:n jäsenille, miksi on tärkeää lisätä WTO:n parlamentaarisen ulottuvuuden merkitystä;

16.  kehottaa WTO:n jäseniä varmistamaan demokraattisen legitiimiyden ja avoimuuden vahvistamalla WTO:n parlamentaarista ulottuvuutta; korostaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa, että parlamentin jäsenet voivat entistä paremmin osallistua kauppaneuvotteluihin ja heidät otetaan mukaan WTO:n päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon ja että kauppapolitiikkaa valvotaan asianmukaisesti kansalaisten eduksi;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä WTO:n pääjohtajalle.

(1)Dohan ministerikokouksen 20. marraskuuta 2001 annettu julkilausuma WT/MIN(01)/DEC/1https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2)Hongkongin ministerikokouksen 18. joulukuuta 2005 annettu julkilausuma WT/MIN(05)/DEChttps://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3)EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4)EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
(5)EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(6)EUVL C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(7)EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(8)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0511.
(9)Balin ministerikokouksen 7. joulukuuta 2013 annettu julkilausuma WT/MIN(13)/DEChttps://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(10)http://www.ipu.org/splz-e/trade15/outcome.pdf
(11)http://www.un.org/millenniumgoals/
(12)https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Oikeudellinen huomautus