Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2940(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1337/2015

Внесени текстове :

B8-1337/2015

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2015)0449

Приети текстове
PDF 463kWORD 72k
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2015 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)07554 — 2015/2940(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2015)07554),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 12 ноември 2015 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 27 ноември 2015 г. на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(1), и по-специално член 210 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че никакво възражение не е представено в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който срок изтече на 15 декември 2015 г.,

А.  като има предвид, че в съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно отделна процедура за освобождаване от отговорност за съвместните предприятия по член 209 от Финансовия регламент(3), трите институции обявиха по-специално своето намерение „да предложат необходимите изменения на член 209 и член 60, параграф 7 от Финансовия регламент в рамките на бъдещото му преразглеждане“;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 беше изменен на 28 октомври 2015 г. с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929, който, в допълнение към привеждането му в съответствие с директиви 2014/23/ЕС(4) и 2014/24/ЕС(5) и на укрепването на системата за защита на бюджета на ЕС, измени членове 209 и 60 от него, привеждайки в съответствие правилата относно освобождаването от отговорност, външен одит и годишно докладване на органите, действащи съгласно член 209 от Финансовия регламент с тези на органите, действащи съгласно член 208;

В.  като има предвид, че на 30 октомври 2015 г. Комисията прие Делегиран регламент (C(2015)07554) за актуализиране на Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (привеждайки го в съответствие със съответните разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, приложими за органите, посочени в член 208 от Финансовия регламент), с оглед неговото прилагане от началото на финансовата година, като се гарантира ясен преход към новите правила;

Г.  като има предвид, че съгласно член 210 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който оправомощава Комисията да приема такива делегирани актове, Делегиран регламент (C(2015)07554) по принцип може да влезе в сила едва в края на периода на контрол от страна на Парламента и Съвета, който е два месеца, считано от датата на нотифициране, т.е. до 30 декември 2015 г., като може да бъдат удължен с още два месеца;

Д.  като има предвид обаче, че Комисията отправи искане към Парламента на 12 ноември 2015 г., в случай че не възнамерява да повдига възражения срещу делегирания акт, да нотифицира Комисията за това не по-късно от 21 декември 2015 г., тъй като, за да се гарантира навременното му публикуване в Официален вестник преди 31 декември 2015 г. и по този начин да се гарантира влизането в сила на делегирания акт на 1 януари 2016 г., както е предвидено, той трябва да се представи на Службата за публикации до 21 декември 2015 г.;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу Делегиран регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 286, 30.10.2015 г., стр. 1.
(3) OВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 21.
(4) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
(5) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Правна информация