Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2940(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1337/2015

Texte depuse :

B8-1337/2015

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0449

Texte adoptate
PDF 247kWORD 71k
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 110/2014 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2015)07554),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 12 noiembrie 2015 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete, precum și cea a Comisiei pentru control bugetar, trimise președintelui Conferinței președinților de comisie la 27 noiembrie 2015,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 210,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(2),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru control bugetar,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 15 decembrie 2015,

A.  întrucât, în Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar(3), cele trei instituții și-au afirmat, în special, intenția de a propune „modificări corespunzătoare la articolul 209 și la articolul 60 alineatul (7) din Regulamentul financiar în contextul revizuirii viitoare a Regulamentului financiar”;

B.  întrucât Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 a fost modificat, la 28 octombrie 2015, prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/1929 care, pe lângă faptul că a asigurat alinierea primului regulament menționat la Directivele 2014/23/UE(4) și 2014/24/UE(5) și a consolidat sistemul de protecție a bugetului UE, a modificat articolele 209 și 60 din acest regulament, aliniind normele privind descărcarea de gestiune, auditul extern și rapoartele anuale ale organismelor care funcționează în conformitate cu articolul 209 din Regulamentul financiar la normele aplicabile organismelor care funcționează în conformitate cu articolul 208;

C.  întrucât, la 30 octombrie 2015, Comisia a adoptat regulamentul delegat (C(2015)07554) prin care se actualizează dispozițiile Regulamentului delegat (UE) nr. 110/2014 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 [asigurând alinierea acestui regulament la dispozițiile corespunzătoare ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1271/2013, care vizează organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul financiar], în vederea punerii în aplicare a regulamentului menționat de la începutul exercițiului financiar, asigurând un proces transparent de tranziție la noile norme;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 210 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, care conferă Comisiei competența de a adopta acest tip de acte delegate, regulamentul delegat (C(2015)07554) poate, în principiu, să intre în vigoare doar la sfârșitul perioadei prevăzute pentru examinarea sa de către Parlament și Consiliu, a cărei durată este de două luni de la data notificării – i.e. până la 30 decembrie 2015 – și care poate fi prelungită cu încă două luni;

E.  întrucât, cu toate acestea, Comisia i-a solicitat Parlamentului la 12 noiembrie 2015 ca, în cazul în care nu intenționează să formuleze obiecțiuni la actul delegat, să îi transmită o notificare în acest sens până la data de 21 decembrie 2015 cel târziu, deoarece, pentru a putea respecta termenul-limită de publicare a regulamentului delegat în Jurnalul Oficial, respectiv data de 31 decembrie 2015, asigurând, astfel, intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2016, conform planificării, regulamentul delegat ar trebui să fie transmis Oficiului pentru Publicații până la 21 decembrie 2015;

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 286, 30.10.2015, p. 1.
(3) JO L 163, 29.5.2014, p. 21.
(4) Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).
(5) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

Notă juridică