Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2298(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0362/2015

Texte depuse :

A8-0362/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0438

Texte adoptate
PDF 271kWORD 87k
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 15 decembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cerere depusă de Finlanda - EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0362/2015),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Finlanda a depus cererea EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizării a 1 603 de lucrători din cadrul a 69 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul NACE a doua revizuire diviziunea 62 („Activități de servicii în tehnologia informației”)(4) în regiunea de nivel NUTS 2 care acoperă întreg teritoriul Finlandei și întrucât numărul estimat de lucrători disponibilizați vizați de aceste măsuri este de 1 200;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 2 623 200 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 4 372 000 EUR, pentru cei 1 603 lucrători disponibilizați;

2.  remarcă faptul că autoritățile finlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 12 iunie 2015 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 6 noiembrie 2015, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  observă că, în ultimii ani, distribuirea locurilor de muncă din sectorul TIC între Uniune și alte economii a evoluat în detrimentul Uniunii și subliniază că, în timp ce, în 2008, industria tehnologică avea un total de 326 000 de angajați în Finlanda, numărul de persoane angajate de astfel de societăți în 2014 a fost de 276 000, ceea ce corespunde unei scăderi medii anuale de circa 3 % (10 000 de lucrători); arată că evenimentele care au dus la disponibilizările respective sunt evoluțiile care au afectat Nokia în ultimii ani și care au avut un impact major asupra sectorului TIC din Finlanda, întrucât dezvoltarea și proiectarea de sisteme de operare pentru telefoanele mobile Nokia asigura, în trecut, locuri de muncă pentru mii de finlandezi, iar aceste funcții au fost în prezent transferate către țări din afara Europei; atrage atenția că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din sectorul TIC în regiuni care se confruntă cu o rată ridicată a șomajului;

4.  observă că disponibilizările din sectorul TIC afectează îndeosebi regiunea Oulu din Ostrobothnia de nord, unde sectorul TIC reprezintă de mulți ani o constantă a economiei; regretă că, în primăvara anului 2015, existau aproximativ 1 500 de șomeri în căutarea unui loc de muncă în sectorul TIC în Ostrobothnia de nord și că, în multe cazuri, șomajul a fost prelungit, deoarece o treime dintre șomerii cu studii superioare nu și-au găsit un loc de muncă de peste un an;

5.  constată că, până în prezent, sectorul NACE a doua revizuire diviziunea 62 („Activități de servicii în tehnologia informației”) a făcut obiectul unei alte cereri de mobilizare a FEG motivată de criza economică și financiară(5); observă că, în timp ce acest domeniu este din ce în ce mai important la nivel mondial, ca volum, amploarea sa a scăzut în Europa, deoarece întreprinderile și serviciile sunt transferate în China, India, Taiwan și alte destinații din afara Europei;

6.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile finlandeze au decis să înceapă furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 august 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus și că, prin urmare, aceste servicii a căror furnizare a început deja vor fi eligibile pentru asistență din partea FEG;

7.  constată că Finlanda are în vedere șapte tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de prezenta cerere: (i) măsuri de consiliere profesională și alte măsuri pregătitoare, (ii) ocuparea forței de muncă și serviciile pentru întreprinderi, (iii) formare, (iv) subvenții salariale, (v) subvenții pentru demararea unei noi afaceri, (vi) orientare către antreprenoriat și servicii pentru noii antreprenori și (vii) alocații pentru cheltuieli de deplasare, de cazare pe timp de noapte și mutare;

8.  salută măsurile menite să sprijine antreprenoriatul, sub forma unor subvenții pentru demararea unei noi afaceri și măsuri de orientare către antreprenoriat și servicii pentru noii antreprenori; consideră că aceste măsuri vor fi mai utile dacă sunt oferite participanților în combinație;

9.  salută, în special, măsurile propuse care vizează înființarea de noi întreprinderi și care vor sprijini spiritul antreprenorial și serviciile pentru noii întreprinzători;

10.  subliniază că subvențiile pentru salarii ar trebui acordate lucrătorilor disponibilizați de preferință doar atunci când locurile de muncă oferite participanților respectă cerințele adecvate de calitate în ceea ce privește nivelul de competențe și durata contractului; solicită ca, atunci când se iau decizii cu privire la acordarea unor subvenții pentru salarii și când se stabilește procentul costurilor salariale acoperite din subvenții, să se pună accent pe concordanța dintre experiența persoanei în căutare de loc de muncă și postul pentru care se acordă subvenția;

11.  salută faptul că autoritățile finlandeze propun lucrătorilor disponibilizați o gamă largă de măsuri;

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu partenerii sociali și cu autoritățile regionale;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

15.  reamintește că scopul măsurilor finanțate ar trebui să fie acela de a îmbunătăți posibilitățile persoanelor în căutare de loc de muncă, astfel încât acestea să își poată găsi ulterior un loc pe piața muncii;

16.  ia act de faptul că autoritățile estimează că 18,31 % din costuri vor fi folosite pentru indemnizații și stimulente, valoare situată mult sub maximul permis de 35 % din totalul costurilor;

17.  solicită Comisiei să prezinte, în propunerile viitoare, detalii suplimentare privind sectoarele în care lucrătorii ar putea să își găsească un loc de muncă și să precizeze dacă oferta în materie de formare corespunde perspectivelor economice viitoare și nevoilor de pe piața muncii din regiunile afectate de disponibilizări;

18.  așteaptă din partea Comisiei ca aceasta să supravegheze și să evalueze utilizarea fondurilor acordate și să folosească informațiile respective în solicitările viitoare, pentru a orienta utilizarea FEG înspre o alocare a bugetului axată pe performanță;

19.  observă că autoritățile finlandeze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

20.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și asupra posibilului impact asupra eficacității procesării dosarelor;

21.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
(5)EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

(cerere depusă de Finlanda – EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/2457.)

Notă juridică