Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2298(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0362/2015

Ingediende teksten :

A8-0362/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0438

Aangenomen teksten
PDF 267kWORD 74k
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 15 december 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2015/005 - FI/Computerprogrammering, Finland) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1) (EFG-verordening),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 12,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) (IIA van 2 december 2013), en met name punt 13,

–  gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0362/2015),

A.  overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het nemen van besluiten om middelen beschikbaar te stellen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG);

C.  overwegende dat de vaststelling van de nieuwe EFG-verordening vorm geeft aan de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60 % van de totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D.  overwegende dat Finland aanvraag EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering heeft ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van 1 603 ontslagen bij 69 ondernemingen in NACE Rev. 2-afdeling 62 (Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten)(4) in regio's van NUTS niveau 2 in heel Finland, en overwegende dat naar verwachting 1 200 ontslagen werknemers aan de maatregelen zullen deelnemen;

E.  overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria voor subsidiabiliteit van de EFG-verordening;

1.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 1, onder b), van de EFG-verordening en dat Finland bijgevolg uit hoofde van die verordening recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 2 623 200 EUR, oftewel 60 % van de totale kosten van 4 372 000 EUR voor de 1 603 ontslagen werknemers;

2.  stelt vast dat de Finse autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG op 12 juni 2015 hebben ingediend en dat de beoordeling daarvan door de Commissie op 6 november 2015 is afgerond en op dezelfde dag aan het Parlement is meegedeeld; is ingenomen met het feit dat de evaluatie binnen vijf maanden is afgerond;

3.  wijst erop dat de verdeling van de werkgelegenheid in de ICT-sector tussen de EU en andere economieën zich de laatste jaren ten nadele van de EU heeft ontwikkeld en benadrukt dat in Finland in 2008 in totaal nog 326 000 werknemers in technologische sectoren werkten, maar dat dit aantal in 2014 nog maar 276 000 bedroeg, wat neerkomt op een gemiddelde daling per jaar met ongeveer 3 % (of 10 000 werknemers); wijst erop dat de ontslagen het gevolg waren van de ontwikkelingen bij Nokia in de laatste jaren, die ernstige gevolgen hadden voor de ICT-sector in Finland; herinnert eraan dat de ontwikkeling en het ontwerp van besturingssystemen voor mobiele telefoons van Nokia vroeger werk verschafte aan duizenden Finnen, maar dat die functies nu naar landen buiten Europa zijn verplaatst; wijst erop dat deze ontslagen de werkloosheid in de ICT-sector in regio's die met hoge werkloosheidscijfers kampen nog verder zullen doen toenemen;

4.  merkt op dat ontslagen in de ICT-sector vooral de regio Oulu in Noord-Ostrobothnia treffen, waar de ICT-sector al jarenlang de steunpilaar van de economie vormt; betreurt het dat er in het voorjaar van 2015 circa 1 500 werkzoekenden in de ICT-sector in Noord-Ostrobothnia waren en dat werkloosheid in vele gevallen langdurig is geworden omdat een derde van de werklozen met een hogere opleiding al meer dan een jaar zonder werk zitten;

5.  wijst erop dat, tot op heden, voor de sector NACE Rev. 2-afdeling 62 (Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten) nog een andere EFG-aanvraag is ingediend op basis van de wereldwijde financiële en economische crisis(5); merkt op dat, hoewel het volume van dit domein wereldwijd is toegenomen, het in Europa is afgenomen doordat bedrijven en diensten naar China, India, Taiwan en andere niet-Europese bestemmingen worden verplaatst;

6.  is verheugd dat de Finse autoriteiten hebben besloten op 1 augustus 2014 met de uitvoering van de individuele diensten voor de getroffen werknemers te beginnen om de werknemers snel bijstand te verlenen, ruimschoots vóór het definitieve besluit over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket, en dat die diensten die al gestart zijn dus in aanmerking komen voor EFG-steun;

