Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1230/2015

Ingivna texter :

B8-1230/2015

Debatter :

PV 23/11/2015 - 11
CRE 23/11/2015 - 11

Omröstningar :

PV 26/11/2015 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0415

Antagna texter
PDF 178kWORD 78k
Torsdagen den 26 november 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Läget för utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens
P8_TA(2015)0415B8-1230/2015

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2015 om det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens (2015/2632(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) ministerdeklaration i Doha den 14 november 2001(1),

–  med beaktande av WTO:s ministerdeklaration i Hongkong den 18 december 2005(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 april 2008 ”Mot en reformerad Världshandelsorganisation”(4),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om utvecklingsagendan från Doha, särskilt resolutionerna av den 9 oktober 2008(5), den 16 december 2009(6), den 14 september 2011(7) och den 21 november 2013(8),

–  med beaktande av resultatet från den nionde ministerkonferensen, som hölls på Bali i december 2013, särskilt avtalet om förenklade handelsprocedurer(9),

–  med beaktande av det resultatdokument som enhälligt antogs den 17 februari 2015 vid WTO:s årliga parlamentariska församling i Genève(10),

–  med beaktande av uttalandena från sammanträdet med WTO:s delegationsordförande den 17 juni 2015,

–  med beaktande av FN:s millennieutvecklingsmål(11),

–  med beaktande av den femte globala översynen av ”Aid for Trade” som genomfördes i Genève den 30 juni till 2 juli 2015(12),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Doharundan inleddes 2001 med målsättningen att skapa nya handelsmöjligheter, förstärka de multilaterala handelsreglerna och åtgärda rådande obalanser i handelssystemet genom att ställa utvecklingsländernas, särskilt de minst utvecklade ländernas, behov och intressen i centrum för förhandlingarna. Denna målsättning bottnar i övertygelsen om att ett multilateralt system baserat på rättvisare och rimligare regler kan bidra till en rättvis och öppen handel till förmån för den ekonomiska utvecklingen på alla kontinenter och till en lindring av fattigdomen.

B.  EU har konsekvent argumenterat för en stark regelbaserad multilateral handelsstrategi och samtidigt insett att kompletterande strategier, såsom bilaterala, regionala och plurilaterala avtal, också kan främja en öppnare handel och ekonomisk utveckling, särskilt genom att möjliggöra liberalisering och uppgradering av såväl regler som föreskrifter inom områden som behandlas mindre ingående inom WTO, och även kan stödja det multilaterala systemet, under förutsättning att dessa avtal är förenliga med WTO:s bestämmelser, grundas på gemensamma och tillämpade regler och skapar förutsättningar för en eventuell multilateralisering i framtiden.

C.  Visserligen har WTO och de bestämmelser som ingår i avtal som sluts inom ramen för WTO varit avgörande för att förhindra en fullskalig och omfattande protektionism som reaktion på den allvarligaste finansiella och ekonomiska krisen sedan 1930-talet, men i en WTO-rapport från november 2014 uppges att bara 282 av de 1 244 restriktiva åtgärder som registrerats sedan krisens början 2008 har tagits bort, vilket ökar behovet av fler insatser mot sådana åtgärder. Underlåtenhet att modernisera bestämmelserna kan leda till nya och innovativa sätt att skydda inhemska marknader och producenter.

D.  En öppen och rättvis multilateral handel begränsas mer av olika icke-tariffära handelshinder än av handelstullar, som alltmer frångås i takt med att globaliseringen framskrider.

E.  Det är dock viktigt att beakta att vissa sektorer är känsliga för ett öppnande av marknaden, i synnerhet jordbrukssektorn.

F.  Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är EU:s bidrag när det gäller att infria förhoppningarna från Doharundan.

G.  Resultaten från den nionde ministerkonferensen 2013 är av systemvikt för organisationen, särskilt avtalet om förenklade handelsprocedurer som man kom överens om där och som är det första multilaterala avtal som man kommit fram till sedan WTO grundades 1995. EU ratificerade avtalet om förenklade handelsprocedurer den 5 oktober 2015.

H.  Den senaste tidens diskussioner om hur man kan gå vidare med utvecklingsagendan från Doha visar tydligt att man måste se över ambitionsnivån för att få realistiska möjligheter att uppnå resultat inom alla förhandlingspelare och att man då måste ta full hänsyn till handelsmiljön i dag.

