Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2940(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1337/2015

Teksty złożone :

B8-1337/2015

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0449

Teksty przyjęte
PDF 326kWORD 71k
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Niewniesienie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewnoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 110/2014 w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2015)07554),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 12 listopada 2015 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej z dnia 27 listopada 2015 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii(1), w szczególności jego art. 210,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(2),

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Budżetowej oraz Komisji Kontroli Budżetowej,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając fakt, iż nie wyrażono żadnego sprzeciwu w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który to termin upłynął w dniu 15 grudnia 2015 r.,

A.  mając na uwadze, że we wspólnym oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie odrębnego absolutorium budżetowego dla wspólnych przedsiębiorstw na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego(3) trzy wspomniane instytucje ogłosiły w szczególności swój zamiar „zaproponowania stosownych modyfikacji w art. 209 i art. 60 ust. 7 rozporządzenia finansowego w ramach planowanej zmiany tego rozporządzenia w przyszłości”;

B.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 zostało zmienione dnia 28 października 2015 r. rozporządzeniem (UE, Euratom) 2015/1929, które – oprócz dostosowania go do dyrektyw 2014/23/UE(4) i 2014/24/UE(5) oraz wzmocnienia systemu ochrony budżetu UE – wprowadziło również zmiany do art. 209 i 60 tego rozporządzenia, dostosowując przepisy dotyczące udzielania absolutorium, audytu zewnętrznego i składania rocznych sprawozdań organów działających na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego do przepisów obowiązujących organy działające na mocy art. 208;

C.  mając na uwadze, że w dniu 30 października 2015 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (C(2015)07554) aktualizujące rozporządzenie (UE) nr 110/2014 w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (dostosowanie go do odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 1271/2013 mających zastosowanie do organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia finansowego) w celu stosowania go od początku roku budżetowego, zapewniając jednoznaczne przejście do nowych zasad;

D.  mając na uwadze, że na mocy art. 210 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, który upoważnia Komisję do przyjęcia takich aktów delegowanych, rozporządzenie delegowane (C(2015)07554) może zasadniczo wejść w życie pod koniec okresu kontroli zarządzonego przez Parlament Europejski i Radę, rozpoczynającego bieg dwa miesiące od dnia zawiadomienia, tj. do dnia 30 grudnia 2015 r., i który może być przedłużony o kolejne dwa miesiące;

E.  mając jednak na uwadze, że Komisja zwróciła się do Parlamentu Europejskiego w dniu 12 listopada 2015 r. z wnioskiem, by w przypadku niezgłaszania sprzeciwu wobec przedmiotowego aktu delegowanego powiadomić o tym Komisję najpóźniej do dnia 21 grudnia 2015 r., ponieważ w celu zapewnienia terminowej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed 31 grudnia 2015 r. i tym samym zapewnienia wejścia w życie aktu delegowanego w dniu 1 stycznia 2016 r., zgodnie z planem, musiałby on zostać przekazany do Urzędu Publikacji najpóźniej do dnia 21 grudnia 2015 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 286 z 30.10.2012, s. 1.
(3) Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 21.
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).
(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Informacja prawna