Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/3006(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1365/2015

Texte depuse :

B8-1365/2015

Dezbateri :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.7

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0456

Texte adoptate
PDF 268kWORD 84k
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Produsele care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2015/3006(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(2), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(3),

–  având în vedere avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) din 15 iulie 2015(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 17 mai 2010, Monsanto Europe S.A. a adresat autorității competente din Țările de Jos o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de introducere pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb NK603 × T25;

B.  întrucât porumbul modificat genetic MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, astfel cum este descris în cerere, exprimă proteina CP4 EPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat, și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu, și întrucât Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului - agenția specializată în domeniul cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății - a clasificat glifosatul drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni la 20 martie 2015(5);

C.  întrucât Comisia, în ciuda adoptării la 1 decembrie 2015 a unei propuneri de rezoluții de către Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului, în care se opunea proiectului de decizie de punere în aplicare care autorizează introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), a decis să nu respecte principiul cooperării loiale dintre instituțiile UE prin adoptarea deciziei de punere în aplicare din 4 decembrie 2015, cu 10 zile înainte de deschiderea primei ședințe plenare a Parlamentului, în care Parlamentul putea vota asupra propunerii de rezoluție în urma adoptării acesteia în comisie;

D.  întrucât la 22 aprilie 2015, Comisia a deplâns, în expunerea de motive a propunerii sale legislative de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, faptul că de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de Comisie, în conformitate cu legislația aplicabilă, fără sprijinul avizului Comitetului statelor membre, și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o normă în procesul decizional relativ la autorizațiile privind produsele alimentare și furajele modificate genetic;

E.  întrucât Comisia a fost numită pe baza unui set de orientări politice prezentate Parlamentului European și întrucât în respectivele orientări își lua angajamentul de a revizui legislația aplicabilă autorizării organismelor modificate genetic (OMG);

F.  întrucât propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 a fost respinsă de Parlament la 28 octombrie 2015(6) deoarece, în timp ce cultivarea se face în mod obligatoriu pe teritoriul unui stat membru, comerțul cu OMG-uri nu ține cont de frontiere, ceea ce înseamnă că o interzicere la nivel național a „vânzării și utilizării”, astfel cum a propus Comisia, ar fi fost imposibil de pus în aplicare fără a reintroduce verificarea la frontieră a importurilor;

G.  întrucât actualul sistem de autorizare a produselor alimentare și a furajelor modificate genetic nu funcționează corespunzător, astfel cum a dezvăluit ziarul francez Le Monde la 14 octombrie 2015(7), deoarece au fost autorizate pentru import în UE șase soiuri de porumb modificat genetic conținând modificări genetice care nu figurau în evaluare atunci când au fost autorizate culturile, iar trăsăturile suplimentare modificate genetic au fost notificate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și Comisiei de către Syngenta abia în iulie 2015, chiar dacă soiurile respective au fost autorizate pentru import în perioada 2008-2011;

H.  întrucât, deși a refuzat propunerea legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, Parlamentul a invitat Comisia să își retragă propunerea și să prezinte o propunere nouă,

1.  consideră că Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 depășește competențele de executare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că decizia Comisiei de a trece la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei, în ciuda faptului că proiectul de decizie a fost respins de comisia competentă înainte de votul relevant din plen, încalcă articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește cooperarea reciprocă loială dintre instituții;

3.  consideră că orice decizie de punere în aplicare care autorizează introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din organisme modificate genetic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în versiunea actuală, nefuncțională, ar trebuie amânată până când va fi adoptat un nou regulament pe baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  consideră că decizia de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibilă cu obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și ale Regulamentului (CE) nr. 396/2005(8), care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002(9), constau în asigurarea unei baze prin care să se asigure un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

5.  solicită Comisiei să abroge Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279;

6.  solicită Comisiei să prezinte, pe baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, o nouă propunere legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care să ia în considerare preocupările naționale exprimate deseori, care nu se referă numai la aspectele siguranței organismelor modificate genetic pentru sănătate sau mediu;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 322, 8.12.2015, p. 58.
(2) JO L 268, 18.10.2003, p.1.
(3) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(4) Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA (Grupul științific pentru organisme modificate genetic din cadrul EFSA), 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified maize NK603 × T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto [„Aviz științific privind cererea EFSA-GMO-NL-2010-80 din partea Monsanto de introducere pe piață a porumbului modificat genetic tolerant la erbicid NK603 x T25 în scopul utilizării ca produse alimentare și ca furaje, al importării și prelucrării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003”] EFSA Journal: 2015; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) Volumul 112 de monografii ale IARC: evaluarea a cinci insecticide și erbicide organofosforice din 20 martie 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Texte adoptate, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
(9) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Notă juridică