Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2092(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0328/2015

Předložené texty :

A8-0328/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 18
CRE 14/12/2015 - 18

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.24
CRE 15/12/2015 - 4.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0447

Přijaté texty
PDF 362kWORD 107k
Úterý, 15. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Nová společná rybářská politika (SRP): struktura pro technická opatření a víceleté plány
P8_TA(2015)0447A8-0328/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2015 o nové společné rybářské politice: struktura technických opatření a víceletých plánů (2015/2092(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na článek 43 této smlouvy,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, a zejména na čl. 7 odst. 2 a články 9 a 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0328/2015),

A.  vzhledem k tomu, že nezbytnou podmínkou pro budoucnost odvětví rybolovu je udržitelnost populací ryb;

B.  vzhledem k tomu, že od roku 2009 legislativní návrhy týkající se technických opatření a víceletých plánů pokročily jen málo, zčásti z důvodu pnutí mezi evropskými orgány, pokud jde o jejich příslušné rozhodovací pravomoci podle článku 43 SFEU, v souvislosti s návrhy Komise týkajícími se nadnárodních plánů a zčásti kvůli obtížnému slaďování právních předpisů týkajících se technických opatření s Lisabonskou smlouvou;

C.  vzhledem k tomu, že společná rybářská politika (SRP) (nařízení (EU) č. 1380/2013) zahrnuje mezi svými cíli obnovu a zachování stavů lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos, prostřednictvím uplatnění ekosystémového a selektivního přístupu; vzhledem k tomu, že technická opatření a víceleté plány patří k hlavním nástrojům pro dosažení těchto cílů;

D.  vzhledem k tomu, že k hlavním změnám, které zavedla reforma SRP z roku 2013, patří rovněž povinnost vykládky a regionalizace;

E.  vzhledem k tomu, že složitost a různorodost technických opatření a skutečnost, že jsou rozptýlena v mnoha dílčích předpisech, přispívají k tomu, že je jejich provádění pro rybáře obtížné, což vytváří riziko vzniku nedůvěry mezi rybáři;

F.  vzhledem k tomu, že zásada regionalizace zahrnuje konzultace s poradními sbory, jejichž cílem je přiblížit zainteresované strany k rozhodovacímu procesu a lépe posuzovat případné socioekonomické dopady rozhodnutí;

G.  vzhledem k tomu, že složitost technických opatření a potíže s jejich prováděním ve spojení s nedostatkem jakýchkoli hmatatelných výsledků či pobídek SRP přispěly ke vzniku nedůvěry mezi rybáři;

H.  vzhledem k tomu, že přezkum technických opatření – provedený v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými doporučeními a s využitím ekosystémového přístupu – by měl usilovat o zlepšení environmentální udržitelnosti rybolovných a mořských zdrojů způsobem, jenž bude v souladu se socioekonomickou životaschopností odvětví;

I.  vzhledem k tomu, že splnění cílů nové SRP si žádá mj. používání selektivnějších lovných zařízení a postupů;

J.  vzhledem k tomu, že současné inovace, jež zlepšují selektivnost lovných zařízení, jsou často brzděny právními předpisy;

K.  vzhledem k tomu, že povinnost vykládky s sebou nese zásadní změnu přístupu k řízení rybolovných oblastí, zvláště pak k rybolovu druhů žijících při dně, a tudíž k technickým opatřením v klíčových oblastech, jako je složení úlovků a velikost ok;

L.  vzhledem k tomu, že je třeba klást zvláštní důraz na to, jaký význam má pro udržitelnost pobřežních společenství, a zejména pro úlohu žen a dětí, drobný rybolov; vzhledem k tomu, že SRP zmiňuje v souvislosti s drobným rybolovem v Evropě režim rozlišeného rybolovu;

M.  vzhledem k tomu, že je s ohledem na úlohu, kterou drobný rybolov hraje při obnově našich moří a zachování tradičních a environmentálně udržitelných postupů a řemesel, zapotřebí stanovit jeho obecnou definici;

N.  vzhledem k tomu, že k zajištění provádění cílů SRP v EU, k zajištění rovných podmínek pro všechny subjekty a k usnadnění provádění a sledování technických opatření je nezbytné prostřednictvím rámcového nařízení přijatého v souladu s Lisabonskou smlouvou řádným legislativním postupem definovat společné základní zásady pro všechny mořské oblasti;

