Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2298(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0362/2015

Esitatud tekstid :

A8-0362/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0438

Vastuvõetud tekstid
PDF 261kWORD 72k
Teisipäev, 15. detsember 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Soome taotlus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2015/005 FI/Computer Programming, Soome) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0553 – C8‑0332/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0362/2015),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Soome esitas taotluse EGF/2015/005 FI/Computer Programming fondist toetuse saamiseks seoses 1603 töötaja koondamisega 69 ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osas 62 (programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused)(4) mitmes NUTS 2. tasandi piirkonnas, mis hõlmavad kogu Soomet, ning arvestades, et meetmetes osaleb eeldatavalt umbes 1200 koondatud töötajat;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Soomel õigus saada nimetatud määruse alusel 2 623 200 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 4 372 000 euro suurustest kogukuludest 1603 koondatud töötajale;

2.  märgib, et Soome ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 12. juunil 2015, komisjon lõpetas hinnangu andmise 6. novembril 2015 ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks; väljendab heameelt kiire hindamisperioodi üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.  märgib, et viimastel aastatel on IKT sektoris töötavate inimeste jagunemine liidu ja muude majanduspiirkondade vahel liikunud liidule ebasoodsas suunas ning rõhutab, et kui 2008. aastal töötas Soome tehnoloogiatööstuses kokku 326 000 inimest, siis 2014. aastaks oli sellistes ettevõtetes töötavate isikute arv vaid 276 000, mis teeb aasta keskmiseks tööjõu vähenemise määraks umbes 3 % (10 000 töötajat); juhib tähelepanu sellele, et koondamiste põhjuseks on Nokiat viimastel aastatel mõjutanud sündmused, millel on olnud kogu Soome IKT sektorile tohutu mõju; Nokia mobiiltelefonide operatsioonisüsteemide väljatöötamine ja disainimine andis tööd tuhandetele soomlastele, kuid nüüd on need töökohad üle viidud väljaspool Euroopat paiknevatesse riikidesse; juhib tähelepanu sellele, et nende töökohtade kadumine teravdab veelgi IKT sektori tööpuudust suure töötuse määraga piirkondades;

4.  märgib, et koondamised IKT sektoris mõjutavad eelkõige Oulu piirkonda Põhja-Pohjanmaal, kus IKT on aastaid olnud majanduse alustala; märgib kahetsusega, et 2015. aasta kevadel oli Põhja-Pohjanmaal IKT sektoris 1500 töötut tööotsijat ning paljudel juhtudel on töötus kujunenud pikaajaliseks, kuivõrd kolmandik kõrgharidusega töötutest on olnud töötud rohkem kui aasta;

5.  märgib, et praeguseks on NACE Revision 2 osa 62 (programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused) sektoris esitatud veel üks fondi vahendite kasutuselevõtmise taotlus, mille puhul on põhjenduseks toodud üleilmne finants- ja majanduskriis(5); märgib, et samal ajal kui sektori maht maailmas suureneb, on see Euroopas vähenenud, sest ettevõtjad ja teenused on kolinud Hiinasse, Indiasse, Taiwani ja muude Euroopasse mittekuuluvate riikide territooriumidele;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Soome ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud töötajatele 1. augustil 2014, varakult enne otsust esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse andmise kohta, ning seetõttu vastavad ka need teenused, mille osutamist on juba alustatud, fondi rahastamise nõuetele;

7.  märgib, et Soomel on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks seitset liiki meetmeid: i) nõustamine ja muud ettevalmistavad meetmed, ii) tööhõive- ja ettevõtlusteenused, iii) praktika ja koolitus, iv) palgatoetus, v) ettevõtluse alustamise toetus, vi) ettevõtlusega alustamine ja teenused uutele ettevõtjatele ning vii) sõidu-, ööbimis- ja kolimiskulude hüvitamine;

8.  kiidab heaks ettevõtlust toetavad meetmed ettevõtluse alustamise toetuse, ettevõtlusele suunamise meetmete ja uutele ettevõtjatele mõeldud teenuste kujul; arvab, et neist meetmetest on rohkem kasu, kui neid pakutakse osalejatele kombineeritult;

9.  väljendab eelkõige heameelt meetmete üle, mille eesmärk on uute ettevõtete asutamine ja mis toetavad ettevõtlust ning uutele ettevõtjatele mõeldud teenuseid;

10.  rõhutab, et eelistatavalt tuleks koondatud töötajatele palgatoetust maksta ainult siis, kui pakutavad töökohad vastavad oskuste taseme ja lepingu kestuse osas piisavatele kvaliteedinõuetele; rõhutab, et kui tehakse otsus palgatoetuse maksmise kohta ja määratakse kindlaks, kui suure protsendi palgakuludest toetus katab, tuleb tähelepanu pöörata tööotsija kogemuste ja toetatava ametikoha kokkusobivusele;

11.  väljendab heameelt selle üle, et Soome ametiasutused pakuvad koondatud töötajatele väga mitmekesiseid meetmeid;

12.  märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on konsulteeritud sotsiaalpartneritega ja piirkondlike ametiasutustega;

13.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks fondist toetust saava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja kestlikule majandusele;

14.  tuletab meelde, kui tähtis on suurendada kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

15.  tuletab meelde, et rahastatavate meetmete eesmärk peaks olema parandada tööotsijate võimalusi, nii et nad hiljem tööturul töö leiaksid;

16.  märgib, et ametiasutuste hinnangul kasutatakse toetusteks ja stiimuliteks 18,31 % kuludest, mis on tunduvalt vähem kui maksimaalne lubatud osakaal 35 % kogukuludest;

17.  palub, et komisjon kirjeldaks tulevastes ettepanekutes täpsemalt, millistes sektorites võiksid töötajad tõenäoliselt tööd leida ning kas pakutav koolitus on kooskõlas majanduse tulevikuväljavaadete ning koondamistest mõjutatud piirkondade tööturu vajadustega;

18.  ootab, et komisjon jälgiks ja hindaks toetusteks makstava raha kasutamist ning rakendaks saadud teavet selleks, et fondi kasutamist veelgi paremini suunata ja seda tulemustepõhise eelarvestamise põhimõttega kohandada;

19.  märgib, et Soome ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikeks meetmeteks ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt palunud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

20.  tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

21.  palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu kõigile fondi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

22.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

23.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).
(5)EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta

(Soome taotlus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/2457).

Õigusalane teave