Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2295(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0363/2015

Predkladané texty :

A8-0363/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0454

Prijaté texty
PDF 360kWORD 87k
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/006 – IE/PWA International, Írsko) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0363/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Írsko predložilo žiadosť EGF/2015/006 IE/PWA International o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 108 pracovníkov v podniku PWA International Ltd (PWAI), ktorého činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 33 (Oprava a inštalácia strojov a prístrojov)(4) v regióne južného a východného Írska na úrovni NUTS 2, a keďže sa očakáva, že na týchto opatreniach sa zúčastnia všetci prepustení pracovníci;

E.  keďže žiadosť nespĺňa tradičné kritériá oprávnenosti stanovené nariadením EGF z hľadiska počtu prepustených pracovníkov a je predložená na základe intervenčného kritéria uvedeného v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia, ktorý umožňuje výnimku v prípade výnimočných okolností;

1.  súhlasí s Komisiou, že tvrdenia, ktoré uvádza Írsko, možno kvalifikovať ako „výnimočné okolnosti“, a že Írsko je preto oprávnené na finančný príspevok vo výške 442 293 EUR podľa uvedeného nariadenia;

2.  konštatuje, že írske orgány podali žiadosť o finančný príspevok z EGF 19. júna 2015 a že Komisia dokončila svoje hodnotenie 6. novembra 2015; víta krátke obdobie hodnotenia trvajúce menej než päť mesiacov;

3.  konštatuje, že PWAI bol zriadený v roku 1989 v Rathcoole, Co Dublin ako spoločný podnik spoločností United Technologies Corporation a Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  poznamenáva, že Írsko sa v 90. rokoch 20. storočia špecializovalo na odvetvie servisných a generálnych opráv (SGO), z ktorého v tom čase malo významný prospech, ale ktoré spôsobilo jeho osobitnú citlivosť na nedávny trend umiestňovania činnosti SGO do blízkosti rastúcich globálnych centier leteckej dopravy, t. j. do Ázie, ako aj na nepriaznivé vplyvy globálnych obchodných dohôd; domnieva sa, že existencia ďalších dvoch írskych žiadosti o mobilizáciu EGF v odvetví „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“(5) je dôkazom tejto zraniteľnosti; konštatuje tiež, že činnosti SGO boli v Európe, najmä v Írsku, vážne postihnuté uzatvorením podniku SR Technics v roku 2009 a uzatvorením podniku Lufthansa Technik Airmotive Ireland v roku 2014, čo spôsobilo stratu približne 1 520 pracovných miest;

5.  konštatuje, že hoci je miera nezamestnanosti v južnom Dubline (11,61 %) len o niečo vyššia ako celoštátny priemer (10,83 %), za týmito číslami sa skrýva značné znevýhodnenie na miestnej úrovni a že uzavretie podniku PWAI má vážny dosah na zamestnanosť a na miestne, regionálne alebo národné hospodárstvo z dôvodu už existujúcej zložitej situácie v oblasti spolu s kumulatívnym vplyvom uzavretia troch významných podnikov v odvetví SGO v krátkom období;

6.  súhlasí s tým, že už existujúca zložitá situácia v oblasti spolu s kumulatívnym vplyvom uzavretia troch významných podnikov v odvetví SGO v krátkom období a skutočnosť, že v Írsku nezostali v tomto odvetví žiadni zamestnávatelia, môže odôvodniť výnimku z prahovej hodnoty 500 prepustených pracovníkov stanovenej v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF; v tejto súvislosti opakuje svoje odporúčanie Komisii, aby objasnila kritériá pre výnimky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF alebo znížila prahovú hodnotu 500 prepustených pracovníkov;

7.  víta skutočnosť, že írske orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 22. mája 2015, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

8.  ďalej víta skutočnosť, že aj 108 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ktorí v deň podania žiadosti ešte nedosiahli vek 25 rokov, bude mať prístup k personalizovaným službám spolufinancovaným z EGF;

9.  poznamenáva, že Írsko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) poradenstvo a plánovanie a rozvoj kariérneho postupu, ii) granty EGF na odbornú prípravu, iii) programy odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, iv) programy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v) časovo obmedzené príspevky; odporúča, aby tento program EGF nadväzoval na program podobný programu EGF pre podnik SR Technics, ktorý viedol ku kladným výsledkom v prípade 53,45 % príjemcov, ktorí sa vrátili späť do zamestnania v septembri 2012, t. j. menej ako 12 mesiacov od ukončenia programu; konštatuje, že výdavky na tieto opatrenia budú oprávnené na finančný príspevok z EGF od 22. mája 2014 do 19. júna 2017;

10.  víta rozmanitosť vzdelávacích opatrení, ktoré budú poskytnuté príjemcom; konštatuje, že nástroje na podporu podniku a samostatne zárobkovej činnosti budú dostupné iba pre obmedzený počet príjemcov;

11.  konštatuje, že orgány odhadujú, že 24,81 % nákladov sa použije na časovo obmedzené príspevky, čo je naďalej oveľa menej ako povolené maximum vo výške 35 % celkových nákladov;

12.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách so sociálnymi partnermi;

13.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

14.  pripomína význam, ktorý zohráva zvyšovanie zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávania zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

15.  konštatuje, že írske orgány potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

16.  víta zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

17.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rozhodnutia v oblasti obchodnej politiky sa budú skúmať z hľadiska ich možného vplyvu na trh práce Únie;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že mobilizácia EGF je navrhnutá iba pre 108 prepustených zamestnancov, ktorí majú z tohto nástroja profitovať, a poukazuje na to, že širší výklad článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF nemusí byť vhodný;

19.  konštatuje, že cieľom tohto návrhu je mobilizovať EGF pre zatiaľ najnižší počet prepustených pracovníkov, aký bol doteraz navrhovaný;

20.  poznamenáva, že takmer 80 % prepustených pracovníkov je vo veku od 30 do 54 rokov, a patria teda do skupiny vyznačujúcej sa vysokou zamestnateľnosťou a nízkym rizikom dlhodobej nezamestnanosti;

21.  poukazuje na to, že všetkých 108 pracovníkov bolo prepustených v hospodárskom odvetví klasifikovanom ako „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“, konkrétnejšie leteckých prúdových motorov, čo znamená, že ide o kvalifikovaných pracovníkov schopných prispôsobiť sa trhu práce;

22.  zdôrazňuje, že k prepúšťaniu došlo v obci Rathcoole nachádzajúcej sa v blízkosti Dublinu, ktorý je hospodárskym a priemyselným centrom s klesajúcou nezamestnanosťou, rastúcou podnikateľskou činnosťou a celkovým hospodárskym rastom;

23.  upozorňuje na skutočnosť, že každý odkaz na žiadosť EGF/2009/021 IE/SR Technics je príliš široký, keďže predmetná vec siaha do roku 2009;

24.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

25.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) a EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o uvoľnení prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

(žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/2458.)

Právne oznámenie