Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2295(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0363/2015

Predložena besedila :

A8-0363/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0454

Sprejeta besedila
PDF 344kWORD 84k
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International)
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/006 – IE/PWA International, Irska) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0363/2015),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Irska je vložila vlogo EGF/2015/006 IE/PWA International za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpustitve 108 presežnih delavcev v podjetju PWA International (PWAI), ki deluje v oddelku 33 NACE po reviziji 2 („Popravila in montaža strojev in naprav“)(4) v irski regiji Southern and Eastern na ravni 2 NUTS, pri čemer naj bi v ukrepih sodelovali vsi delavci;

E.  ker vloga ne izpolnjuje običajnih meril za upravičenost iz uredbe o ESPG, kar zadeva število odpuščenih delavcev, temveč je bila vložena v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(2) navedene uredbe, ki omogoča odstopanje v izjemnih okoliščinah;

1.  se strinja s Komisijo, da je iz utemeljitve Irske mogoče razbrati, da gre res za „izjemne okoliščine“, zato je Irska v skladu z omenjeno uredbo upravičena do finančnega prispevka v znesku 442 293 EUR;

2.  ugotavlja, da so irski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 19. junija 2015, Komisija pa je njeno oceno dokončala 6. novembra 2015; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

3.  ugotavlja, da je bilo podjetje PWAI ustanovljeno leta 1989 v dublinskem okrožju Rathcoole kot skupno podjetje United Technologies Corporation in Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  ugotavlja, da se je Irska v 90. letih specializirala v sektorju vzdrževanja, popravil in remonta, kar je bilo takrat donosno, zaradi nedavnega trenda, da se te dejavnosti selijo v bližino središč svetovne letalske rasti, tj. v Azijo, in zaradi škodljivih učinkov svetovnih trgovinskih dogovorov pa je ta država postala posebej ranljiva; meni, da sta drugi dve vlogi Irske za sredstva iz ESPG, ki se prav tako nanašata na sektor popravil in montaže strojev in naprav(5), dokaz te ranljivosti; ugotavlja še, da so bile posledice za dejavnosti vzdrževanja, popravil in remonta v Evropi zelo hude, zlasti na Irskem, saj je leta 2009 prenehalo poslovati podjetje SR Technics, leta 2014 pa Lufthansa Technik Airmotive Ireland, zaradi česar je delo izgubilo približno 1520 delavcev;

5.  ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti v okrožju Južni Dublin le nekoliko višja (11,61 %) od nacionalnega povprečja (10,83 %), vendar ti podatki prikrivajo precejšnjo zapostavljenost tamkajšnjih lokalnih skupnosti; meni tudi, da je imelo zaprtje podjetja PWAI hude posledice za zaposlenost ter za lokalno, regionalno in državno gospodarstvo, saj so bile razmere na tem območju že prej slabe, še zaostrilo pa jih je dejstvo, da so v kratkem obdobju vrata zaprla kar tri velika podjetja za vzdrževanje, popravila in remont;

6.  se strinja, da obstoječe slabe razmere na tem območju, ki so se še zaostrile, ker so v kratkem obdobju prenehala poslovati kar tri velika podjetja za vzdrževanje, popravila in remont, in dejstvo, da na Irskem zdaj ni več nobenega delodajalca v tem sektorju, upravičujejo odstopanje od praga 500 presežnih delavcev iz člena 4(1) uredbe o ESPG; v zvezi s tem Komisiji znova priporoča, naj pojasni merila za odstopanje iz člena 4(1) uredbe o ESPG ali zniža prag 500 presežnih delavcev;

7.  pozdravlja odločitev irskih organov, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 22. maja 2015, precej pred sklepom o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem čim prej ponudili pomoč;

8.  pozdravlja tudi to, da bodo prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi ESPG, prav tako na voljo za 108 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in ki na datum predložitve vloge še niso dopolnili 25 let;

9.  je seznanjen, da Irska načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi; svetovanje in načrtovanje poklicne poti ter razvoj, (ii) nepovratna sredstva za usposabljanje iz ESPG, (iii) programe usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja, (iv) visokošolske programe in (v) časovno omejena nadomestila; priporoča, naj bo ta program ESPG podoben programu ESPG za podjetje SR Technics, ki je imel pozitivne rezultate, saj je imelo približno 53,45 % upravičencev ponovno zaposlitev že septembra 2012, torej manj kot 12 mesecev po izteku programa; ugotavlja, da bodo odhodki za te ukrepe upravičeni do finančnega prispevka iz ESPG med 22. majem 2014 in 19. junijem 2017;

10.  pozdravlja pestro izbiro ukrepov za usposabljanje, ki so na voljo upravičencem; ugotavlja, da bodo podporni ukrepi za podjetja in samozaposlitev na voljo samo omejenemu številu upravičencev;

11.  ugotavlja, da bo po oceni organov le 24,81 % stroškov uporabljenih za časovno omejena nadomestila, kar je precej pod najvišjo dovoljeno mejo, ki znaša 35 % skupnih stroškov;

12.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s socialnimi partnerji;

13.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi ESPG, predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

14.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

15.  ugotavlja, da so irski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

16.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

17.  poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vedno preučene morebitne posledice odločitev o trgovinski politiki na trg dela v Uniji;

18.  obžaluje, da se uporaba ESPG predlaga samo za 108 presežnih delavcev, ki bodo upravičeni do ukrepov, in opozarja, da širša razlaga člena 4(1) uredbe o ESPG morda ne bi bila ustrezna;

19.  ugotavlja, da ta predlog predvideva uporabo ESPG za doslej najmanjše število odpuščenih delavcev;

20.  ugotavlja, da je skoraj 80 % presežnih delavcev starih od 30 do 54 let in da so torej visoko zaposljiva skupina z manjšim tveganjem dolgoročne brezposelnosti;

21.  poudarja, da je vseh 108 presežnih delavcev delalo v gospodarskem sektorju popravil in montaže strojev in naprav, natančneje letalskih reaktivnih motorjev, torej so kvalificirani in se lahko prilagodijo trgu dela;

22.  poudarja, da so bili delavci odpuščeni v Rathcoolu v bližini Dublina, gospodarskega in industrijskega središča, kjer se brezposelnost zmanjšuje, poslovne dejavnosti in splošna gospodarska rast pa se krepijo;

23.  opozarja, da je sklicevanje na vlogo EGF/2009/021 IE/SR Technics pretirano, saj je primer iz leta 2009;

24.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

26.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) in EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489)).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

(vloga z Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU 2015/2458.)

Pravno obvestilo