Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2295(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0363/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0363/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0454

Usvojeni tekstovi
PDF 421kWORD 86k
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev Irske - EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/006 – IE/PWA International, iz Irske) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0555 – C8‑0329/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0363/2015),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji u tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Irska podnijela zahtjev EGF/2015/006 IE/PWA International za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 108 radnika u poduzeću PWA International Ltd (PWAI) koje posluje u okviru odjeljka 33. klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Rev. 2 („Popravak i instaliranje strojeva i opreme”)(4) u južnoj i istočnoj Irskoj koja je regija razine NUTS 2 i budući da se procjenjuje da će u mjerama sudjelovati svi otpušteni radnici;

E.  budući da se zahtjevom ne ispunjavaju uobičajeni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni Uredbom o EGF-u u pogledu broja otpuštenih radnika i da se podnosi na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2. te Uredbe, u kojem se dopuštaju izuzeća u izvanrednim okolnostima;

1.  slaže se s Komisijom da se argumenti koje Irska navodi mogu ocijeniti kao „izvanredne okolnosti” i da stoga Irska ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 442 293 EUR na temelju te Uredbe;

2.  napominje da su irske vlasti 19. lipnja 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija s ocjenjivanjem toga zahtjeva završila 6. studenog 2015.; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  napominje da je poduzeće PWAI osnovano 1989. u Rathcooleu, u okrugu Dublin, kao zajednički pothvat poduzeća United Technologies Corporation i Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  napominje da se Irska tijekom 90-ih godina 20. stoljeća specijalizirala za sektor održavanja, popravka i remonta zrakoplova, koji joj je tada dobro služio, no to ju je učinilo posebno podložnom utjecaju trenda smještanja aktivnosti toga sektora u mjesta koja su blizu centara globalne zrakoplovne ekspanzije, tj. u Aziju, i nepovoljnom učinku svjetskih trgovinskih sporazuma; smatra da je postojanje još dvaju irskih zahtjeva za doprinos iz EGF-a u sektoru popravka i instaliranja strojeva i opreme(5) dokaz te podložnosti; također napominje da su aktivnosti održavanja, popravka i remonta zrakoplova u Europi ozbiljno ugrožene, a posebno u Irskoj gdje je 2009. zatvoreno poduzeće SR Technics, a 2014. je ista sudbina zadesila i poduzeće Lufthansa Technik Airmotive Ireland, pri čemu je izgubljeno oko 1520 radnih mjesta;

5.  napominje da iako je stopa nezaposlenosti u južnom Dublinu (11,61 %) samo malo viša u odnosu na nacionalni prosjek (10,83 %), ti podaci ne odražavaju silno nepovoljan položaj lokalnih područja i da je zatvaranje poduzeća PWAI imalo ozbiljan utjecaj na zapošljavanje i na lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo na temelju teškoga stanja na tom području koje je trajalo i prije toga uza zbirni učinak triju velikih zatvaranja u sektoru održavanja, popravka i remonta zrakoplova u kratkome razdoblju;

6.  slaže se da se prethodnim teškim stanjem na tom , uza zbirni učinak triju velikih zatvaranja u sektoru održavanja, popravka i remonta zrakoplova u kratkome razdoblju, te činjenicom da u Irskoj nema drugih poslodavaca u tom sektoru može opravdati izuzeće iz uvjeta o pragu od 500 otpuštenih radnika određenog u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u; u tom smislu ponavlja svoju preporuku Komisiji da ili razjasni kriterije za izuzeće određene u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u ili snizi granicu od 500 otpuštenih radnika;

7.  pozdravlja činjenicu da su irske vlasti radi brze pomoći radnicima odlučile pokrenuti pružanje usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 22. svibnja 2015., znatno prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

8.  nadalje pozdravlja činjenicu da će se 108 mladih ljudi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju i mlađi su od 25 godina na dan podnošenja zahtjeva također moći koristiti uslugama prilagođenima potrebama koje će se sufinancirati iz EGF-a;

9.  napominje da Irska planira uvesti pet vrsta mjera za otpuštene radnike koji su obuhvaćeni tim zahtjevom: (i) profesionalnu orijentaciju i potporu za planiranje i razvoj karijere, (ii) bespovratna sredstva EGF-a za osposobljavanje, (iii) programe osposobljavanja i daljnjeg obrazovanja, (iv) programe visokog obrazovanja i (v) vremenski ograničene naknade; preporučuje da taj program EGF-a slijedi program sličan programu EGF-a za poduzeće SR Technics koji je doveo do pozitivnoga ishoda te je 53,45 % korisnika u rujnu 2012. opet bilo zaposleno, i to manje od 12 mjeseci od završetka programa; napominje da će se financijski doprinos iz EGF-a za troškove tih mjera moći zatražiti između 22. svibnja 2014. i 19. lipnja 2017.;

10.  pozdravlja razne mjere osposobljavanja koje će se pružiti korisnicima; primjećuje da će mjere potpore za osnivanje poduzeća i samozapošljavanje biti dostupne tek ograničenom broju korisnika;

11.  napominje da vlasti procjenjuju da će se 24,81 % troškova iskoristiti za vremenski ograničene naknade, što je i dalje poprilično ispod dopuštene najviše razine od 35 % svih troškova;

12.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika sastavljen u suradnji sa socijalnim partnerima;

13.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika za koje se izdvajaju sredstva EGF-a trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

14.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom radnog vijeka kada je riječ o povećanju mogućnosti zapošljavanja svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okružju;

15.  napominje da su irske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

16.  cijeni to što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

17.  poziva Komisiju da zajamči da se odluke u okviru trgovinske politike preispitaju iz perspektive njihova potencijalnog učinka na tržište rada Unije;

18.  žali što je mobilizacija EGF-a predložena za samo 108 otpuštenih radnika koji će biti korisnici toga instrumenta i ističe da šire tumačenje članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u možda i nije primjereno;

19.  primjećuje da se tim prijedlogom nastoji mobilizirati EGF za dosad uistinu najmanji predloženi broj otpuštenih radnika;

20.  napominje da je gotovo 80 % otpuštenih radnika u dobi između 30 i 54 godine te je to stoga skupina radnika koje se vrlo lako može zaposliti i za koje postoji manja opasnost od dugoročne nezaposlenosti;

21.  ističe da je svih 108 otpuštenih radnika iz gospodarskoga sektora popravka i instaliranja strojeva i opreme, tj. konkretnije zrakoplovnih mlaznih motora, što znači da su ti radnici kvalificirani i prilagodljivi tržištu rada;

22.  ističe da su ti radnici otpušteni u mjestu Rathcoole koje se nalazi u blizini Dublina, gospodarskoga i industrijskoga čvorišta u kojem se bilježi smanjenje nezaposlenosti, povećanje poslovne aktivnosti i ukupni gospodarski rast;

23.  skreće pozornost na činjenicu da je spominjanje zahtjeva EGF/2009/021 IE/SR Technics bez osnove jer taj slučaj datira još iz 2009.;

24.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

25.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(5)EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) i EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

(zahtjev iz Irske EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/2458.)

Pravna napomena