Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2298(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0362/2015

Teksty złożone :

A8-0362/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0438

Teksty przyjęte
PDF 424kWORD 85k
Wtorek, 15 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : wniosek Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/005 - FI/Computer Programming złożony przez Finlandię) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0362/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez objęcie pomocą osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2015/005 FI/Computer Programming dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku z 1603 zwolnieniami w 69 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 62 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane”)(4) w kilku regionach zaliczanych do poziomu 2 klasyfikacji NUTS i obejmujących całe terytorium Finlandii, przy czym szacowana liczba zwolnionych pracowników, co do których zakłada się, że skorzystają ze środków pomocy, wynosi 1200;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 623 200 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznego kosztu wynoszącego 4 372 000 EUR dla 1603 zwolnionych pracowników;

2.  zauważa, że władze Finlandii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 12 czerwca 2015 r., a dnia 6 listopada 2015 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku i przekazała ją tego dnia Parlamentowi; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

3.  zauważa, że w ostatnich latach rozkład zatrudnienia w sektorze ICT pomiędzy gospodarką UE a innymi gospodarkami kształtował się ze szkodą dla Unii, i podkreśla, że chociaż w sektorze technologii w Finlandii w 2008 r. zatrudnionych było ogółem 326 000 osób, liczba osób zatrudnionych przez takie przedsiębiorstwa w 2014 r. wynosiła 276 000, co stanowi średni spadek o ok. 3% rocznie (10 000 pracowników); zwraca uwagę, że wydarzeniami, które doprowadziły do tych zwolnień, są zmiany dotykające w ostatnich latach Nokię, które wywarły ogromny wpływ na sektor ICT w Finlandii; zauważa, że opracowywanie i projektowanie systemów operacyjnych dla telefonów komórkowych Nokia stanowiło źródło zatrudnienia dla tysięcy Finów, a obecnie działalność ta została przeniesiona do krajów spoza Europy; zaznacza, że zwolnienia te dodatkowo pogorszą sytuację na rynku pracy w sektorze ICT w regionach borykających się z wysokim wskaźnikiem bezrobocia;

4.  zauważa, że zwolnienia w sektorze ICT dotykają szczególnie regionu Oulu w Ostrobotni Północnej, gdzie sektor ten przez lata stanowił podstawę gospodarki; ubolewa, że wiosną 2015 r. w Ostrobotni Północnej było około 1500 bezrobotnych osób w sektorze ICT i że w wielu przypadkach bezrobocie stało się długotrwałe, ponieważ jedna trzecia bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe pozostaje bez zatrudnienia od ponad roku;

5.  zauważa, że do chwili obecnej działu 62 klasyfikacji NACE Revision 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane”) dotyczył jeszcze jeden wniosek o wsparcie z EFG, który był uzasadniony globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym(5); zauważa, że o ile na świecie w ujęciu ogólnym rośnie liczba miejsc pracy w tej dziedzinie, o tyle w Europie uległa ona zmniejszeniu, ponieważ działalność i usługi przenosi się do Chin, Indii, Tajwanu oraz innych miejsc poza Europą;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Finlandii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 sierpnia 2014 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, i że w związku z tym te usługi, które już zaczęto świadczyć, będą kwalifikowały się do wsparcia z EFG;

7.  zauważa, że Finlandia planuje siedem rodzajów środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: (i) środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze, (ii) usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości, (iii) szkolenie, (iv) dopłaty do wynagrodzeń, (v) dotacje na rozpoczęcie działalności, (vi) ukierunkowywanie na przedsiębiorczość i usługi dla nowych przedsiębiorców oraz (vii) dodatki na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę;

8.  z zadowoleniem przyjmuje środki wspierające przedsiębiorczość w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności oraz ukierunkowywania na przedsiębiorczość i usług dla nowych przedsiębiorców; jest zdania, że środki te będą bardziej użyteczne, jeśli będą oferowane uczestnikom łącznie;

9.  w szczególności przyjmuje z zadowoleniem proponowane środki, które mają na celu tworzenie nowych przedsiębiorstw i będą sprzyjać przedsiębiorczości i usługom dla nowych przedsiębiorców;

10.  zauważa, że zwolnieni pracownicy powinni otrzymywać dopłatę do wynagrodzeń wyłącznie wówczas, jeśli miejsca pracy oferowane uczestnikom odpowiadają właściwym wymogom jakościowym pod względem poziomu kwalifikacji i czasu trwania umowy; opowiada się za tym, by przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dopłaty do wynagrodzeń i ustalaniu, jaki odsetek kosztów pracy ma być pokrywany z tej dopłaty, kłaść nacisk na to, by wiedza fachowa osoby poszukującej pracy była odpowiednia do danego dotowanego miejsca pracy;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze fińskie oferują zwolnionym pracownikom bardzo zróżnicowane środki;

12.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z partnerami społecznymi i organami regionalnymi;

13.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

14.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  przypomina, że celem finansowanych środków powinno być zwiększenie szans osób poszukujących pracy na zatrudnienie na rynku pracy;

16.  zauważa, że władze szacują, iż na świadczenia i zachęty zostanie wykorzystane 18,31% kosztów i jest to kwota znacznie poniżej poziomu maksymalnych dopuszczalnych kosztów całkowitych wynoszącego 35%;

17.  zwraca się do Komisji, aby w przyszłych wnioskach w większym stopniu precyzowała, w których sektorach pracownicy mają szanse znaleźć zatrudnienie i czy oferta szkoleniowa jest dostosowana do przyszłych perspektyw rozwoju gospodarczego i potrzeb rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień;

18.  oczekuje, że Komisja będzie nadzorować i oceniać wykorzystanie przyznanych środków pieniężnych oraz wykorzystywać te informacje w odniesieniu do przyszłych wniosków o dalsze bezpośrednie wykorzystanie EFG, tak aby dostosować go do koncepcji budżetowania opartego na wynikach;

19.  zauważa, że władze fińskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

20.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dla skuteczności rozpatrywania spraw;

21.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

22.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(5)EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120)


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

(wniosek z Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/2457.)

Informacja prawna