Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2939(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1336/2015

Predkladané texty :

B8-1336/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0448

Prijaté texty
PDF 253kWORD 67k
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: pravidlá uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. októbra 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)07555),

–  so zreteľom na list Komisie z 12. novembra 2015, ktorým Komisia žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietky voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu predsedovi Konferencie predsedov výborov z 27. novembra 2015,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie(1), a najmä na jeho článok 210,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 15. decembra 2015,

A.  keďže na základe smerníc 2014/23/EÚ(3) a 2014/24/EÚ(4), ktoré musia členské štáty transponovať do svojho vnútroštátneho práva do 18. apríla 2016, je nevyhnutné pozmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania inštitúcií EÚ a verejné zákazky, ktoré tieto inštitúcie zadávajú;

B.  keďže nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 bolo teda pozmenené 28. októbra 2015 nariadením (EÚ, Euratom) 2015/1929, ktorým bolo uvedené do súladu s uvedenými smernicami a ktoré nadobudlo účinnosť 30. októbra 2015;

C.  keďže Komisia 30. októbra 2015 prijala delegované nariadenie (C(2015)07555) s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušná aktualizácia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 mohla uplatňovať od začiatku rozpočtového roka, čím sa zaistí jasný prechod k novým pravidlám o verejnom obstarávaní a zmluvách o koncesiách v EÚ;

D.  keďže podľa článku 210 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorým je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty, môže delegované nariadenie (C(2015)07555) v zásade nadobudnúť účinnosť až na konci lehoty kontroly, ktorú vykonávajú Európsky parlament a Rada, ktorá plynie dva mesiace odo dňa oznámenia – t. j. do 30. decembra 2015 – a ktorú možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace;

E.  keďže Komisia však 12. novembra 2015 požiadala Európsky parlament, aby ju v prípade, že nehodlá vzniesť námietky voči delegovanému aktu, náležite informoval najneskôr do 21. decembra 2015, pretože aby bolo možné zverejniť akt v úradnom vestníku včas pred 31. decembrom 2015, a tým zabezpečiť plánované nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu 1. januára 2016, akt by musel byť odovzdaný Úradu pre publikácie do 21. decembra 2015;

1.  vyhlasuje, že nemá žiadne námietky voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 286, 30.10.2015, s. 1.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

Právne oznámenie