Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2939(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1336/2015

Pateikti tekstai :

B8-1336/2015

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0448

Priimti tekstai
PDF 249kWORD 67k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Finansinio reglamento taikymo taisyklės
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2015 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2015)07555),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2015 m. lapkričio 12 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto 2015 m. lapkričio 27 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių(1), ypač į jo 210 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/1929, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(2),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2015 m. gruodžio 15 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi dėl Direktyvų 2014/23/ES(3) ir 2014/24/ES(4), kurias valstybės narės į nacionalinę teisę turi perkelti iki 2016 m. balandžio 18 d., būtina pakeisti ir Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 taikymo taisyklių nuostatas dėl ES institucijų viešųjų pirkimų taisyklių ir sutarčių, sudarytų jų pačių sąskaita;

B.  kadangi Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 2015 m. spalio 28 d. buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/1929, kuriuo jis buvo suderintas su minėtomis direktyvomis ir kuris įsigaliojo 2015 m. spalio 30 d.;

C.  kadangi 2015 m. spalio 30 d. Komisija priėmė deleguotąjį reglamentą (C(2015)07555) siekdama užtikrinti, kad atitinkamas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 atnaujinimas galėtų būti taikomas nuo finansinių metų pradžios, užtikrinant aiškiai apibrėžtą perėjimą prie naujų ES viešųjų pirkimų ir koncesijos sutarčių taisyklių;

D.  kadangi pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tokį deleguotąjį aktą, 210 straipsnį deleguotasis reglamentas (C(2015)07555) iš esmės gali įsigalioti tik pasibaigus Parlamento ir Tarybos tikrinimo laikotarpiui, kuris tęsiasi du mėnesius nuo pranešimo dienos, t. y. iki 2015 m. gruodžio 30 d., ir gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais;

E.  kadangi vis dėlto Komisija 2015 m. lapkričio 12 d. paprašė Parlamento, jei jis neketina pareikšti prieštaravimo deleguotajam aktui, pranešti apie tai Komisijai vėliausiai 2015 m. gruodžio 21 d., nes norint užtikrinti, kad jis būtų laiku iki 2015 m. gruodžio 31 d. paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir, kaip numatyta, būtų užtikrintas deleguotojo akto įsigaliojimas 2016 m. sausio 1 d., jis turėtų būti perduotas Leidinių biurui iki 2015 m. gruodžio 21 d.;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 286, 2015 10 30, p. 1.
(3) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
(4) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

Teisinis pranešimas