O.  vzhledem k tomu, že řádný legislativní postup není vždy nezbytně nutný v případě opatření přijímaných na regionální úrovni nebo opatření, která sice vycházejí z norem a cílů, o nichž rozhodují oba legislativní orgány, ale která podléhají častým změnám, avšak musí být uplatněn, jedná-li se o přijímání společných pravidel pro všechny mořské oblasti a rovněž opatření, která jsou obsažena ve zvláštních předpisech nebo u nichž není pravděpodobné, že budou v dohledné době změněna;

P.  vzhledem k tomu, že regionalizace musí zajistit, aby byla technická opatření přizpůsobena specifickým požadavkům každé rybolovné a každé mořské oblasti, což zajistí flexibilitu a usnadní rychlou reakci na mimořádné události; vzhledem k tomu, že regionalizace musí dosáhnout toho, aby byla technická opatření jednodušší a snadněji pochopitelná, proveditelná a vymahatelná; vzhledem k tomu, že přijímání technických opatření na regionálním základě by se mělo řídit modelem, na němž se dohodly oba legislativní orgány v rámci reformované SRP;

Q.  vzhledem k tomu, že regionalizace může napomoci při zjednodušování a zlepšování srozumitelnosti pravidel, což by odvětví rybolovu a další zainteresované strany velmi uvítaly, zejména v oblastech, v nichž se podílejí na přijímání těchto pravidel;

R.  vzhledem k tomu, že regionalizace by neměla vést k opětovné nacionalizaci, neboť ta není slučitelná se SRP, u níž má EU z důvodu sdílení zdrojů výhradní pravomoc;

S.  vzhledem k tomu, že přijímání technických opatření na regionálním základě by se mělo řídit modelem, na němž se dohodly oba legislativní orgány v rámci nové SRP, tj. modelem, podle nějž Komise přijme akty v přenesené pravomoci na základě společných doporučení dotčených členských států, jež jsou v souladu s normami a cíli, o nichž rozhodly oba legislativní orgány, nebo v případě, že dotčené státy společné doporučení ve stanovené lhůtě nepředložily, na základě vlastního podnětu Komise; vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy nicméně Parlamentu zůstává právo vyslovit proti každému aktu v přenesené pravomoci námitku;

T.  vzhledem k tomu, že revize rámce pro technická opatření by se měla stát příležitostí pro pokračování v úvahách o regionalizaci a pro posouzení alternativ k aktům v přenesené pravomoci;

U.  vzhledem k tomu, že některé návrhy zvláštních předpisů, jež obsahují technická opatření (pokud jde o unášené sítě, náhodné úlovky kytovců, hlubinný rybolov), se ukázaly jako kontroverzní; vzhledem k tomu, že některé návrhy – např. návrh týkající se hlubinného rybolovu v severovýchodním Atlantiku – jsou již více než tři roky zablokovány; vzhledem k tomu, že i jednání o rybolovu pomocí unášených sítí uvízla na mrtvém bodě; vzhledem k tomu, že některá konkrétní ustanovení týkající se technických opatření odmítly regionální organizace pro řízení rybolovu;

V.  vzhledem k tomu, že technická opatření by měla přihlížet k fenoménu nezákonného rybolovu, jejž často doprovází nedovolené používání lovného zařízení, a měla by nastiňovat účinné řešení problému nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

W.  vzhledem k tomu, že technická opatření platná pro každou jednotlivou mořskou oblast EU nejsou vždy přizpůsobena potřebám inovativní činnosti a potřebám jednotlivých místních rybolovných oblastí; vzhledem k tomu, že rybáři proto potřebují soubor technických opatření, jež budou vycházet z regionálního přístupu a jež budou odpovídat odlišným podmínkám každé mořské oblasti; vzhledem k tomu, že je zásadně důležité udržitelné řízení populací ryb a že je v tomto ohledu podstatné zjednodušit právní předpisy a přizpůsobit je skutečné situaci na místě; vzhledem k tomu, že je také nutné náležitě zohlednit skutečnost, že rybolovné oblasti jsou sdíleny s třetími zeměmi, jejichž normy pro zachování zdrojů jsou velmi odlišné od norem evropských;