I.  WTO:s tionde ministerkonferens kommer att hållas i Kenya den 15–18 december 2015, och det är första gången det hålls en ministerkonferens i ett afrikanskt land. EU forsätter att till fullo stödja utvecklingsagendan från Doha och anser att en politisk överenskommelse om att föra arbetet med utvecklingsagendan från Doha framåt kommer att vara av betydelse för att garantera att WTO:s förhandlingsfunktion fortsätter att ha en central plats i den ytterligare handelsliberaliseringen på global nivå.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla engagemang för multilateralismens bestående värde och efterlyser en handelsagenda för fri och rättvis handel som gynnar alla och som sätter utveckling i centrum för processen.

2.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att i förhandlingarna fullt ut beakta de särskilda behoven och intressena i utvecklingsländer med låga inkomster och i de minst utvecklade länderna. Det behövs en tydlig definition av ”utvecklingsländer med låga inkomster” och ”tillväxtekonomier”. Parlamentet upprepar att man måste se till att principen om särskild och differentierad behandling är en integrerad del i förhandlingarna, och återspeglar WTO-medlemmarnas olika ekonomiska utvecklingsnivåer i enlighet med punkt 44 i ministerförklaringen från Doha. Parlamentet anser att bestämmelserna om särskild och differentierad behandling måste göras tydligare, regelbundet ses över och bli mer målinriktade så att de tillgodoser behoven i de utvecklingsländer och de minst utvecklade länder som är mest behövande. Parlamentet anser att avtalet om förenklade handelsprocedurer är föredömligt när det gäller tillämpningen av principen om särskild och differentierad behandling vid genomförandet och skulle kunna utgöra ett bra exempel när det gäller översynen av och inriktningen på bestämmelser om särskild och differentierad behandling.

3.  Europaparlamentet stöder en strukturreform av WTO, för att bättre kunna garantera ett öppet, rättvist och icke diskriminerande handelssystem baserat på gemensamma och tillämpade regler, med större hänsyn till de olika ekonomiska aktörernas roll och intressen, t.ex. små och medelstora företag, mikroföretag och innovativa nystartade företag.

4.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att bygga på de beslut som fattades vid den nionde ministerkonferensen, för att kunna göra betydande framsteg vid den tionde ministerkonferensen i Nairobi i december 2015 för att snabbt kunna fullborda Doharundan.

5.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att avreglera handeln för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling, men att detta måste åtföljas av lämplig kompletterande politik som omfattar makro- och mikroekonomiska åtgärder, inklusive budgettransparens, finansekonomisk politik och rättvis beskattning, administrativ förenkling, utbildning och fortbildning, institutionella reformer och sociala åtgärder, för att maximera och bättre fördela fördelarna av handelsreformerna och effektivt uppväga eventuella negativa effekter.

6.  Europaparlamentet vill uppmärksamma den femte konferensen för översyn av ”Aid for Trade” som hölls i juli 2015 i Genève med rubriken ”Reducing trade costs for inclusive, sustainable growth”, och som särskilt fokuserade på genomförandet av avtalet om förenklade handelsprocedurer.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla WTO-medlemmar att snabbt ratificera och genomföra avtalet om förenklade handelsprocedurer så att det kan träda i kraft före den tionde ministerkonferensen. Detta avtal skulle ge stora fördelar för alla WTO-medlemmar, framför allt utvecklingsländerna och relevanta ekonomiska aktörer, genom att öka transparensen och den rättsliga säkerheten, minska de administrativa kostnaderna och påskynda tullförfarandena, vilket i sin tur skulle göra det möjligt för dem att till fullo utnyttja de möjligheter som de allt fler regionala och globala leverantörskedjorna erbjuder och låta små och medelstora företag dra fördel av öppnare marknader. Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd bör även i fortsättningen vara tillgängliga för utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna och borde inriktas på gemensamma kontaktpunkter och förenkling av elektronisk dokumentation så att de kan öka sin produktionskapacitet och därmed dra nytta av en större andel av mervärdet i de globala värdekedjorna.

8.  Europaparlamentet uppmanar WTO:s medlemmar att proaktivt stödja WTO:s ansträngningar att etablera effektivare och mer målinriktade arbetsrelationer och ett fördjupat samarbete med andra internationella organisationer vilkas arbete påverkar världshandelssamtalen, i synnerhet Internationella arbetsorganisationen, Världshälsoorganisationen och FN och dess byråer och organ, såsom FN:s konferens för handel och utveckling, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FN:s miljöprogram, FN:s utvecklingsprogram och FN:s ramkonvention om klimatförändringar, liksom IMF, Världsbanken och OECD för att garantera ömsesidigt stöd och synergier mellan handelsrelaterade och icke handelsrelaterade intressen. Parlamentet stöder insatserna till förmån för antagandet av internationella standarder och för regleringssamarbete.

