Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2295(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0363/2015

Ingediende teksten :

A8-0363/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0454

Aangenomen teksten
PDF 267kWORD 74k
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van Ierland – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1) (EFG-verordening),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 12,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) (IIA van 2 december 2013), en met name punt 13,

–  gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0363/2015),

A.  overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd op het overleg van 17 juli 2008, en met eerbiediging van het IIA van 2 december 2013 wat betreft het nemen van besluiten om middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar te maken;

C.  overwegende dat de vaststelling van de nieuwe EFG-verordening vorm geeft aan de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60 % van de totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D.  overwegende dat Ierland aanvraag EGF/2015/006 IE/PWA International heeft ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van 108 ontslagen bij PWA International Ltd (PWAI) in NACE Rev. 2 - afdeling 33 (Reparatie en installatie van machines en apparaten)(4) in de regio van NUTS niveau 2 Southern and Eastern Ireland, en overwegende dat naar verwachting alle ontslagen werknemers aan de maatregelen zullen deelnemen;

E.  overwegende dat de aanvraag niet voldoet aan de traditionele criteria voor subsidiabiliteit van de EFG-verordening wat betreft het aantal ontslagen en wordt ingediend op grond van de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 2, van die verordening, die een afwijking onder uitzonderlijke omstandigheden toelaten;

1.  is het met de Commissie eens dat de argumenten die Ierland naar voren brengt de kwalificatie "uitzonderlijke omstandigheden" rechtvaardigen en dat Ierland bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 442 293 EUR op grond van die verordening;

2.  merkt op dat de Ierse autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage van het EFG op 19 juni 2015 indienden en dat de Commissie op 6 november 2015 haar beoordeling heeft afgerond; is verheugd dat de evaluatie binnen vijf maanden is afgerond;

3.  wijst erop dat PWAI in 1989 in Rathcoole, Co Dublin is opgericht als een joint venture tussen United Technologies Corporation en Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  wijst erop dat Ierland zich in de jaren '90 is gaan specialiseren in de sector reparatie, onderhoud en revisie (ROR), met goede resultaten, maar daardoor kwetsbaar werd voor de recente ontwikkeling om ROR-activiteiten dichtbij wereldwijde centra van luchtvaartexpansie te vestigen, d.w.z. in Azië, alsook voor de negatieve gevolgen van wereldwijde handelsovereenkomsten; wijst op de twee andere EFG-aanvragen van Ierland voor de sector reparatie en installatie van machines en apparaten(5) als bewijs van deze kwetsbaarheid; wijst er ook op dat de ROR-activiteiten in Europa, en met name in Ierland, zwaar te lijden hadden onder de sluiting in 2009 van SR Technics en de sluiting in 2014 van Lufthansa Technik Airmotive Ireland, waardoor ongeveer 1520 arbeidsplaatsen verloren gingen;

5.  wijst erop dat hoewel de werkloosheid in Zuid-Dublin slechts iets hoger (11,61 %) ligt dan het nationale gemiddelde (10,83 %), dit niet wegneemt dat er lokaal soms sprake is van aanzienlijke achterstand en dat de sluiting van PWAI ernstige gevolgen heeft gehad voor de werkgelegenheid en de plaatselijke, regionale of nationale economie op basis van de reeds moeilijke situatie in de regio, samen met het cumulatieve effect van drie grote sluitingen in de ROR-sector in korte tijd;

6.  is het ermee eens dat de reeds moeilijke situatie in de regio, samen met het cumulatieve effect van drie grote sluitingen in de ROR-sector in korte tijd, en het feit dat er in deze sector in heel Ierland geen werkgevers meer overblijven, een afwijking van de drempel van 500 ontslagen als vastgelegd in artikel 4, lid 1, van de EFG-verordening rechtvaardigen; herhaalt in dit verband zijn aanbeveling aan de Commissie om ofwel de criteria voor afwijking van artikel 4, lid 1, van de EFG-verordening te verduidelijken, ofwel de drempel van 500 ontslagen werknemers te verlagen;

7.  is verheugd dat de Ierse autoriteiten op 22 mei 2015 hebben besloten met de uitvoering van de individuele diensten voor de getroffen werknemers te beginnen teneinde de werknemers snel bijstand te verlenen, ruimschoots vooruitlopend op het besluit over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket;