X.  vzhledem k tomu, že v evropských vodách, a zejména ve Středomoří, je zásadně důležité, aby členské státy zavedly nezbytná opatření a spolupracovaly při odhalování občanů, kteří se podílejí na nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, a aby zajistily uplatňování příslušných sankcí a posílení hraničních kontrol a kontrol na rampách;

Y.  vzhledem k tomu, že účinnost víceletých plánů přijatých mezi lety 2002 a 2009 byla různá; vzhledem k tomu, že nové víceleté plány se budou přijímat podle nových pravidel SRP;

Z.  vzhledem k tomu, že jednání s třetími zeměmi musí být součástí úsilí o dosažení udržitelnosti;

AA.  vzhledem k tomu, že reforma SRP zavedla požadavky na vykládku a poskytla flexibilitu, výjimky a finanční podporu z Evropského námořního a rybářského fondu;

AB.  vzhledem k tomu, že lze očekávat obtíže s uplatňováním zákazu výmětů ve smíšených rybolovných oblastech v souvislosti s „blokačními druhy“;

AC.  vzhledem k tomu, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je Parlament v oblasti rybolovu spolutvůrcem právních předpisů, s výjimkou celkového přípustného odlovu a kvót;

AD.  vzhledem k tomu, že v důsledku blokace návrhů v Radě nemohl od roku 2009 přijmout žádný víceletý plán;

AE.  vzhledem k tomu, že v rámci interinstitucionální pracovní skupiny pro víceleté plány oba legislativní orgány uznaly, že je důležité na víceletých plánech spolupracovat a navzdory odlišné interpretaci ustanovení právního rámce usilovat o nalezení praktických řešení;

AF.  vzhledem k tomu, že by víceleté plány měly poskytovat pevný a stálý rámec pro řízení rybolovných oblastí, který bude vycházet z nejlepších a nejnovějších vědeckých a socioekonomických poznatků a který by měl být dostatečně flexibilní, aby mohl být přizpůsoben vývoji populací a každoročnímu rozhodování Rady o udělení rybolovných práv;

AG.  vzhledem k tomu, že jako společné prvky budoucích víceletých plánů byly identifikovány: limit maximálního udržitelného výnosu a harmonogram pro jeho dosažení, preventivní mechanismus spouštění ochranných opatření, minimální cíl pro biomasu, mechanismus přizpůsobení se změnám, s nimiž nepočítalo nejlepší dostupná vědecká doporučení, a doložka o přezkumu;

AH.  vzhledem k tomu, že víceleté plány musí stanovit obecný cíl, který bude z administrativního i vědeckého hlediska dosažitelný; vzhledem k tomu, že součástí těchto plánů by měly být dlouhodobě stabilní výnosy, jež jsou v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými doporučeními, což se musí odrážet v každoročních rozhodnutích Rady o rybolovných právech; vzhledem k tomu, že tato každoroční rozhodnutí by se měla důsledně omezovat na oblast udělování rybolovných práv;

AI.  vzhledem k tomu, že rozsudek Soudního dvora ze dne 26. listopadu 2014 ve věcech C-103/12 Evropský parlament v. Rada a C-165/12 Evropská komise v. Rada, které se týkaly udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany, vytváří precedens tím, že vysvětluje obsah a omezení dvou různých právních základů z článku 43 SFEU; vzhledem k tomu, že čl. 43 odst. 3 je možné použít jako právní základ pouze pro udělení rybolovných práv v souladu s nařízeními o celkovém přípustném odlovu a kvótách;

AJ.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl dne 1. prosince 2015 ve spojených věcech C-124/13 a C-125/13 Evropský parlament a Komise v. Rada týkajících se nařízení Rady (EU) č. 1243/2012, kterým se mění dlouhodobý plán pro populace tresky obecné; vzhledem k tomu, že v této věci Soudní dvůr potvrdil stanovisko Parlamentu, podle nějž mělo být toto nařízení vzhledem ke svému cíli a obsahu přijato na základě čl. 43 odst. 2 SFEU řádným legislativním postupem s Parlamentem coby jedním z legislativních orgánů, neboť toto nařízení obnáší politická rozhodnutí, která mají určité dopady na víceletý plán, a jsou tudíž nezbytná pro dosažení cílů společné rybářské politiky;

