Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2298(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0362/2015

Předložené texty :

A8-0362/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0438

Přijaté texty
PDF 428kWORD 83k
Úterý, 15. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0362/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Finsko předložilo žádost EGF/2015/005 FI/Počítačové programování o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 1 603 osob z 69 podniků, které působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 62 (Programování, poradenství a související činnosti)(4) v několika regionech na úrovni NUTS 2 v celém Finsku, a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má zúčastnit přibližně 1 200 propuštěných pracovníků;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a Finsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 623 200 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 4 372 000 EUR na 1 603 propuštěných pracovníků;

2.  bere na vědomí, že finské orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 12. června 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 6. listopadu 2015 a ve stejný den o tom informovala Parlament; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.  bere na vědomí, že v posledních letech se distribuce zaměstnanosti v oblasti IKT mezi Unií a ostatními ekonomikami vyvíjela v neprospěch Unie, a zdůrazňuje, že zatímco v roce 2008 zaměstnávalo odvětví technologií ve Finsku celkem 326 000 osob, v roce 2014 činil počet osob zaměstnávaných těmito společnostmi 276 000 osob, což odpovídá ročnímu průměrnému poklesu o 3 % (10 000 pracovníků); zdůrazňuje, že důvodem tohoto propouštění je vývoj, který v posledních letech postihl společnost Nokia a který má velký dopad na odvětví IKT ve Finsku; vzhledem k tomu, že v oblasti vývoje a navrhování operačních systémů pro mobilní telefony Nokia byly zaměstnány tisíce Finů, zatímco nyní jsou tyto provozy přemístěny mimo Evropu; upozorňuje, že toto propouštění dále zhorší nezaměstnanost v sektoru IKT v regionech, které bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti;

4.  bere na vědomí, že toto propouštění v sektoru IKT zvláště postihuje region Oulu v Severní Ostrobothnii, kde byl sektor IKT léta pilířem ekonomiky; vyjadřuje politování nad tím, že na jaře 2015 hledalo v sektoru IKT v Severní Ostrobothnii zaměstnání přibližně 1 500 nezaměstnaných osob a že se v mnoha případech stala nezaměstnanost dlouhodobou, neboť třetina nezaměstnaných s vyšším vzděláním je již bez práce déle než rok;

5.  konstatuje, že až dosud bylo hospodářské odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 62 (Programování, poradenství a související činnosti) předmětem jedné další žádosti o příspěvek z EFG, která se zakládala na celosvětové finanční a hospodářské krizi(5); bere na vědomí, že zatímco objem tohoto odvětví celosvětově roste, v Evropě se zmenšil, jelikož se podniky a služby přesouvají do Číny, Indie, na Tchaj-wan a do jiných míst mimo Evropu;

6.  vítá skutečnost, že finské orgány rozhodly, že realizaci individualizovaných služeb zahájí dne 1. srpna 2014, aby dotčeným pracovníkům poskytly urychlenou pomoc – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory pro navržený koordinovaný soubor opatření z fondu EFG –, a že tudíž tyto služby, které již začaly být poskytovány, budou způsobilé k podpoře z EFG;

7.  bere na vědomí, že Finsko plánuje pro propuštěné pracovníky, na něž se vztahuje tato žádost, sedm druhů opatření: i) opatření pro vedení (koučování) pracovníků a další přípravná opatření, ii) služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání, iii) odborná příprava, iv) dotace mezd, v) granty pro začínající podniky, vi) podpora podnikání a služby pro nové podnikatele a vii) příspěvky na výdaje spojené s cestovným, ubytováním a stěhováním;

8.  vítá opatření podporující podnikání ve formě grantů pro začínající podniky a opatření motivujících k podnikání a služeb pro začínající podnikatele; domnívá se, že tato opatření budou mít větší přínos v případě, že jsou účastníkům poskytována kombinovaně;

9.  vítá zejména navrhovaná opatření, jež mají vytvářet nové podniky a jež podpoří podnikání a služby pro podnikatele;

10.  upozorňuje, že dotace na mzdy by měla být propuštěným pracovníkům poskytována pokud možno jen tehdy, pokud pracovní místa nabízená účastníkům splňují příslušné požadavky na kvalitu v oblasti úrovně dovedností a délky smlouvy; podporuje, aby byl při rozhodování o udělení dotace na mzdu a při stanovování procentního podílu mzdových nákladů, které budou z této dotace pokryty, kladen důraz na to, aby dotovaná pozice odpovídala odborným znalostem uchazeče o zaměstnání;

11.  vítá, že finské orgány nabízejí propuštěným pracovníkům velmi širokou škálu opatření;

12.  bere na vědomí, že při vypracovávání koordinovaného balíčku individualizovaných služeb byli konzultováni sociální partneři a regionální orgány;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

14.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

15.  připomíná, že účelem financovaných opatření by mělo být zlepšení příležitostí pro osoby hledající práci, aby posléze našly uplatnění na pracovním trhu;

16.  konstatuje, že podle odhadů orgánů budou příspěvky a pobídky představovat 18,31 % nákladů, což je hluboko pod povoleným maximem 35 % celkových nákladů;

17.  žádá Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobností o odvětvích, v kterých dotčení pracovníci pravděpodobně naleznou práci, a o tom, zda je nabízené vzdělávání přizpůsobeno budoucím ekonomickým vyhlídkám a potřebám pracovního trhu v regionu, v němž k propouštění došlo;

18.  očekává, že Komise na využívání udělených finančních prostředků dohlédne a vyhodnotí je a že získané informace využije v budoucích žádostech k dalšímu směrování využívání EFG s cílem sladit je s konceptem sestavování rozpočtu podle výkonnosti;

19.  zdůrazňuje, že finské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

20.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

21.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s případy pomoci z EFG;

22.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

(žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/2457.)

Právní upozornění