Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2298(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0362/2015

Внесени текстове :

A8-0362/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0438

Приети текстове
PDF 506kWORD 88k
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране)
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране от Финландия) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0362/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка с 1603 съкращения в 69 предприятия, осъществяващи дейност в разделение 62 на NACE Rev. 2 („Дейности в областта на информационните технологии“)(4) в няколко региона на ниво 2 по NUTS, обхващащи цяла Финландия; като има предвид, че прогнозният брой на съкратените работници, които се очаква да вземат участие в мерките, е 1200;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 623 200 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 372 000 EUR за съкратените 1603 работници;

2.  Отбелязва, че финландските органи са подали заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 12 юни 2015 г. и че Комисията е приключила оценката му на 6 ноември 2015 г. и е уведомила за него Парламента на същия ден; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  Отбелязва, че през последните години разпределението на заетостта в сектора на ИКТ между Съюза и други икономики се развива в ущърб на Съюза и подчертава, че докато през 2008 г. във Финландия в технологичната промишленост работеха общо 326 000 души, броят на заетите в такива дружества лица през 2014 г. е 276 000, което съответства на средно годишно намаляване от около 3% (10 000 работници); посочва, че събитията, довели до тези съкращения, са същите, засегнали Nokia през последните години, които оказват силно въздействие върху сектора на ИКТ във Финландия; разработването и проектирането на оперативните системи за мобилните телефони Nokia осигуряваше заетост за хиляди финландски граждани, като понастоящем тези дейности са прехвърлени към страни извън Европа; посочва, че тези съкращения ще влошат положението със заетостта в сектора на ИКТ в регионите, които за засегнати от висок процент на безработица;

4.  Отбелязва, че съкращенията в сектора на ИКТ засягат особено силно регион Оулу, Северна Остроботния, където години наред секторът на ИКТ беше стълбът на икономиката; изразява съжаление, че през пролетта на 2015 г. имаше приблизително 1500 безработни, търсещи работа в сектора на ИКТ в Северна Остроботния, като в много случаи безработицата е станала продължителна, тъй като една трета от безработните с висше образование са останали без работа за повече от година;

5.  Отбелязва, че към днешна дата разделение 62 на NACE Rev. 2 („Дейности в областта на информационните технологии“) е било предмет на едно заявление по линия на ЕФПГ, което се позовава на глобализацията и на световната финансова и икономическа криза(5); отбелязва, че докато обемът на тази област се увеличава в световен мащаб, в Европа той намалява, тъй като предприятията и услугите биват измествани към Китай, Индия, Тайван и други дестинации извън Европейския съюз;

6.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, финландските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните услуги за засегнатите работници на 1 август 2014 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет, и че поради това вече прилаганите услуги отговорят на условията за допустимост за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ;

7.  Отбелязва, че Финландия планира седем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, ii) услуги по наемане на работа и стопански услуги, iii) обучение, iv) субсидии за изплащане на възнаграждения, v) безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност, vi) насочване към предприемачество и услуги за нови предприемачи, и vii) пътни и квартирни надбавки и надбавки за разходи по преместване;

8.  Приветства мерките в подкрепа на предприемачеството под формата на безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност и мерки за насочване към предприемачество и услуги за нови предприемачи; счита, че ползата от тези мерки ще бъде по-голяма, ако те се предоставят на участниците комбинирано;

9.  Приветства по-конкретно предложените мерки, които целят създаването на нови предприятия и които ще насърчат предприемачеството и услугите за нови предприемачи;

10.  Изтъква, че би било желателно субсидията за изплащане на възнаграждения да се предоставя на съкратените работници само когато работните места, предлагани на участниците, отговарят на изискванията за подходящо качество по отношение на равнището на умения и продължителността на договора; препоръчва да бъде поставен акцент върху намирането на съответствие между опита на търсещите работа и субсидираните работни места, когато се вземат решения за отпускане на субсидии за изплащане на възнаграждения и се определя процентът на разходите за заплати, който ще бъде покрит от тях;

11.  Приветства факта, че финландските органи предлагат голямо разнообразие от мерки по отношение на съкратените работници;

12.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен в консултация със социалните партньори и областната администрация;

13.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения, и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

15.  Припомня, че целта на финансираните мерки следва да бъде подобряването на възможностите за търсещите работа, така че по-късно те да могат да намерят заетост на пазара на труда;

16.  Отбелязва, че според прогнозите на органите 18,31% от разходите ще се използват за помощи и стимули, което е много под максимално разрешените 35% от всички разходи;

17.  Изисква от Комисията да предоставя в бъдещите предложения допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

18.  Очаква Комисията да контролира и прави оценка на начина, по който се използват паричните средства, и да използва тази информация във връзка с бъдещи заявления, за да ръководи използването на ЕФПГ, така че да го приведе в съответствие с идеите за основано на резултатите от изпълнението бюджетиране;

19.  Отбелязва, че финландските органи потвърдиха, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

20.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

21.  Изисква от Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

22.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/2457.)

Правна информация