AK.  vzhledem k tomu, že za situace neexistence víceletých plánů je možné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů měnit v souladu s plány výmětů, které přijímá Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na základě doporučení dotčených členských států, nebo v případě, že dotčené státy společné doporučení ve stanovené lhůtě nepředložily, na základě vlastního podnětu Komise; zdůrazňuje, že při přijímání rozhodnutí o minimálních referenčních velikostech pro zachování zdrojů je důležité chránit nedospělé organismy a respektovat vědecká doporučení;

AL.  vzhledem k tomu, že plány výmětů budou hrát zásadní úlohu s ohledem na změny technik rybolovu, a tedy z hlediska úmrtnosti způsobené rybolovem a individuální úrovně biomasy reprodukující se populace – přičemž obojí je kvantifikovatelný cíl stanovený ve víceletých plánech –, které mohou být důsledkem změny minimálních velikostí pro zachování zdrojů; vzhledem k tomu, že změna minimálních velikostí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci by znamenala změnu základních parametrů víceletých plánů zvenčí;

AM.  vzhledem k tomu, že oba legislativní orgány si přály, aby tyto akty v přenesené pravomoci byly přechodné a jejich platnost v žádném případě nepřesáhla tři roky;

AN.  vzhledem k tomu, že v rámci téhož druhu se minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů mohou v jednotlivých zónách lišit s ohledem na specifika druhů a rybolovných oblastí; vzhledem k tomu, že je-li to možné, je v zájmu usnadnění kontrolní činnosti žádoucí přijímat horizontální rozhodnutí pro všechny zóny;

1.  domnívá se, že má-li být zajištěno naplňování cílů SRP, měla by být budoucí technická opatření zjednodušena s cílem odstranit veškeré rozpory a duplikace v jasně strukturovaném právním rámci a měla by vycházet ze spolehlivých vědeckých údajů, jež byly ověřeny prostřednictvím vzájemného hodnocení;

2.  pokládá za nezbytné sestavit komplexní seznam obsahující všechna technická opatření, jež jsou v současnosti v platnosti, s cílem získat lepší přehled o možných zjednodušeních a škrtech, pokud jde o budoucí technická opatření;

3.  je přesvědčen, že technická opatření musí projít revizí, jejímž účelem bude dosažení cílů SRP, zlepšení selektivity, minimalizace výmětů a dopadu rybolovu na životní prostředí, zjednodušení stávajících pravidel a posílení vědecké základny;

4.  domnívá se, že technická opatření je nutné přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých rybolovných oblastí a jednotlivých regionů, což umožní zlepšit jejich dodržování ze strany dotčeného odvětví;

5.  zastává názor, že zjednodušení a regionalizace technických opatření by měly vždy naplňovat skutečný účel nařízení o technických opatřeních, kterým je minimalizace nechtěných úlovků a dopadů na mořské prostředí;

6.  domnívá se, že v zájmu snadnějšího provádění pravidel SRP a v zájmu zajištění toho, aby byla tato pravidla přijatelnější pro odvětví rybolovu a další zainteresované strany a aby byla důsledněji dodržována, musí být do rozhodování – zejména v rámci poradních sborů – více zapojeni rybáři, jimž musí být poskytovány pobídky pro inovace, odbornou přípravu, vybavení a využívání selektivních lovných zařízení, jako je například podpora prostřednictvím Evropského námořního a rybářského fondu a dalších nástrojů;

7.  domnívá se, že nový legislativní rámec usnadní další využívání inovativních lovných zařízení, u nichž je vědecky prokázáno, že zvyšují selektivitu a současně mají nižší dopad na životní prostředí;

8.  domnívá se, že bude nutné podpořit inovace a výzkum s cílem zajistit řádné provádění SRP, zejména pokud jde o vykládku výmětů, aby byla zvýšena selektivita a aby byly modernizovány techniky rybolovu a postupy kontroly;

9.  je přesvědčen, že udržitelné používání inovativních lovných zařízení, u nichž bylo na základě nezávislého vědeckého výzkumu prokázáno, že jsou selektivnější, by mělo být povoleno bez zbytečných množstevních nebo jiných omezení, upraveno právními předpisy a – pokud jde o další výzkum – mělo by získat finanční podporu;