9.  Europaparlamentet begär en grundlig utredning av frågan om hur bättre hänsyn kan tas till icke handelsrelaterade frågor i WTO-bestämmelserna, så att det blir möjligt för medlemmarna att eftersträva legitima politiska mål samtidigt som marknadstillträde inte försvåras. Parlamentet betonar i detta sammanhang att ansträngningarna för att anta internationella standarder kraftigt bör stödjas och att utvecklingsländerna bör ges tillräckligt stöd för att kunna iaktta dessa standarder.

10.  Europaparlamentet är övertygat om att underlåtenhet att ta tillräcklig hänsyn till de stora skillnaderna mellan utvecklingsländerna när det gäller ekonomisk utveckling och särskilda behov, skulle kunna hindra antagandet av effektiva åtgärder till förmån för dessa länder i enlighet med de fastställda målen för Doharundan, och är till nackdel för de mest behövande utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar med kraft de mest utvecklade utvecklingsländerna att ta på sig sin del av ansvaret redan under den pågående Doharundan och att bidra i förhållande till sin utvecklingsnivå och sektorsspecifika konkurrensförmåga. Parlamentet erinrar också om vikten av effektiva kriterier för differentiering som inte bara beaktar BNP-tillväxten utan också indikatorer som index för ekonomisk sårbarhet samt index för handel och utveckling.

11.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att den långvariga Doharundan slutförs med fullbordat utvecklingsmandat. Därför uppmanas alla WTO-medlemmar med eftertryck att undersöka alla möjliga lösningar, med detta slutmål i åtanke, för att uppnå ett ambitiöst, övergripande, balanserat och realistiskt resultat.

12.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som hittills gjorts avseende plurilaterala initiativ såsom avtalet om miljöanpassade varor och informationsteknikavtalet samt sådana initiativ som tjänstehandelsavtalet. Plurilaterala överenskommelser kan komplettera och främja den multilaterala strategin, med slutmålet att få med en kritisk massa medlemsstater och få dem att följa ett multilateralt angreppssätt.

13.  Europaparlamentet insisterar på att EU bör fortsätta att spela en ledande roll när det gäller att stödja konkreta framsteg i de pågående WTO-förhandlingarna för att Doharundan ska kunna slutföras helt och hållet inom kort och för att underlätta de minst utvecklade ländernas fulla deltagande i den globala handeln genom att fungera som en bro mellan WTO-medlemmarnas olika ståndpunkter.

14.  Europaparlamentet betonar WTO:s avgörande roll för en regelstyrd världshandel och för att införa och genomdriva bindande åtaganden och för att lösa handelstvister samt dess unika bidrag för att främja utökad transparens och expertgranskning, särskilt genom avtalet om handelspolitisk granskning (TPRM).

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att parlamentet förblir djupt involverat i förberedelserna av den tionde ministerkonferensen, omedelbart får ny information och, vid behov, även rådfrågas under ministerkonferensen. Kommissionen uppmanas att även i fortsättningen uppmana andra WTO-medlemmar att stärka WTO:s parlamentariska dimension.

16.  Europaparlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att garantera demokratisk legitimitet och transparens genom att stärka WTO:s parlamentariska dimension. Parlamentet understryker i detta sammanhang att man måste se till att parlamentsledamöterna får bättre tillträde till handelsförhandlingarna och deltar i utformningen och genomförandet av WTO-besluten samt att handelspolitiken, i medborgarnas intresse, granskas ordentligt.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till WTO:s generaldirektör.

(1) WTO:s ministerdeklaration i Doha 2001: ministerdeklaration WT/MIN(01)/DEC/1 av den 20 november 2001https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Ministerdeklarationen i Hongkong WT/MIN(05)/DEC, antagen den 18 december 2005https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4) EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
(5) EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(6) EUT C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(7) EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(8) Antagna texter, P7_TA(2013)0511.
(9) Ministerdeklarationen på Bali (WT/MIN(13)/DEC), antagen den 7 december 2013https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade15/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/millenniumgoals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm

Rättsligt meddelande