8.  verwelkomt daarnaast het feit dat 108 jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) en die op de datum van de indiening van de aanvraag jonger waren dan 25 jaar, toegang hebben tot de door het EFG medegefinancierde individuele dienstverlening;

9.  wijst erop dat Ierland vijf soorten maatregelen plant voor ontslagen werknemers voor wie in deze aanvraag steun wordt aangevraagd: (i) loopbaanbegeleiding en beroepsoriëntatie; (ii) opleidingsbeurzen van het EFG, (iii) programma's voor opleiding en aanvullend onderwijs, (iv) programma's voor hoger onderwijs en (v) tijdelijke vergoedingen; beveelt aan dat dit EFG-programma een vergelijkbare opzet heeft met het EFG-programma voor SR Technics, dat positieve resultaten heeft opgeleverd, aangezien in september 2012, minder dan twaalf maanden na de afloop van het programma, 53,45 % van de begunstigden een nieuwe baan had gevonden; merkt op dat de uitgaven voor deze acties van 22 mei 2014 tot en met 19 juni 2017 voor een financiële bijdrage uit het EFG in aanmerking zullen komen;

10.  is ingenomen met de verscheidenheid van de opleidingsactiviteiten voor de begunstigden; merkt op dat de steunmaatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen slechts voor een beperkt aantal begunstigden beschikbaar zullen zijn;

11.  merkt op dat volgens de raming van de autoriteiten slechts 24,81 % van de kosten bestemd is voor in de tijd beperkte toelagen, wat ver onder het maximaal toegestane niveau van 35 % van alle kosten ligt;

12.  wijst erop dat het gecoördineerde pakket van individuele diensten werd opgesteld in overleg met de sociale partners;

13.  herinnert eraan dat in artikel 7 van de EFG-verordening is bepaald dat bij het samenstellen van het door het EFG gesteunde gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden, en dat het gecoördineerde pakket gericht moet zijn op de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie;

14.  herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers verbeterd moet worden door middel van aangepaste opleidingen en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de opleiding die in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden, niet alleen is afgestemd op de behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige ondernemingsklimaat;

15.  wijst erop dat de Ierse autoriteiten bevestigen dat voor de subsidiabele maatregelen geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen zodat bestaande verordeningen volledig in acht worden genomen en te voorkomen dat door de Unie gefinancierde diensten dubbel worden aangeboden;

16.  waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het Parlement in het leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen; neemt nota van de tijdsdruk die het nieuwe tijdschema met zich brengt, en van de mogelijke gevolgen voor de doeltreffendheid van de afhandeling van het dossier;

17.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat beslissingen inzake het handelsbeleid worden onderzocht vanuit het perspectief van de mogelijke gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt in de Unie;

18.  betreurt dat wordt voorgesteld middelen uit het EFG beschikbaar te stellen voor slechts 108 ontslagen werknemers die van het instrument gebruik kunnen maken, en wijst erop dat een ruimere interpretatie van artikel 4, lid 1, van de EFG-verordening wellicht niet passend is;

19.  merkt op dat dit voorstel middelen uit het EFG beschikbaar wil stellen voor daadwerkelijk het kleinste aantal ontslagen werknemers dat tot dusver is voorgesteld;

20.  wijst erop dat bijna 80 % van de ontslagen werknemers tussen 30 en 54 jaar is en dus op de arbeidsmarkt een zeer inzetbare groep vormt met een lager risico voor langdurige werkloosheid;

21.  wijst erop dat alle 108 ontslagen gevallen zijn in de economische sector die is ingedeeld als "reparatie en installatie van machines en apparaten", en meer bepaald vliegtuigstraalmotoren, wat betekent dat de werknemers over vaardigheden en aanpassingsvermogen voor de arbeidsmarkt beschikken;

22.  benadrukt dat de gedwongen ontslagen plaatsvonden in Rathcoole, dat gelegen is in de buurt van Dublin, een economisch en industrieel centrum waar sprake is van dalende werkloosheid, meer bedrijfsactiviteit en algemene economische groei;

23.  vestigt de aandacht op het feit dat elke verwijzing naar aanvraag EGF/2009/021 IE/SR Technics te ver gaat omdat dit dossier reeds dateert van 2009;

24.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

25.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

26.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(4) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) en EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

(aanvraag van Ierland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2015/2458.)

Juridische mededeling