Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0197(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0060/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0060/2015

Debates :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi
PV 15/12/2015 - 4.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Pieņemtie teksti
PDF 485kWORD 69k
Otrdiena, 2015. gada 15. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas apturēšana attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0386),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0039/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 9. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0060/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(1);

2.  pieņem zināšanai Padomes un Komisijas deklarācijas, kas pievienotas šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Ar šo nostāju aizstāj 2015. gada 30. aprīlī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0177).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu
P8_TC1-COD(2014)0197

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/2423.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

PADOMES DEKLARĀCIJA

Padome izņēmuma kārtā piekrīt deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētu aktu par palīdzības apturēšanu, pamatojoties uz šīs regulas 1. panta 1. punktu, lai nodrošinātu, ka pasākumi saistībā ar Rietumbalkāniem tiktu pieņemti laikus. Šāda piekrišana neskar turpmākus leģislatīvos priekšlikumus tirdzniecības jomā, kā arī ārējo attiecību jomu kopumā.

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA

Ņemot vērā šo regulu, Komisija atsauc apņemšanos, ko tā paudusi Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 15. punktā - sniegt Eiropas Parlamentam pilnīgu informāciju un dokumentāciju par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar deleģēto aktu sagatavošanu.

Juridisks paziņojums