Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0204(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0357/2015

Teksty złożone :

A8-0357/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0435

Teksty przyjęte
PDF 419kWORD 75k
Wtorek, 15 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Metody i procedura udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych *
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0447),

–  uwzględniając art. 322 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0277/2015),

—  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0357/2015),

A.  mając na uwadze, że decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom(1) ma wejść w życie na początku 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że decyzji tej towarzyszy rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014(2), wchodzące w życie w tym samym dniu co decyzja;

C.  mając na uwadze, że odpowiednie aktualnie obowiązujące przepisy związane z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom(3) musiały zostać zmienione pod koniec 2014 r. ze względu na wyjątkowo wysokie kwoty opartych na VAT i DNB dostosowań dla niektórych państw członkowskich;

D.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 również musi zostać zmienione w świetle doświadczeń związanych z dostosowaniami z 2014 r.;

E.  mając na uwadze, że wnoszenie i dostosowywanie wkładów państw członkowskich do budżetu Unii nie powinno podlegać negocjacjom politycznym, lecz stanowić proces techniczny mający na celu zaspokojenie potrzeb gotówkowych;

F.  mając na uwadze, że ogólnie jak dotąd państwa członkowskie bez znacznych opóźnień wpłacały do budżetu Unii pełne kwoty swoich wkładów opartych na DNB i VAT, nawet w czasach kryzysu i trudnej sytuacji budżetowej;

G.  mając na uwadze, że w celu zapewnienia przejrzystości należy co roku przedstawiać Parlamentowi sprawozdanie dotyczące obliczania dostosowania salda VAT i DNB oraz danych stanowiących podstawę tych obliczeń, a także dat i kwot wkładów przekazywanych przez państwa członkowskie do budżetu Unii;

H.  mając na uwadze, że wniosek Komisji zawiera ponadto zmiany w odniesieniu do przepisów dotyczących odsetek oraz szereg bardziej technicznych kwestii i wyjaśnień;

I.  mając na uwadze, że należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014;

1.  podkreśla potrzebę skutecznych przepisów dotyczących sposobu udostępniania przez państwa członkowskie swoich terminowych wkładów do budżetu Unii w celu umożliwienia Komisji efektywnego zarządzania swymi zasobami finansowymi;

2.  popiera przyznaną Komisji możliwość zwrócenia się do państw członkowskich o płatność trzech dwunastych zasobów VAT i DNB w pierwszej połowie roku w celu umożliwienia Komisji zmniejszenia ważniejszej części zaległości w płatnościach za ubiegły rok w Europejskim Funduszu Rolniczym Gwarancji (oraz w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych), a także zmniejszenia odsetek za zwłokę;

3.  podkreśla w szczególności konieczność terminowego dokonywania płatności na rzecz beneficjentów budżetu Unii; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje proponowaną zmianę art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014, której celem jest nie tylko zwiększenie zachęt do terminowych płatności poprzez uczynienie wszelkich opóźnień w płatnościach droższymi, lecz również zapewnienie proporcjonalności poprzez ograniczenie maksymalnego wzrostu stopy procentowej do 20 punktów procentowych;

4.  podkreśla, że proponowane zmiany metod mających zastosowanie do dostosowań wkładów mają na celu uniknięcie sytuacji, w której incydent taki jak ten, który miał miejsce w 2014 r., mógłby się ponownie wydarzyć;

5.  podkreśla, że te dostosowania wkładów powinny być traktowane jak najbardziej automatycznie, aby uniknąć ingerencji politycznych w uzgodnione sposoby finansowania budżetu Unii i ograniczyć do minimum margines swobody pozostawiony państwom członkowskim co do ustalania harmonogramu wpłacania do budżetu Unii swoich dodatkowych wkładów wynikających z dostosowania DNB;

6.  w związku z tym zgadza się z wnioskiem Komisji, aby przesunąć moment komunikowania oraz termin udostępniania dostosowań z 1 grudnia na początek roku, co ułatwi krajowym administracjom finansowym zarządzanie finansowaniem ewentualnych dostosowań;

7.  popiera ponadto wniosek Komisji, by w celu zapobieżenia jakimkolwiek stratom dla budżetu UE wszystkie państwa członkowskie dopilnowały, by kwoty wpłacone przez nie na rachunek zasobów własnych nie były pomniejszone o żadne ujemne odsetki lub inne opłaty w czasie pozostawania na tym koncie;

8.  zwraca uwagę na wysoki stopnień zróżnicowania w odniesieniu do sposobu, w jaki państwa członkowskie prowadzą krajową rachunkowość dotyczącą wkładów do budżetu Unii, i wzywa Komisję do zbadania zaleceń w tym zakresie, aby umożliwić łatwiejsze porównanie między państwami członkowskimi;

9.  podkreśla fakt, że system zasobów własnych pozostaje zbyt skomplikowany i musi być całkowicie zreformowany w kolejnych wieloletnich ramach finansowych; w tym kontekście zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych odgrywa w przedstawianiu wniosków mających na celu wyeliminowanie niedoskonałości obecnego systemu;

10.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

11.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

12.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

13.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014
Artykuł 10 b – ustęp 5 – akapit trzeci
Komisja informuje państwa członkowskie o kwotach będących wynikiem tego obliczenia przed dniem 1 lutego roku następującego po roku dostarczenia danych do celów dostosowań. Każde państwo członkowskie zapisuje kwotę netto na rachunku, o którym mowa w art. 9, w pierwszym dniu roboczym czerwca tego samego roku.
Komisja informuje państwa członkowskie i Parlament Europejski o kwotach będących wynikiem tego obliczenia przed dniem 1 lutego roku następującego po roku dostarczenia danych do celów dostosowań. Każde państwo członkowskie zapisuje kwotę netto na rachunku, o którym mowa w art. 9, w pierwszym dniu roboczym czerwca tego samego roku.

(1) Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105).
(2) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 39).
(3) Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).

Informacja prawna