Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/3006(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1365/2015

Předložené texty :

B8-1365/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.7

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0456

Přijaté texty
PDF 346kWORD 80k
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xT25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (2015/3006(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(2), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 15. července 2015(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 17. května 2010 společnost Monsanto Europe S.A. podala v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh;

B.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 popsaná v žádosti exprimuje protein CP4 EPSPS, který propůjčuje rostlině toleranci vůči herbicidům na bázi glyfosátu, a protein PAT, který propůjčuje rostlině toleranci vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného, a vzhledem k tomu, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace zabývající se rakovinou) označila dne 20. března 2015 glyfosát za látku pravděpodobně karcinogenní pro člověka(5);

C.  vzhledem k tomu, že Komise, navzdory tomu, že parlamentní Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal dne 1. prosince 2015 návrh usnesení, v němž vznesl námitku proti návrhu prováděcího rozhodnutí, kterým se povoluje uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, rozhodla nerespektovat zásadu loajální spolupráce mezi orgány a institucemi EU přijetím prováděcího rozhodnutí dne 4. prosince 2015, tedy deset dnů před zahájením prvního plenárního zasedání Parlamentu, na němž mohl Parlament o návrhu usnesení po jeho přijetí ve výboru hlasovat;

D.  vzhledem k tomu, že dne 22. dubna 2015 vyjádřila Komise v důvodové zprávě ke svému legislativnímu návrhu na změnu nařízení (ES) č. 1829/2003 politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala Komise rozhodnutí o povolení v souladu s použitelnými právními předpisy bez podpory stanoviska výboru členských států a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což je v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv standardem;

E.  vzhledem k tomu, že Komise byla jmenována na základě souboru politických směrů předložených Evropskému parlamentu, a vzhledem k tomu, že v rámci těchto směrů byl přijat závazek k přezkumu platných právních předpisů týkajících se povolování geneticky modifikovaných organismů (GMO);

F.  vzhledem k tomu, že legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, byl dne 28. října 2015 Parlamentem zamítnut(6), neboť pěstování GMO sice nutně probíhá na území členského státu, nicméně obchodování s nimi má přeshraniční charakter, což znamená, že vnitrostátní zákaz prodeje a použití, jak jej navrhuje Komise, by nebyl bez znovuzavedení hraničních kontrol dováženého zboží vynutitelný;

G.  vzhledem k tomu, že stávající systém povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv příliš nefunguje, jak odhalil francouzský deník Le Monde dne 14. října 2015(7), neboť byl povolen dovoz do EU šesti geneticky modifikovaných odrůd kukuřice nesoucích genetické modifikace, které nebyly zahrnuty do posouzení během postupu povolování, a společnost Syngenta oznámila Evropské agentuře pro bezpečnost potravin a Komisi dodatečné geneticky modifikované vlastnosti v červenci 2015, ačkoli dovoz těchto odrůd byl schválen již v letech 2008–2011;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament zamítl legislativní návrh, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, nicméně vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

1.  domnívá se, že prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1829/2003;

2.  je přesvědčen o tom, že rozhodnutí Komise přijmout prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 navzdory tomu, že příslušný výbor jeho návrh před příslušným hlasováním na plenárním zasedání zamítl, porušuje čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, pokud jde o vzájemnou loajální spolupráci mezi orgány;

3.  domnívá se, že všechna prováděcí rozhodnutí o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení (ES) č. 1829/2003 v jeho stávající nefunkční podobě by měla být pozastavena do té doby, než bude přijato nové nařízení na základě Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  domnívá se, že prováděcí rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003 a nařízení (ES) č. 396/2005(8), který podle obecných zásad stanovených v nařízení (ES) č. 178/2002(9) spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

5.  vyzývá Komisi, aby zrušila prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2279;

6.  vyzývá Komisi, aby na základě Smlouvy o fungování Evropské unie předložila nový legislativní návrh na změnu nařízení (ES) č. 1829/2003, který zohlední často vyjadřované obavy členských států týkající se nejen otázek bezpečnosti GMO pro zdraví a životní prostředí;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 58.
(2) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) EFSA GMO Panel (vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA), 2015. Vědecké stanovisko k žádosti společnosti Monsanto (EFSA-GMO-NL-2010-80) pro uvedení na trh geneticky modifikované kukuřice odolné vůči herbicidům NK603 × T25 pro použití v potravinách a krmivech, dovoz a zpracování v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003. EFSA Journal: 2015; 13(7):4165 [23 stran]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) Monografie IARC, svazek 112: hodnocení pěti organofosfátových insekticidů a herbicidů, 20. března 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Přijaté texty, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Právní upozornění