Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2298(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0362/2015

Ingivna texter :

A8-0362/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0438

Antagna texter
PDF 262kWORD 306k
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 15 december 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/005 FI/Computer programming från Finland) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0362/2015), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Finland har lämnat in ansökan EGF/2015/005 FI/Computer programming för ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar av 1 603 anställda vid 69 företag verksamma i Nace rev. 2 huvudgrupp 62 (dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.)(4) i flera Nuts 2-regioner i hela Finland. Det beräknade antalet uppsagda arbetstagare som förväntas delta i åtgärderna är 1 200.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 b i förordningen om fonden är uppfyllda och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 623 200 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 4 372 000 EUR för de 1 603 uppsagda arbetstagarna.

2.  Europaparlamentet noterar att de finländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 12 juni 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 6 november 2015 och underrättade parlamentet samma dag. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.  Europaparlamentet konstaterar att under de senaste åren har fördelningen av sysselsättningen inom IKT-sektorn mellan unionen och andra ekonomier utvecklats till nackdel för unionen, och understryker att medan teknikindustrin under 2008 sysselsatte sammanlagt 326 000 personer i Finland, uppgick antalet anställda i sådana företag till 276 000 personer 2014, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig minskning på ca 3 % (10 000 arbetstagare). Parlamentet påpekar att den händelse som föranlett dessa uppsägningar är den utveckling som påverkat Nokia under de senaste åren, vilket har haft en betydande inverkan på IKT-sektorn i Finland. Utveckling och utformning av operativsystem för Nokias mobiltelefoner sysselsatte tidigare tusentals finländare, men nu har denna verksamhet flyttats till länder utanför Europa. Parlamentet påpekar att dessa uppsägningar kommer att förvärra sysselsättningssituationen ytterligare inom IKT-sektorn i regioner som brottas med en hög arbetslöshet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna inom IKT-sektorn framför allt drabbar Uleåborgsområdet i norra Österbotten där IKT-sektorn under många år har utgjort hörnstenen i ekonomin. Parlamentet beklagar att det våren 2015 fanns ca 1 500 arbetslösa arbetssökande inom IKT-sektorn i norra Österbotten, och att arbetslösheten i många fall blivit långvarig och en tredjedel av de arbetslösa med högre utbildning har varit utan sysselsättning i över ett år.

5.  Europaparlamentet noterar att hittills har Nace rev. 2 huvudgrupp 62 (dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.) varit föremål för en annan ansökan om medel ur fonden som grundades på den globala finansiella och ekonomiska krisen(5). Trots att denna domän har ökat globalt sett har den minskat i Europa, eftersom företag och tjänster flyttas till Kina, Indien, Taiwan och andra länder utanför Europa.

6.  Europaparlamentet välkomnar att de finländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 augusti 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet. Dessa tjänster, som redan börjat tillhandahållas, kommer därför att vara berättigade till stöd från fonden.

7.  Europaparlamentet noterar att Finland planerar för sju typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan, nämligen i) handledning och andra förberedande åtgärder, ii) sysselsättnings- och företagstjänster, iii) utbildning, iv) lönesubventioner, v) starta eget-bidrag, vi) främjande av entreprenörskap och tjänster för nya företagare och vii) bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader.

8.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som stöder entreprenörskap, i form av starta eget-bidrag och åtgärder för främjande av entreprenörskap och tjänster för nya företagare. Parlamentet anser att dessa åtgärder är mer ändamålsenliga om de erbjuds deltagarna som en kombinerad lösning.

9.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet de föreslagna åtgärderna som syftar till att stödja etablering av nya företag och som kommer att främja entreprenörskap och tjänster för nya företagare.

10.  Europaparlamentet påpekar att lönesubventioner i första hand bör erbjudas de uppsagda arbetstagarna endast om de erbjudna arbetstillfällena uppfyller lämpliga kvalitetskriterier i fråga om kompetensnivå och anställningsavtalets längd. Parlamentet förespråkar att tonvikten läggs vid att matcha den arbetssökandes kompetens med den subventionerade tjänsten, när beslut fattas om utbetalning av lönesubventioner och när den procentsats av lönekostnaderna som ska täckas fastställs.

11.  Europaparlamentet välkomnar att de finländska myndigheterna föreslår ett stort antal olika åtgärder för de uppsagda arbetstagarna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och regionala myndigheter.

13.  Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

14.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

15.  Europaparlamentet påminner om att syftet med finansierade åtgärder bör vara att förbättra arbetssökandes möjligheter så att de senare kan anställas på arbetsmarknaden.

16.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheterna uppskattar att 18,31 % av kostnaderna kommer att användas för bidrag och incitament, som kommer att ligga under det högsta tillåtna beloppet på 35 % av totalkostnaderna.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag närmare ange inom vilka sektorer arbetstagarna kan förväntas finna sysselsättning och om den utbildning som erbjuds är anpassad till de ekonomiska framtidsutsikterna och arbetsmarknadsbehoven i de regioner som berörs av uppsägningarna.

18.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska se över och utvärdera utnyttjandet av de beviljade medlen och använda denna information i samband med framtida ansökningar i syfte att ytterligare styra utnyttjandet av fonden så att det anpassas till idén med resultatbaserad budgetering.

19.  Europaparlamentet betonar att de finländska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

20.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissonen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

22.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/2457.)

Rättsligt meddelande