Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/3010(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1345/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1345/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2015 - 11.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0455

Elfogadott szövegek
PDF 261kWORD 77k
2015. december 16., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az idegenhonos inváziós fajok listája
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Az Európai Parlament 2015. december 16-i állásfoglalása az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő elfogadásáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő elfogadásáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetére (D041932/01),

–  tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), különösen 4. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 11. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság feladata végrehajtási aktusok révén elfogadni az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét (a továbbiakban: uniós jegyzék) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet) 4. cikkének (3) bekezdésében rögzített feltételek alapján, és mivel az említett végrehajtási aktusokat a rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;

B.  mivel az említett végrehajtási aktusok tervezetét 2016. január 2-ig be kell nyújtani az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett bizottságnak, és a végrehajtási aktusok 20 nappal a Hivatalos Lapban történő közzétételüket követően hatályba lépnek;

C.  mivel az uniós jegyzék teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban;

D.  mivel számos idegenhonos inváziós faj létezik, ezért elsőbbséget kell biztosítani azon idegenhonos inváziós fajok szabályozásának, amelyek az Unió számára veszélyesnek minősülnek;

E.  mivel az idegenhonos inváziós fajok akkor tekintendők az Unió számára veszélyesnek, ha az érintett tagállamokban az általuk okozott kár jelentősége indokolttá teszi olyan célzott intézkedések elfogadását, amelyek az Unió egészében alkalmazandók, azokat a tagállamokat is beleértve, amelyek még nem érintettek, még abban az esetben is, ha nem is valószínű, hogy érintettek lesznek;

F.  mivel a nem hivatalos háromoldalú egyeztetések során elsődleges fontosságúként ismerték el annak biztosítását, hogy az Unió számára veszélyesnek tekintett idegenhonos inváziós fajok azonosítása arányos mértékű maradjon, és hogy az uniós jegyzék azokra a fajokra összpontosítson, amelyeknek az uniós jegyzékbe történő felvételével az e fajok által kifejtett káros hatás költséghatékony módon ténylegesen megelőzhető, minimálisra csökkenthető vagy mérsékelhető;

G.  mivel az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet alkalmazásának központi eszközét képezik azok a feltételek, amelyek alapján az uniós jegyzék összeállításra kerül;

H.  mivel az uniós jegyzékbe történő felvétel feltételeinek biztosítaniuk kell, hogy a legjelentősebb káros hatást kifejtő potenciális idegenhonos inváziós fajok bekerüljenek a jegyzékbe, és biztosítaniuk kell az erőforrások hatékony felhasználását is;

I.  mivel az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet 13. preambulumbekezdése szerint közös feltételeket kell meghatározni a kockázatértékelés végzését illetően, biztosítandó a Kereskedelmi Világszervezet keretében kötött vonatkozó megállapodások szabályainak betartását és a rendelet következetes alkalmazását;

J.  mivel az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet 32. preambulumbekezdése kimondja, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos, legújabb tudományos fejlemények figyelembevétele érdekében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a kockázatelemzések kidolgozása során egységesen alkalmazandó elemeket meghatározza;

K.  mivel az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet 32. preambulumbekezdése kimondja továbbá, hogy különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy a Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, a megfelelő időben és módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz;

L.  mivel a Parlament nem kapott megfelelő tájékoztatást a kockázatelemzések kidolgozása során egységesen alkalmazandó elemek meghatározásáról, és mivel a Parlamentnek nem továbbították egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon a megfelelő dokumentumokat;

M.  mivel a Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet 29. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet 4. cikke (3) bekezdése b) pontjának alkalmazásában elfogadható bizonyítéktípus további pontosítása, valamint 5. cikke (1) bekezdése a)–h) pontja alkalmazásának részletes leírása céljából, és mivel a részletes leírásban ki kell térni a kockázatelemzés során használandó módszertanra, figyelembe véve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi standardokat, továbbá azt, hogy elsőbbséget kell élveznie az olyan idegenhonos inváziós fajok elleni fellépésnek, amelyek jelentős káros hatással járnak vagy járhatnak a biológiai sokféleségre vagy a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokra, valamint az emberi egészségre vagy a gazdaságra, mert e káros hatás súlyosbító tényezőnek minősül;

N.  mivel a Bizottság nem tartotta be az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet 4. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseit, nem határozta meg részletesebben a rendelet 4. cikke (3) bekezdése b) pontjának alkalmazásában az elfogadható bizonyítékok fajtáit, és nem nyújtott be részletes leírást a rendelet 5. cikke (1) bekezdése a)–h) pontjának alkalmazásáról, beleértve a kockázatértékelések során alkalmazandó módszereket;

O.  mivel a Bizottság nem biztosította, hogy a kockázatértékelés során alkalmazandó módszertant valamennyi tagállam egységesen alkalmazza, amikor javaslatot tesz egy fajnak az uniós jegyzékbe való felvételére, és mivel nem biztosítható, hogy a tagállamok azonos típusú bizonyítékokat és azonos általános standardokat alkalmaznak;

P.  mivel a fajok uniós jegyzékbe vételének indokai inkább politikai, mintsem tudományos feltételeken alapulnak;

Q.  mivel a fajok jegyzékbe vétele nem szabványos kockázatértékelésen és módszertanon, hanem a tagállamok politikai akaratán alapul;

R.  mivel az uniós jegyzék tervezete nem foglalkozik átfogó módon az idegenhonos inváziós fajok problémájával, mely szükséges lenne az őshonos biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme és annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse és enyhítse az e fajok által lehetségesen okozott, az emberi egészségre és a gazdaságra káros hatásokat;

S.  mivel az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet mint e célra rendelt uniós jogi eszköz alkalmas lenne a biológiai sokféleség csökkenésével kapcsolatos, továbbra is fennálló kihívások kezelésére, eredmények elérésére és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia célok teljesítésére, de csak akkor, ha megfelelően kerül végrehajtásra, és a helyi hatóságok és a közvélemény támogatását élvezi;

T.  mivel a Bizottság kezdeti listáját többször bírálták az illetékes nemzeti hatóságok, az érdekelt felek és a közvélemény is a tekintetben, hogy komolyan kétségbe vonható az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet jövőbeli hatékonysága, főként azért, mert a legsúlyosabb problémát jelentő idegenhonos inváziós fajok közül több nem szerepel a jegyzékben, míg olyan fajok szerepelnek, amelyek nem gyakorolnak jelentős káros hatást a biológiai sokféleségre, az ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az emberi egészségre és a gazdaságra, illetve amelyek esetében a meghozandó intézkedések aránytalan költségeket eredményeznének;

U.  mivel a kezdeti lista nem vesz figyelembe olyan fajokat, amelyek a legkárosabb idegenhonos inváziós fajok között vannak Európában; mivel egyes szárazföldi növény- és emlős fajok megfelelnek a feltételeknek, és megalapozott kockázatértékelés áll rendelkezésre, ám mégsem szerepelnek a jegyzékben; mivel egyes, az utóbbi években Európában leggyorsabban terjedő idegenhonos fajok közé számító emlős fajok nem szerepelnek a jegyzékben, és mivel az emberi egészségre gyakorolt jelentős és jól dokumentált káros hatással rendelkező, nagy területen és gyors ütemben terjedő növényfajok szintén nem szerepelnek a jegyzékben;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási rendeletének tervezete túllépi az 1143/2014/EU rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási rendeletének tervezetét, és nyújtson be új tervezetet a bizottságnak;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 317., 2014.11.4., 35. o.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Jogi nyilatkozat