10.  pokládá za nezbytné zachovat pro přijímání společných pravidel pro všechny mořské oblasti řádný legislativní postup, mimo jiné pokud jde o stanovování norem a cílů pro technická opatření, včetně technických opatření obsažených ve zvláštních právních předpisech a technických opatření, u nichž není pravděpodobné, že budou v blízké budoucnosti změněna, a domnívá se, že řádný legislativní postup není vždy nutný, jedná-li se o opatření přijímaná na regionální úrovni nebo o opatření podléhající častým změnám; zastává názor, že tato opatření by měla být pravidelně vyhodnocována s cílem zajistit, že zůstanou relevantní; domnívá se, že uvážlivé využívání aktů v přenesené pravomoci může tuto potřebu flexibility a schopnosti reagovat naplnit; připomíná však, že Parlamentu zůstává podle Smlouvy právo vyslovit vůči jakémukoli aktu v přenesené pravomoci námitku;

11.  doporučuje, aby byl jasně vymezen obecný evropský rámec pro technická opatření, který stanoví omezený počet hlavních průřezových zásad; je přesvědčen, že do tohoto obecného rámce by neměla být zahrnuta pravidla, která se nevztahují na převážnou většinu evropských vod, neboť ta by měla být předmětem regionalizace;

12.  domnívá se, že veškerá opatření přijatá na regionální úrovni by měla splňovat rámcové nařízení o technických opatřeních a být v souladu s cíli SRP a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí 2008/56/ES;

13.  domnívá se, že pravidla týkající se technických opatření by měla být vytvořena prostřednictvím vhodného uplatňování regionalizace a že by se měla opírat o společné centralizované zásady a definice zahrnující společné cíle a normy uplatňované v celé EU, včetně seznamu zakázaných druhů a lovných zařízení, souboru zvláštních pravidel pro rozsáhlejší mořské oblasti a určitého počtu zvláštních technických předpisů, které by všechny byly přijaty řádným legislativním postupem; konstatuje, že regionalizace by se uplatňovala na pravidla platná na regionální úrovni nebo pravidla podléhající častým změnám a měla by být pravidelně vyhodnocována;

14.  zdůrazňuje, že nové rámcové nařízení o technických opatřeních je nutné formulovat jednoznačně, což bude vyžadovat značné úsilí; proto žádá, aby byla předem zrušena stávající nařízení o technických opatřeních, zejména nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1967/2006, s cílem zabránit nárůstu počtu právních předpisů;

15.  připomíná, že pokud jde o akty v přenesené pravomoci, mohou členské státy podle článku 18 základního nařízení předložit ve lhůtě, jež bude stanovena v nařízení o technických opatřeních, doporučení Komisi, která nebude moci přijmout žádný akt před uplynutím této lhůty;

16.  domnívá se, že je nezbytné vyhodnotit vhodnost a účinnost zvláštních předpisů založených na technických opatřeních a jejich socioekonomické důsledky pro loďstva EU a pro místní společenství, přičemž je třeba mít na zřeteli cíle SRP a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí;

17.  je přesvědčen, že technická opatření by měla zahrnovat zvláštní ustanovení o používání určitých lovných zařízení s cílem chránit ohrožená přírodní stanoviště a mořské druhy;

18.  je přesvědčen, že technická opatření by měla zajišťovat, aby nebyla používána destruktivní a neselektivní lovná zařízení a aby bylo zakázáno všeobecné používání výbušných nebo jedovatých látek;

19.  je přesvědčen, že je naléhavě nutné stanovit ucelený soubor technických opatření pro každou z hlavních mořských oblastí, přičemž je třeba mít na zřeteli specifika každé z nich, v záležitostech, v nichž mohou mít rozhodnutí Unie významný dopad na obnovu rybích populací a ochranu ekosystémů a na udržitelné řízení sdílených populací ryb;

20.  má za to, že aniž by tím byla dotčena povinnost vykládky, která platí od 1. ledna 2015 a která má být do roku 2019 postupně zavedena u rybích populací, musí být ustanovení týkající se technických opatření dostatečně flexibilní, aby umožňovala zohlednění vývoje rybolovných oblastí v reálném čase a poskytovala odvětví rybolovu více příležitostí k zavádění inovací v oblasti selektivních technik rybolovu do praxe;

21.  je přesvědčen, že povinnost vykládky představuje pro rybolovné oblasti zásadní změnu, a že technická opatření proto musí být upravena tak, aby umožňovala zavádět a usnadňovat selektivnější rybolov; za tím účelem doporučuje přijetí následujících tří opatření:

   podstatně modifikovat, nebo i zrušit, pravidla upravující složení úlovků,
   umožnit větší flexibilitu, pokud jde o velikost ok sítí,
   umožnit přítomnost několika druhů zařízení na palubě;

