Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2015

Внесени текстове :

A8-0060/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Обяснение на вота
PV 15/12/2015 - 4.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Приети текстове
PDF 563kWORD 70k
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина (COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0386),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0039/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 9 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8‑0060/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Приема за сведение декларациите на Съвета и на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 30 април 2015 г. (Приети текстове, P8_TA(2015)0177).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина
P8_TC1-COD(2014)0197

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2423.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА

Съветът по изключение се съгласи да делегира на Комисията правомощието да приеме делегиран акт относно прекратяването на помощта въз основа на основанията, посочени в член 1, точка 1 от настоящия регламент, с оглед да се осигури своевременното приемане на мерките по отношение на Западните Балкани. Такова споразумение не засяга бъдещите законодателни предложения в областта на търговията, нито в областта на външните отношения като цяло.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

В контекста на настоящия регламент Комисията припомня ангажимента, който е поела по параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, да предостави на Европейския парламент изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на работата по изготвянето на делегирани актове.

Правна информация