Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2015

Ingivna texter :

A8-0060/2015

Debatter :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Röstförklaringar
PV 15/12/2015 - 4.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Antagna texter
PDF 261kWORD 66k
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0386),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0039/2014),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 9 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0060/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet tar del av rådets och kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 30 april 2015 (Antagna texter, P8_TA(2015)0177).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, och om tillfälligt upphävande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina
P8_TC1-COD(2014)0197

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/2423.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE FRÅN RÅDET

Rådet går undantagsvis med på att till kommissionen delegera befogenheten att anta en delegerad akt om tillfälligt upphävande av stöd på de villkor som föreskrivs i artikel 1.1 i denna förordning i syfte att sörja för snabbt antagande av åtgärderna i fråga om västra Balkan. Godkännandet påverkar inte framtida lagstiftningsförslag på handelsområdet och området för yttre förbindelser som helhet.

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

När det gäller denna förordning, erinrar kommissionen om sitt åtagande i punkt 15 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att ge Europaparlamentet fullständig information och dokumentation om sina möten med nationella experter inom ramen för sitt arbete med att förbereda delegerade akter.

Rättsligt meddelande