Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0905(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0346/2015

Ingivna texter :

A8-0346/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0452

Antagna texter
PDF 241kWORD 291k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Europaparlamentets beslut av den 16 december 2015 om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 24 september 2015 från Esmas tillsynsstyrelse om förlängning av mandattiden för Esmas ordförande med en ny femårsperiod (C8‑0315/2015),

–  med beaktande av artikel 48.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0346/2015), och av följande skäl:

A.  Esmas första ordförande utsågs av tillsynsstyrelsen 2011 på grundval av ett öppet urvalsförfarande för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 48.2 i förordning (EU) nr 1095/2010.

B.  I enlighet med artikel 48.4 i förordning (EU) nr 1095/2010 får Esmas tillsynsstyrelse, med beaktande av den utvärdering som avses i den artikeln, förnya Esmas ordförandes mandat en gång under förutsättning att Europaparlamentet tillstyrker detta.

C.  Esmas tillsynsstyrelse föreslog den 24 september 2015 att förlänga mandatperioden för Steven Maijoor, den sittande ordföranden för Esma, med en ny femårsperiod, och informerade Europaparlamentet om detta.

D.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 17 november 2015 en utfrågning med Steven Maijoor, den sittande ordföranden för Esma, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget att förlänga mandatperioden för Steven Maijoor som ordförande för Esma med en ny femårsperiod.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Esma och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Rättsligt meddelande