7.  wijst erop dat Finland zeven soorten maatregelen plant voor ontslagen werknemers voor wie in deze aanvraag steun wordt aangevraagd: i) coaching en andere voorbereidende maatregelen, ii) arbeidsvoorzienings- en bedrijfsdiensten, iii) opleiding, iv) loonsubsidie, v) subsidie voor start-ups, vi) begeleiding naar ondernemerschap en diensten voor nieuwe ondernemers, en vii) vergoedingen voor reis-, verblijfs- en verhuiskosten;

8.  is ingenomen met de maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap, in de vorm van subsidies voor start-ups en begeleiding naar ondernemerschap en diensten voor nieuwe ondernemers; is van mening dat deze maatregelen nuttiger zullen zijn als ze in combinatie aan de deelnemers beschikbaar worden gesteld;

9.  is met name ingenomen met de voorgestelde maatregelen, die tot doel hebben nieuwe bedrijven op te zetten en die het ondernemerschap en diensten voor nieuwe ondernemers zullen bevorderen;

10.  wijst erop dat loonsubsidie bij voorkeur alleen aan de ontslagen werknemers moet worden verstrekt wanneer de aan de deelnemers aangeboden banen voldoen aan de adequate kwaliteitseisen inzake vaardigheidsniveau en contractduur; wenst dat bij de beslissing over het toekennen van loonsubsidie en de vaststelling van het percentage van de loonkosten dat hierdoor moet worden gedekt, de nadruk wordt gelegd op het afstemmen van de expertise van de werkzoekende en de gesubsidieerde functie;

11.  juicht het toe dat de Finse autoriteiten de ontslagen werknemers een brede waaier aan maatregelen voorstellen;

12.  wijst erop dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening opgesteld werd in overleg met de sociale partners en regionale autoriteiten;

13.  herinnert eraan dat in artikel 7 van de EFG-verordening is bepaald dat bij het samenstellen van het door het EFG gesteunde gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden, en dat het gecoördineerde pakket gericht dient te zijn op de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie;

14.  herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers verbeterd moet worden door middel van aangepaste opleidingen en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de opleiding die in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden niet alleen is afgestemd op de behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige ondernemingsklimaat;

15.  herinnert eraan dat het doel van de gefinancierde maatregelen het verbeteren van de kansen van de werkzoekenden dient te zijn, zodat die later de arbeidsmarkt kunnen betreden;

16.  neemt ter kennis dat volgens de raming van de autoriteiten slechts 18,31 % van de kosten gebruikt zal worden voor toelagen en stimulansen, hetgeen dus ver onder het maximaal toegestane niveau van 35 % van alle kosten ligt;

17.  verzoekt de Commissie om in haar volgende voorstellen nader aan te geven in welke sectoren de werknemers het meest kans op een nieuwe baan maken en of de aangeboden opleidingen afgestemd zijn op de toekomstige economische vooruitzichten en behoeften van de arbeidsmarkt in de regio's waar de ontslagen plaatsvonden;

18.  verwacht van de Commissie dat zij toezicht houdt op en een evaluatie maakt van de verleende subsidies en dat zij deze informatie bij toekomstige aanvragen zal gebruiken om het gebruik van het EFG verder bij te sturen en af te stemmen op de beginselen van resultaatgericht begroten;

19.  wijst erop dat de Finse autoriteiten bevestigen dat voor de subsidiabele maatregelen geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen om ervoor te zorgen dat bestaande verordeningen volledig in acht worden genomen en te voorkomen dat door de Unie gefinancierde diensten dubbel worden aangeboden;

20.  waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het Parlement in het leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen; neemt nota van de tijdsdruk die het nieuwe tijdschema met zich meebrengt, en van de mogelijke gevolgen voor de doeltreffendheid van de afhandeling van het dossier;

21.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle documenten in verband met EFG-zaken openbaar toegankelijk zijn;

22.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

23.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

24.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(4) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120)


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds

voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering)

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2015/2457.)

Juridische mededeling