Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2940(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1337/2015

Indgivne tekster :

B8-1337/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0449

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 64k
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 110/2014 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2015)07554),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 12. november 2015, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 27. november 2015 fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), og særlig artikel 210,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28. oktober 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2),

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 15. december 2015,

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i deres fælles erklæring om særskilt decharge for fællesforetagender i henhold til artikel 209 i finansforordningen(3) navnlig tilkendegav, at de "har til hensigt at foreslå relevante ændringer til artikel 209 og artikel 60, stk. 7, i finansforordningen inden for rammerne af en fremtidig revision af finansforordningen";

B.  der henviser til, at forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 blev ændret den 28. oktober 2015 ved forordning (EU, Euratom) 2015/1929, som udover at bringe den i overensstemmelse med direktiv 2014/23/EU(4) og 2014/24/EU(5) og styrke systemet til beskyttelse af EU-budgettet ændrede dens artikel 209 og 60 og bragte reglerne om decharge, ekstern revision og årlig rapportering for de organer, der henhører under artikel 209 i finansforordningen i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse på de organer, der henhører under artikel 208;

C.  der henviser til, at Kommissionen den 30. oktober 2015 vedtog den delegerede forordning (C(2015)07554), der ændrer delegeret forordning (EU) nr. 110/2014 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (så den blev bragt i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, der finder anvendelse på de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208), således at den kan finde anvendelse fra regnskabsårets begyndelse, og der sikres en entydig overgang til de nye regler;

D.  der henviser til, at den delegerede forordning (C(2015)07554) i henhold til artikel 210 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, som tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne delegerede retsakter, i princippet først kan træde i kraft efter udløbet af Europa-Parlamentets og Rådets kontrolperiode, der løber i to måneder fra datoen for meddelelsen – dvs. indtil den 30. december 2015 – og som kan forlænges med yderligere to måneder;

E.  der henviser til, at Kommissionen imidlertid den 12. november 2015 anmodede Parlamentet om, såfremt det ikke agtede at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt, at underrette Kommissionen herom senest den 21. december 2015, idet den ville skulle videresendes til Publikationskontoret senest den 21. december 2015 for at sikre rettidig offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende inden den 31. december 2015 og dermed sikre den delegerede retsakts ikrafttræden den 1. januar 2016 som planlagt;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 286 af 30.10.2015, s. 1.
(3) EUT L 163 af 29.5.2014, s. 21.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

Juridisk meddelelse