Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2939(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1336/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1336/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0448

Hyväksytyt tekstit
PDF 237kWORD 63k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 muuttamisesta 30. lokakuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)07555),

–  ottaa huomioon komission 12. marraskuuta 2015 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan 27. marraskuuta 2015 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 210 artiklan,

–  ottaa huomioon asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta 28. lokakuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/1929(2),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan päätössuosituksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyy 15. joulukuuta 2015, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että direktiivit 2014/23/EU(3) ja 2014/24/EU(4), jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 18. huhtikuuta 2016 mennessä, aiheuttivat sen, että asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1268/2012 oli muutettava EU:n toimielinten hankintamenettelyjen ja niiden omaan lukuunsa tekemien sopimusten osalta;

B.  ottaa huomioon, että asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 muutettiin näin ollen 28. lokakuuta 2015 asetuksella (EU, Euratom) 2015/1929, jolla se mukautettiin edellä mainittuihin direktiiveihin ja joka tuli voimaan 30. lokakuuta 2015;

C.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 30. lokakuuta 2015 delegoidun asetuksen (C(2015)07555), jotta voitaisiin varmistaa, että vastaavaa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 päivitettyä versiota voitaisiin soveltaa varainhoitovuoden alusta, mikä varmistaa selkeän siirtymisen uusiin sääntöihin EU:n julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista;

D.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 210 artiklan nojalla, jossa komissiolle siirretään valta antaa tällaisia delegoituja säädöksiä, delegoitu asetus (C(2015)07555) voi periaatteessa tulla voimaan vasta parlamentin ja neuvoston tarkastelujakson lopussa, joka on kaksi kuukautta tiedoksiantamisesta eli 30. joulukuuta 2015, ja määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella;

E.  ottaa huomioon, että komissio pyysi kuitenkin parlamenttia 12. marraskuuta 2015 ilmoittamaan viimeistään 21. joulukuuta 2015 komissiolle, jos parlamentti ei aio vastustaa delegoitua säädöstä, koska jotta voitaisiin varmistaa julkaiseminen virallisessa lehdessä ajoissa ennen 31. joulukuuta 2015 ja jotta taattaisiin tällä tavoin delegoidun säädöksen voimaantulo 1. tammikuuta 2016 suunnitelmien mukaisesti, asiakirja olisi toimitettava julkaisutoimistoon 21. joulukuuta 2015 mennessä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 286, 30.10.2015, s. 1.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

Oikeudellinen huomautus