Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2772(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1231/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1231/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2015 - 11.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0419

Usvojeni tekstovi
PDF 249kWORD 71k
Četvrtak, 26. studenog 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Prema pojednostavljenoj kohezijskoj politici usmjerenoj na učinak za razdoblje 2014. - 2020.
P8_TA(2015)0419B8-1231/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o pitanju „Prema pojednostavljenoj kohezijskoj politici usmjerenoj na učinak za razdoblje 2014. - 2020. (2015/2772(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 174. i 175. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba o zajedničkim odredbama),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 i uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije,

–  uzimajući u obzir Šesto izvješće o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji (COM(2014)0473),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda za 2014.,

–  uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor upućeno Komisiji „Prema pojednostavljenoj kohezijskoj politici usmjerenoj na učinak za razdoblje 2014. – 2020.” (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Parlament uviđa važnost velikih koraka koje su institucije EU-a poduzele prema pojednostavljenju, kao što su pojednostavljenje programa višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020., imenovanje potpredsjednika Komisije nadležnog za bolju regulativu, uspostava unutar Komisije skupine na visokoj razini sačinjene od neovisnih stručnjaka i s ciljem praćenja pojednostavljenja za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova te revidirana Financijska uredba i Uredba o zajedničkim odredbama;

B.  budući da, unatoč reformiranoj kohezijskoj politici za programsko razdoblje 2014. – 2020. kojom se utvrđuju metode pojednostavljenja, primjena, upravljanje, izvješćivanje i kontrola u pogledu europskih strukturnih i investicijskih fondova još uvijek predstavljaju određene poteškoće za korisnike i upravljačka tijela, posebno ona s manje administrativnih i financijskih kapaciteta;

C.  budući da postojeće prekomjerno donošenje propisa, među ostalim tijekom prenošenja propisa u nacionalna zakonodavstva, dovodi do zastoja i produljuje vrijeme koje se provodi izvan tržišta, ali potencijalnim korisnicima sredstava EU-a također povećava neizravne troškove, čime se smanjuje investicijski učinak sredstava EU-a i stvaraju prepreke za korisnike, građane i poduzeća u EU-u, a osobito mala i srednja poduzeća;

D.  budući da složeni postupci mogu znatno opteretiti korisnike, posebno mala i srednja poduzeća, nevladine organizacije i općine kojima trebaju sredstva EU-a te da najčešće ti subjekti nemaju ni financijske i ljudske resurse ni stručno znanje da uspješno podnesu zahtjev za bespovratna sredstva EU-a i njima upravljaju; budući da se od Komisije i država članica traži da i dalje rade na pokretanju alata za utvrđivanje razine rizika ARACHNE i učine ga jednostavnijim za upravljačka tijela i kontrolne sustave operativnih programa, čime se mora zajamčiti prava uravnoteženost pojednostavljenja s jedne strane i utvrđivanja i sprečavanja nepravilnosti, uključujući prijevare, s druge strane;

E.  budući da dvostruke revizije i razlike u revizorskom pristupu i metodologiji iziskuju primjenu načela jedinstvene revizije i snažniji naglasak na reviziji uspješnosti, čime bi se doprinijelo boljoj procjeni učinkovitosti i uspješnosti poslovanja i donošenju novih prijedloga za pojednostavljenje;

1.  smatra da bi Komisija trebala donijeti detaljne smjernice o pojednostavljenju kako bi države članice i njihove regije bile svjesne svoje zadaće u uklanjanju ili barem znatnom smanjenju administrativnog opterećenja i prekomjernog donošenja propisa na nacionalnoj i lokalnoj razini u postupcima javne nabave, odabiru projektnih prijedloga i aktivnostima praćenja i kontrole, uključujući česte promjene propisa, pojednostavljenje jezika i standardiziranih postupaka te naglasak proračuna EU-a na opipljivim rezultatima; također tvrdi da bi jedno rješenje mogao biti integrirani paket EU-a za regionalno financiranje koji se čini dostupnim preko jedinstvenog sučelja ili kontaktne točke, što predstavlja pomak prema primjeni zajedničkih postupaka i procedura kad god je to moguće;

2.  traži od Komisije da državama članicama i njihovim regijama dostavi program pojednostavljenja i usklađenja aktivnosti kontrola, praćenja i izvješćivanja, među ostalim i za korisnike, kako bi se uklonila trenutačna uska grla;

3.  poziva Komisiju i države članice da imaju u vidu 31. prosinca 2015., datum koji je naveden u članku 122. stavku 3. Uredbe o zajedničkim odredbama, do kada su države članice dužne osigurati da se postupci obavljaju preko sustava e-kohezije, što je preduvjet za znatno smanjenje razdoblja od podnošenja zahtjeva do odobrenja bespovratnih sredstava;

4.  poziva Komisiju da u suradnji s državama članicama i u skladu s načelom proporcionalnosti uvede i provede nebirokratski pristup podacima i informacijama koje korisnici trebaju dostaviti u postupku podnošenja zahtjeva i u vezi s izvješćivanjem o financiranju EU-a u okviru podijeljenog upravljanja te da potiče dijeljenje dobrih praksi;

5.  apelira na Komisiju i države članice da promiču pojednostavljenje pravila o financijskim instrumentima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi ih se bolje uskladilo s potrebama korisnika i kako bi se u konačnici poboljšala njihova primjena;

6.  traži od Komisije i država članica da vodeći računa o potrebama korisnika povećaju primjenu pristupa koji podrazumijeva korištenje sredstava iz više izvora;

7.  poziva Komisiju da uspostavi strukturiran i trajni dijalog s Parlamentom, Odborom regija i drugim dionicima o svim aspektima tog procesa pojednostavljenja;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama i njihovim regijama.

Pravna napomena