Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2939(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1336/2015

Внесени текстове :

B8-1336/2015

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2015)0448

Приети текстове
PDF 459kWORD 69k
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: правила за прилагане на финансовия регламент
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2015 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2015)07555),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 12 ноември 2015 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 27 ноември 2015 г. на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(1), и по-специално член 210 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че никакво възражение не е представено в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който срок изтече на 15 декември 2015 г.,

A.  като има предвид, че Директиви 2014/23/ЕС(3) и 2014/24/ЕС(4), които държавите членки разполагат с време до 18 април 2016 г. да транспонират в своето национално право, направиха необходимо да се изменят както Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, така и Делегиран Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на процедурите на институциите на ЕС за възлагане на обществени поръчки и възлагане на поръчки за свои нужди;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 беше така изменен на 28 октомври 2015 г. с Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета, който го приведе в съответствие с горепосочените директиви, и влезе в сила на 30 октомври 2015 г.;

В.  като има предвид, че на 30 октомври 2015 г. Комисията прие Делегиран регламент C(2015)07555 с оглед да се гарантира, че съответната актуализация на Делегиран Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията може да се прилага от началото на финансовата година, гарантирайки ясен преход към новите правила на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите;

Г.  като има предвид, че съгласно член 210 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който оправомощава Комисията да приема такива делегирани актове, Делегиран регламент C(2015)07555 по принцип може да влезе в сила едва в края на периода на контрол от страна на Парламента и Съвета, което е за период от два месеца, считано от датата на нотифицирането, т.е. до 30 декември 2015 г., като може да бъдат удължен с още два месеца;

Д.  като има предвид обаче, че Комисията отправи искане към Парламента на 12 ноември 2015 г., в случай че не възнамерява да повдига възражения срещу делегирания акт, да нотифицира Комисията за това не по-късно от 21 декември 2015 г., тъй като, за да се гарантира навременното му публикуване в Официален вестник преди 31 декември 2015 г. и по този начин да се осигури влизането в сила на делегирания акт на 1 януари 2016 г., както е предвидено, той трябва да се представи на Службата за публикации до 21 декември 2015 г.;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 286, 30.10.2015 г., стр. 1.
(3) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
(4) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Правна информация