22.  bere na vědomí obtíže vyplývající z toho, že vedle sebe existují obchodní normy stanovené v nařízení Rady (ES) č. 2406/96 a minimální velikosti úlovků; žádá, aby byly v novém rámcovém nařízení o technických opatřeních sjednoceny;

23.  domnívá se, že při přezkumu technických opatření je třeba mít na paměti jejich dopad na zachování biologických zdrojů, mořské prostředí, provozní náklady rybolovných činností a ziskovost ze socioprofesního hlediska;

24.  je přesvědčen, že cíle zachování zdrojů stanoveného v rámcovém nařízení o technických opatřeních lze účinněji dosáhnout prostřednictvím opatření vedoucích k lepšímu řízení nabídky a poptávky za pomoci organizací producentů;

25.  domnívá se, že příležitostný drobný rybolov ve vnitrozemských vodách členských států a regionů musí zůstat mimo rámec celkového přípustného odlovu;

26.  je přesvědčen, že víceleté plány mají zásadní význam pro zachování rybolovných zdrojů v rámci SRP a že jsou nejvhodnějším prostředkem k přijímání a provádění zvláštních technických opatření pro jednotlivé rybolovné oblasti;

27.  je přesvědčen, že oba legislativní orgány musí nadále usilovat o dosažení dohody ohledně víceletých plánů s ohledem na institucionální pravomoci zakotvené ve Smlouvě o fungování Evropské unie a na základě příslušné judikatury;

28.  domnívá se, že víceleté plány musí tvořit pevný a trvalý rámec pro řízení rybolovných oblastí a musí vycházet z nejlepších a nejnovějších vědeckých a socioekonomických údajů, které byly ověřeny prostřednictvím vzájemného hodnocení, přizpůsobovat se vývoji rybích populací a poskytovat flexibilitu, pokud jde o každoroční rozhodnutí Rady o rybolovných právech; poznamenává, že tato každoroční rozhodnutí by neměla přesahovat přesně vymezený rozsah přidělení rybolovných práv a měla by se co nejvíce snažit bránit jejich velkým kolísáním;

29.  má za to, že je nezbytné pokročit s budoucími víceletými plány na obnovení a zachování populací nad úrovní, kdy lze dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, včetně předem stanoveného harmonogramu, referenčního bodu pro zachování zdrojů za účelem spuštění ochranných mechanismů, mechanismu pro přizpůsobení se změnám ve vědeckých poznatcích a doložky o přezkumu;

30.  domnívá se, že je nezbytné zlepšit selektivitu a minimalizovat nechtěné úlovky, aby se předešlo problémům vyplývajícím z povinné vykládky ve smíšených rybolovných oblastech; domnívá se, že by bylo žádoucí nalézt způsob, jak využít možnosti přijímat opatření flexibility a jak využít vědecky prokázaných rozpětí úmrtnosti způsobené rybolovem ke stanovení celkového přípustného odlovu;

31.  znovu opakuje, že je nezbytné prostřednictvím poradních sborů více zapojit zainteresované strany do tvorby a provádění víceletých plánů a do všech rozhodnutí týkajících se regionalizace;

32.  je přesvědčen, že Parlament by měl věnovat zvláštní pozornost aktům v přenesené pravomoci, jež se týkají plánů výmětů, a vyhradit si právo vyslovovat k nim námitky, pokládá-li to za nezbytné;

33.  domnívá se, že přechodná platnost aktů v přenesené pravomoci týkajících se plánů výmětů, včetně změn minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů, by v žádném případě neměla přesáhnout dobu tří let a že tyto akty by, je-li to vhodné, měly být nahrazeny víceletými plány, které by za tímto účelem bylo třeba přijmout co nejdříve;

34.  zastává názor, že v rámci regionalizace by měla rozhodnutí o minimálních referenčních velikostech pro zachování zdrojů u každého druhu vycházet z vědeckých doporučení; zdůrazňuje, že je nutné vyvarovat se obchodních nesrovnalostí nebo podvodů, jež by mohly ohrozit fungování vnitřního trhu;

35.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Právní upozornění