Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2772(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1231/2015

Pateikti tekstai :

B8-1231/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/11/2015 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0419

Priimti tekstai
PDF 249kWORD 72k
Ketvirtadienis, 2015 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Siekiant 2014–2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus
P8_TA(2015)0419B8-1231/2015

2015 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl siekio supaprastinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką ir orientuoti ją į rezultatus (2015/2772(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 ir 175 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (BNR),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 ir į 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių,

–  atsižvelgdamas į Šeštąją ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitą (COM(2014)0473),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. Audito Rūmų metinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, dėl siekio supaprastinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką ir orientuoti ją į rezultatus (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Parlamentas pripažįsta svarių veiksmų, kurių siekdamos supaprastinimo ėmėsi ES institucijos (pavyzdžiui, 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos supaprastinimo darbotvarkė, paskirtasis Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už geresnį reglamentavimą, Komisijoje įsteigta aukšto lygio nepriklausomų ekspertų grupė supaprastinimo Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų paramos gavėjams stebėsenos klausimais, persvarstytas Finansinis reglamentas ir Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR)), svarbą;

B.  kadangi, nors buvo atlikta 2014–2020 m. programavimo laikotarpio sanglaudos politikos reforma, per kurią buvo sprendžiamas supaprastinimo metodų klausimas, Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų įgyvendinimas, valdymas, su jais susijusių ataskaitų teikimas ir kontrolė vis dar sudėtingi tiek paramos gavėjams, tiek valdymo institucijoms, visų pirma turinčioms nedidelius administracinius ir finansinius pajėgumus;

C.  kadangi dėl esamo perteklinio reglamentavimo, įskaitant taisyklių perkėlimą į nacionalinius teisės aktus, stabdomas procesas, ilgiau nedalyvaujama rinkoje ir kyla netiesioginių išlaidų potencialiems paramos gavėjams, bandantiems gauti ES finansavimą, tokiu būdu mažinamas ES finansavimo poveikis investicijoms ir sukuriamos kliūtys paramos gavėjams, piliečiams ir bendrovėms, veikiančioms ES, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

D.  kadangi dėl sudėtingų procedūrų paramos gavėjams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, NVO ir savivaldybėms, kurioms reikia ES finansavimo, gali būti sudaryta didelė našta ir kadangi šie subjektai paprastai neturi nei finansinių ir žmogiškųjų išteklių, nei reikiamų žinių, kad galėtų sėkmingai teikti paraiškas ES subsidijoms gauti ir vėliau jas valdyti; kadangi Komisija ir valstybės narės raginamos ir toliau dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad rizikos vertinimo priemonė ARACHNE būtų veiksminga ir kad ja būtų paprasčiau naudotis valdymo institucijoms ir taikant veiksmų programų kontrolės sistemas; šiuo tikslu būtina užtikrinti tinkamą supaprastinimo ir pažeidimų, įskaitant sukčiavimą, nustatymo bei jų prevencijos pusiausvyrą;

E.  kadangi atsižvelgiant į audito dubliavimąsi ir skirtingus audito būdus bei metodus būtina taikyti vieną bendrą audito principą ir didesnį dėmesį skirti veiklos rezultatų auditui, kad būtų galima geriau įvertinti veiksmų veiksmingumą ir našumą ir pateikti supaprastinimo pasiūlymus;

1.  mano, jog Komisija turėtų pateikti išsamias supaprastinimo gaires, kad valstybės narės ir jų regionai būtų informuoti apie jiems tenkančią užduotį panaikinti ar bent jau gerokai sumažinti nacionaliniu ir vietos lygmenimis vykdant viešųjų pirkimų procesus, siūlomų projektų atranką bei stebėjimo ir kontrolės veiklą susidarančią administracinę naštą ir perteklinį reglamentavimą, įskaitant tokius veiksmus, kaip vengimas dažnai keisti taisykles, kalbos supaprastinimas ir procedūrų standartizavimas, taip pat didelis dėmesys tam, kad panaudojant ES biudžeto lėšas būtų pasiekta konkrečių rezultatų; be to, pažymi, kad galimas sprendimas galėtų būti integruotas ES regioninio finansavimo paketas, naudojamas pasitelkiant bendrą sąsają arba taikant vieno langelio principą, tokiu būdu, kaip tik įmanoma, siekiant vykdyti vienodus procesus ir laikytis vienodų procedūrų;

2.  prašo Komisijos pateikti valstybėms narėms ir regionams gaires, kuriose būtų nurodyta, kaip galima racionalizuoti ir supaprastinti kontrolės, stebėjimo ir ataskaitų teikimo veiklą, įskaitant ir paramos gavėjams taikomus reikalavimus, kad būtų galima panaikinti esamas silpnąsias vietas;

3.  ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 122 straipsnio 3 dalyje, 2015 m. gruodžio 31 d. numatyta pereiti prie e. sanglaudos sistemos kaip būtinos sąlygos siekiant gerokai sutrumpinti laikotarpio nuo paraiškos pateikimo iki subsidijos gavimo trukmę;

4.  ragina Komisiją derinant veiksmus su valstybėmis narėmis ir laikantis proporcingumo principo nustatyti ir įgyvendinti lanksčius principus, taikomus duomenų ir informacijos pateikimo reikalavimams, kurie keliami paramos gavėjams paraiškos teikimo proceso metu ir su ES finansavimu pagal pasidalijamojo valdymo sistemą susijusių ataskaitų teikimo proceso metu, taip pat skatinti keistis gerąja patirtimi;

5.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti supaprastinti taisykles, kuriomis reglamentuojamos ESI fondų finansinės priemonės, kad šios priemonės būtų geriau pritaikytos paramos gavėjų poreikiams ir kad galiausiai būtų pagerintas jų panaudojimas;

6.  prašo Komisijos ir valstybių narių aktyviau taikyti finansavimo iš keleto fondų metodą, atsižvelgiant į paramos gavėjų reikmes;

7.  ragina Komisiją klausimais, susijusiais su visais šio supaprastinimo proceso aspektais, pradėti vykdyti struktūrizuotą ir nuolatinį dialogą su Parlamentu, Regionų komitetu ir kitais suinteresuotaisiais veikėjais;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir jų regionams.

Teisinis pranešimas