Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2295(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0363/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0363/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2015 - 11.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0454

Pieņemtie teksti
PDF 431kWORD 85k
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1)(EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0363/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Īrija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/006 IE/PWA International, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 108 darbinieku atlaišanu uzņēmumā PWA International Ltd, kas darbojas NACE 2. red. 33. nodaļas („Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana”)(4) nozarē Dienvidīrijas un Austrumīrijas reģionā, kurš ir NUTS 2. līmeņa reģions, un tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties visi atlaistie darbinieki;

E.  tā kā pieteikums neatbilst tradicionālajiem atbilstības kritērijiem, kas EGF regulā noteikti attiecībā uz atlaisto darbinieku skaitu, un tas ir iesniegts, pamatojoties uz minētās regulas 4. panta 2. punktā paredzētajiem intervences kritērijiem, kas ārkārtas gadījumos pieļauj atkāpi,

1.  piekrīt Komisijai, ka stāvoklis, kas aprakstīts Īrijas sniegtajā pamatojumā, var tikt kvalificēts kā ārkārtas apstākļi un līdz ar to Īrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 442 293 apmērā;

2.  ņem vērā, ka Īrijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 19. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 6. novembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  ņem vērā, ka uzņēmums PWAI tika dibināts 1989. gadā Ratkūlā, Dublinas grāfistē kā United Technologies Corporation un Lufthansa Technik Airmotive Ireland kopuzņēmums;

4.  ņem vērā, ka 20. gadsimta 90. gados Īrija specializējās tehniskās apkopes, remonta un kapitālremonta (MRO) nozarē, kas tajā laikā nesa peļņu, bet šī specializēšanās to darīja īpaši neaizsargātu pret jaunāko tendenci izvietot MRO pakalpojumus aviācijas globālās ekspansijas centru, t. i., Āzijas, tuvumā un pret pasaules tirdzniecības darījumu negatīvo ietekmi; uzskata, ka vēl divi Īrijas pieteikumi EGF izmantošanai iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē(5) apliecina šo neaizsargātību; ņem vērā arī to, ka MRO pakalpojumu sniegšanu visā Eiropā, jo īpaši Īrijā, nopietni ietekmēja tas, ka 2009. gadā tika slēgts uzņēmums SR Technics un 2014. gadā — Lufthansa Technik Airmotive Ireland un ka šo uzņēmumu slēgšanas rezultātā darbu zaudēja aptuveni 1520 cilvēki;

5.  ņem vērā — lai gan Dienviddublinā bezdarba līmenis (11,61 %) tikai nedaudz pārsniedz valsts vidējo rādītāju (10,83 %), šie skaitļi neparāda teritorijas ar ievērojamiem vietēja mēroga trūkumiem un to, ka uzņēmuma PWAI slēgšana ir nopietni ietekmējusi nodarbinātību un vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku, jo jau tā sarežģīto situāciju šajā teritorijā pasliktināja īsā laikā notikušās trīs lielu MRO nozares uzņēmumu slēgšanas kumulatīvā ietekme;

6.  piekrīt, ka jau pastāvošā sarežģītā situācija apvienojumā ar īsā laikā notikušās trīs lielu MRO nozares uzņēmumu slēgšanas kumulatīvo ietekmi un tas, ka šajā nozarē Īrijā vairs nav neviena darba devēja, var tikt izmantots par pamatojumu, lai atkāptos no EGF regulas 4. panta 1. punktā minētā atlaisto darbinieku minimālā skaita — 500 darbiniekiem; šajā sakarībā atkārtoti vērš Komisijas uzmanību uz savu ieteikumu vai nu izskaidrot, kā tiek noteikti atkāpes piemērošanas kritēriji, vai samazināt atlaisto darbinieku minimālā skaita kritēriju (500 darbinieki);

7.  atzinīgi vērtē to, ka Īrijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 22. maija — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

8.  turklāt atzinīgi vērtē to, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi būs pieejami arī 108 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un pieteikuma iesniegšanas dienā ir jaunāki par 25 gadiem;

9.  ņem vērā, ka Īrija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) profesionālo orientāciju un karjeras plānošanu un attīstību, ii) EGF mācību stipendiju, iii) mācību un tālākizglītības programmas, iv) augstākās izglītības programmas, v) ierobežota termiņa pabalstus; iesaka veidot šo EGF programmu līdzīgi kā EGF programmu, kas tika īstenota uzņēmuma SR Technics gadījumā un kas nodrošināja pozitīvus rezultātus, 53,45 % atbalsta saņēmēju atgriežoties darba tirgū līdz 2012. gada septembrim, proti, mazāk nekā 12 mēnešus pēc programmas beigām; norāda, ka par izdevumiem saistībā ar minētajiem pasākumiem ir tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu no 2014. gada 22. maija līdz 2017. gada 19. jūnijam;

10.  atzinīgi vērtē atbalsta saņēmējiem piedāvāto pasākumu dažādību; pieņem zināšanai to, ka atbalsts uzņēmējdarbībai un pašnodarbinātībai būs pieejams tikai ierobežotam atbalsta saņēmēju skaitam;

11.  norāda, ka iestādes lēš — 24,81 % (daudz mazāk nekā maksimāli atļautie 35 %) no izmaksām tiks atvēlēti pabalstiem un stimuliem, kas tiks sniegti ierobežotu laiku;

12.  ņem vērā to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

14.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

15.  uzsver — Īrijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

16.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

17.  aicina Komisiju nodrošināt to, ka lēmumi tirdzniecības politikas jomā tiek izvērtēti, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz Savienības darba tirgu;

18.  pauž nožēlu par to, ka ir ierosināts izmantot EGF saistībā ar 108 atlaistajiem darbiniekiem, kuri izmantos šī instrumenta sniegtās priekšrocības, un norāda, ka, iespējams, nav atbilstīgi piemērot EGF regulas 4. panta 1. punkta plašāku interpretāciju;

19.  norāda, ka atlaisto darbinieku skaits, kuriem ir paredzēts sniegt šajā pieteikumā prasīto EGF atbalstu, ir vismazākais, par kādu līdz šim ir iesniegts pieteikums;

20.  ņem vērā, ka gandrīz 80 % atlaisto darbinieku ir 30–54 gadus veci un tādēļ ir ierindojami tādu darbinieku kategorijā, kuriem ir viegli atrast jaunu darbu un ir mazāks ilgtermiņa bezdarba risks;

21.  norāda, ka visi 108 darbinieki ir atlaisti ekonomikas nozarē, kas klasificēta kā iekārtu un ierīču, un specifiskāk — gaisa kuģu dzinēju —, remonts un uzstādīšana, un tādēļ šie darbinieki ir kvalificēti un var pielāgoties darba tirgum;

22.  uzsver, ka darbinieku atlaišana notika Ratkūlā, kas atrodas netālu no Dublinas — ekonomikas un rūpniecības centra, kurā ir vērojama bezdarba samazināšanās, uzņēmējdarbības palielināšanās un vispārēja ekonomikas izaugsme;

23.  vērš uzmanību uz to, ka atsaukšanās uz pieteikumu EGF/2009/021 IE/SR Technics nav pārāk atbilstīga, jo minētais pieteikums tika iesniegts 2009. gadā;

24.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

25.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

26.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(5)Pieteikumi EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) and EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu

(Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/2458.)

Juridisks paziņojums