Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0904(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0348/2015

Ingivna texter :

A8-0348/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0451

Antagna texter
PDF 241kWORD 291k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

Europaparlamentets beslut av den 16 december 2015 om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 30 september 2015 från Europeiska försäkrings-och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) tillsynsstyrelse om förlängning av mandattiden för Eiopas ordförande med en ny femårsperiod (C8‑0314/2015),

–  med beaktande av artikel 48.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0348/2015), och av följande skäl:

A.  Eiopas första ordförande utsågs av Eiopas tillsynsstyrelse 2011, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 48.2 i förordning (EU) nr 1094/2010.

B.  I enlighet med artikel 48.4 i förordning (EU) nr 1094/2010 får Eiopas tillsynsstyrelse, med beaktande av den utvärdering som avses i den artikeln, förnya Eiopas ordförandes mandat en gång under förutsättning att Europaparlamentet tillstyrker detta.

C.  Eiopas tillsynsstyrelse föreslog den 30 september 2015 att förlänga mandatperioden för Gabriel Bernardino, den sittande ordföranden för Eiopa, med en ny femårsperiod, och informerade Europaparlamentet om detta.

D.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 17 november 2015 en utfrågning med Gabriel Bernardino, den sittande ordföranden för Eiopa, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget att förlänga mandatperioden för Gabriel Bernardino som ordförande för Eiopa med en ny femårsperiod.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Eiopa och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

Rättsligt meddelande