Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2939(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1336/2015

Indgivne tekster :

B8-1336/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0448

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 62k
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2015)07555),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 12. november 2015, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget til Udvalgsformandskonferencens formand af 27. november 2015,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget(1), og særlig artikel 210,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28. oktober 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2),

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 15. december 2015,

A.  der henviser til, at direktiv 2014/23/EU(3) og 2014/24/EU(4), som medlemsstaterne har indtil den 18. april 2016 til at gennemføre i deres nationale lovgivning, gjorde det nødvendigt at ændre både forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for så vidt angår EU-institutionernes udbudsprocedurer og kontrakter, de indgår for egen regning;

B.  der henviser til, at forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 således blev ændret den 28. oktober 2015 ved forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929, som bragte den i overensstemmelse med ovennævnte direktiver og trådte i kraft den 30. oktober 2015;

C.  der henviser til, at Kommissionen den 30. oktober 2015 vedtog den delegerede forordning (C(2015)07555) med henblik på at sikre, at den tilsvarende ajourføring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 kan finde anvendelse fra regnskabsårets begyndelse, således at der sikres en entydig overgang til de nye regler om EU's offentlige udbud og koncessionskontrakter;

D.  der henviser til, at den delegerede forordning (C(2015)07555) i henhold til artikel 210 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, som tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne delegerede retsakter, i princippet først kan træde i kraft efter udløbet af Europa-Parlamentets og Rådets kontrolperiode, der løber i to måneder fra datoen for meddelelsen – dvs. indtil den 30. december 2015 – og som kan forlænges med yderligere to måneder;

E.  der henviser til, at Kommissionen imidlertid den 12. november 2015 anmodede Parlamentet om, såfremt det ikke agtede at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt, at underrette Kommissionen herom senest den 21. december 2015, idet den ville skulle videresendes til Publikationskontoret senest den 21. december 2015 for at sikre rettidig offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende inden den 31. december 2015 og dermed sikre den delegerede retsakts ikrafttræden den 1. januar 2016 som planlagt;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 286 af 30.10.2015, s. 1.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

Juridisk meddelelse