Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0904(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0348/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0348/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0451

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 383kWORD 63k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, για παράταση της θητείας του προέδρου της ΕΑΑΕΣ για μία ακόμη πενταετία (C8-0314/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0348/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΑΕΣ διορίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΑΕΣ το 2011, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, για περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 προβλέπει ότι το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΑΕΣ, αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της ΕΑΑΕΣ άπαξ, με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΑΕΣ πρότεινε να παραταθεί η θητεία του Gabriel Bernardino, νυν προέδρου της ΕΑΑΕΣ, για μία ακόμη πενταετία, και ενημέρωσε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Gabriel Bernardino, νυν πρόεδρο της ΕΑΑΕΣ, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση για την παράταση της θητείας του Gabriel Bernardino ως προέδρου της ΕΑΑΕΣ για μία ακόμη πενταετία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΑΑΕΣ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου