Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2211(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0309/2015

Texte depuse :

A8-0309/2015

Dezbateri :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0460

Texte adoptate
PDF 385kWORD 149k
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază
P8_TA(2015)0460A8-0309/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2015 referitoare la dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (2014/2211(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 147, 173, 174, 192 și 345,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene(2),

–  având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică(3), de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE,

–  având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)(4),

–  având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE(5),

–  având în vedere Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului(6), în special articolul 1 și considerentele corespunzătoare,

–  având în vedere versiunea consolidată a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului(7), precum și diversele regulamente conexe de punere în aplicare,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 februarie 2015 intitulată „Pachet privind uniunea energetică” (COM(2015)0080),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 mai 2014 intitulată „Strategia europeană pentru securitate energetică” (COM(2014)0330),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407) și constatările grupului la nivel înalt anexate la aceasta,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” (COM(2011)0112),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011 intitulată „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020” (COM(2011)0021),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 intitulată „Reindustrializarea Europei în scopul promovării competitivității și sustenabilității”(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor(10),

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014 privind cadrul pentru 2030 al politicii în materie de schimbări climatice și energie,

–  având în vedere Raportul din 10 iunie 2013, comandat de către Comisie Centrului de studii în materie de politici europene, intitulat „Evaluarea impactului cumulativ al costurilor pentru industria siderurgică”,

–  având în vedere Raportul din 31 octombrie 2013, comandat de către Comisie Centrului de studii în materie de politici europene, intitulat „Evaluarea impactului cumulativ al costurilor pentru industria aluminiului”,

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei referitor la exploatarea potențialului creșterii ecologice de a crea locuri de muncă (SWD(2012)0092),

–  având în vedere acordul privind OMC, denumit și „GATT 94”, în special articolul XX,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0309/2015),

A.  întrucât metalele de bază sunt reprezentate de:

   oțelurile obișnuite și speciale, oțelurile inoxidabile, oțelurile de înaltă rezistență și superaliajele,
   metalele neferoase al căror preț de referință este stabilit de piața la termen din Londra (LME), și anume aluminiul, cuprul, staniul, nichelul, plumbul și zincul,
   aliajele metalice, cum ar fi cobaltul, molibdenul, magneziul și titanul,
   pământurile rare,

toate aceste metale de bază fiind obținute în urma unui proces de producție primară care include extragerea și transformarea metalurgică prin pirometalurgie sau hidrometalurgie; întrucât a doua sursă de producție se bazează pe un proces de recuperare și reciclare;

B.  întrucât sectorul european al oțelului a jucat un rol semnificativ din punct de vedere istoric în procesul de integrare europeană și constituie baza pentru generarea de valoare adăugată industrială europeană și pentru lanțurile valorice europene; întrucât sectorul metalelor de bază joacă un rol-cheie în dezvoltarea economiei în ansamblu, atât din punct de vedere tehnologic, cât și în ceea ce privește depășirea blocajelor de aprovizionare; întrucât, în urma reducerii capacităților de producție a oțelului cu peste 40 de milioane de tone din 2008 și în urma pierderii a peste 60 000 de locuri de muncă directe și a peste 100 000 de locuri de muncă indirecte, sectorul oțelului suferă cea mai gravă criză din istoria sa pe timp de pace, ceea ce duce la o dependență mai mare a sectorului producției industriale de importurile din țări terțe și la pierderea competențelor tehnologice industriale, cu un impact direct asupra a milioane de locuri de muncă; întrucât se consideră că excesul de capacitate la nivel mondial variază între 300 de milioane și 400 de milioane de tone, în special în China;

C.  întrucât industria metalelor de bază se confruntă cu o scădere semnificativă a cererii, precum și cu o concurență mondială puternică, în principal din partea unor țări terțe care nu aplică aceleași standarde înalte și reglementări stricte ca cele din Europa;

D.  întrucât prețurile la energie sunt mai mari în Europa decât într-o serie de alte economii, în principal din cauza integrării insuficiente a pieței energiei, precum și a creșterii impozitelor, taxelor și costurilor de rețea, acestea limitând semnificativ competitivitatea industriei europene a metalelor de bază pe piața mondială;

E.  întrucât industria europeană a metalelor de bază se confruntă cu pierderi masive de investiții în favoarea unor țări terțe, pierderi cauzate în principal de nivelul comparativ mai ridicat al prețurilor la energie și al costului emisiilor de dioxid de carbon;

F.  întrucât închiderea, una câte una, a electrolizelor europene care prelucrează metale precum aluminiul, cuprul și magneziul demonstrează că în Europa are loc o dezindustrializare rapidă a acestui sector, care nu este cauzată de scăderea cererii europene, ci în principal de creșterea prețului energiei electrice și a volatilității acesteia în mai multe state membre, precum și de dumpingul practicat de țările terțe;

G.  întrucât aliajele de metale, cum ar fi oțelul, aluminiul, zincul, titanul și cuprul (inclusiv tabla galvanizată), care sunt definite în prezenta rezoluție ca metale de bază, sunt esențiale pentru fabricarea de dispozitive electronice, utilaje, aparate și autovehicule, precum și în construcții; întrucât industria metalelor de bază din UE ar trebui să fie considerată un bun strategic pentru competitivitatea europeană, în special pentru alte sectoare industriale, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii existente și a celei noi;

H.  întrucât tratarea problemei competitivității și a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să reprezinte o prioritate, iar măsurile protecționiste trebuie evitate;

I.  întrucât, începând cu 2009, schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) a cunoscut un excedent tot mai mare de certificate și credite internaționale comparativ cu volumul emisiilor, ceea ce a slăbit în mod semnificativ semnalul referitor la prețul dioxidului de carbon; întrucât, în viitor, atunci când certificatele de emisii din cadrul UE ETS vor deveni mai scumpe, este probabil să aibă loc o criză în materie de concurență; întrucât, dacă la nivel internațional sau național nu se face un efort comparabil, și anume prin introducerea unei piețe a carbonului precum cea din UE, o serie de sectoare industriale și instalații din UE își vor pierde competitivitatea la nivel internațional, ceea ce poate duce într-o anumită măsură la relocarea emisiilor de dioxid de carbon; întrucât în industria metalelor de bază există încă un potențial semnificativ de reducere a consumului de energie, care ar putea fi exploatat în mod eficient prin investiții private și sisteme de sprijin în vederea modernizării uzinelor;

J.  întrucât industria europeană a metalelor de bază se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a-și recâștiga competitivitatea la nivel mondial și capacitatea de a investi în Europa și, prin urmare, de a răspunde provocărilor sociale și de mediu cu care se confruntă și pe care trebuie să le depășească, păstrându-și totodată renumele mondial în materie de responsabilitate socială și de mediu în acest sector; întrucât excesul de capacitate la nivel mondial și subvențiile neloiale și dumpingul practicate de țările terțe au supus piața europeană a metalelor de bază la o presiune suplimentară; întrucât inovarea producției are un efect pozitiv asupra creșterii ocupării forței de muncă în toate etapele ciclului industrial; întrucât o serie de întreprinderi urmează strategii care se axează pe câștiguri financiare pe termen scurt, în detrimentul inovării, al investițiilor în C-D, al ocupării forței de muncă și al înnoirii competențelor; întrucât implicarea angajaților în definirea inovării și a strategiei reprezintă cea mai bună modalitate de garantare a succesului economic; întrucât comerțul echitabil cu produse din oțel poate, de asemenea, funcționa numai cu respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților și a standardelor de mediu;

K.  întrucât valorificarea metalelor secundare (obținute în urma unui proces de recuperare și de reciclare) este foarte importantă într-o economie industrializată și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și trebuie dezvoltată în cadrul unei economii circulare competitive și durabile, însă nu poate fi pe deplin suficientă la nivel calitativ și cantitativ pentru satisfacerea nevoilor de metale de bază ale economiilor europene; întrucât balanța europeană a comerțului cu deșeuri este pozitivă și ar trebui să se depună mai multe eforturi pentru stimularea reciclării deșeurilor în Europa; întrucât industria metalelor de bază, materiile sale prime și furnizorii săi auxiliari ar trebui să beneficieze de un tratament cuprinzător și integral;

L.  întrucât acest lucru este valabil mai ales pentru tranziția energetică, în care metalele de bază, cum ar fi pământurile rare, se află în centrul noilor tehnologii necesare pentru realizarea acestei tranziții; întrucât Europa este în continuare extrem de dependentă de importurile de metale necesare pentru fabricarea echipamentelor destinate producției de energie din surse regenerabile, care oferă oportunități reale sectorului, și anume depășirea posibilelor dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea; întrucât investițiile în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică reprezintă un motor important pentru investițiile în produse industriale, inclusiv în cupru, aluminiu și oțel; întrucât o politică europeană ambițioasă privind energia din surse regenerabile și economiile de energie ar putea stimula în viitor cererea de metale de bază în Europa, oferind în special oportunitatea de a fabrica produse cu valoare adăugată ridicată; întrucât întreprinderile nu își asumă responsabilitatea în raport cu mediul înconjurător; întrucât există situri industriale care încalcă în mod flagrant legislația europeană, iar unele situri abandonate prezintă un pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu; întrucât la baza investițiilor în dezvoltare și inovare din industria metalelor de bază din Europa ar trebui să se afle standardele în materie de mediu și principiile unei economiei circulare; întrucât, potrivit Foii de parcurs în domeniul energetic pentru 2050 a Comisiei, decarbonizarea sectorului energetic și un scenariu care vizează o pondere ridicată a energiei din surse regenerabile reprezintă măsuri mai puțin costisitoare decât continuarea politicilor actuale și, în timp, prețurile la energia provenită din combustibili nucleari și fosili vor continua să crească, iar costul energiei din surse regenerabile va scădea;

M.  întrucât în avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie din cadrul Parlamentului referitor la recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (2014/2228(INI)) s-a subliniat importanța unui capitol referitor la energie și, în același timp, a subliniat dezavantajul la care sunt expuse industriile mari consumatoare de energie din UE, precum și necesitatea de a proteja competitivitatea acestora;

N.  întrucât doar o politică ambițioasă de inovare, care să deschidă calea pentru dezvoltarea de produse de înaltă calitate, eficiente din punct de vedere energetic și inovatoare (cum ar fi oțelurile de mare rezistență, dar flexibile), și de noi procese de producție, îi va permite UE să reziste în fața concurenței mondiale tot mai acerbe; întrucât 65 % din cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ale întreprinderilor sunt generate de industria de prelucrare și, prin urmare, consolidarea bazei noastre industriale este esențială pentru a menține cunoștințele de specialitate și competențele tehnologice în UE;

O.  întrucât competitivitatea industriei metalelor de bază din UE scade, parțial din cauza numeroaselor sarcini normative și administrative;

P.  întrucât obiectivul pachetului privind uniunea energetică este crearea unei piețe energetice sigure, durabile, competitive și la prețuri accesibile, în scopul de a spori competitivitatea la nivel mondial a economiei europene, reducând și armonizând prețurile la energie în Europa și între statele membre;

Q.  întrucât recunoașterea statutului de economie de piață al economiilor gestionate de stat sau al altor economii din afara pieței, fără a face trimitere la funcționarea lor efectivă, ar submina instrumentele de protecție comercială și ar avea un efect grav din punct de vedere al competitivității și al ocupării forței de muncă asupra industriilor europene ale metalelor de bază, agravând impactul războiului prețurilor purtat de cel mai mare producător de oțel din lume și al capacității excedentare notorii a acestuia;

R.  întrucât cercetarea, dezvoltarea și inovarea în acest sector sunt esențiale pentru industria europeană; întrucât închiderea uzinelor conduce adesea la pierderea ireversibilă a tehnologiilor și a competențelor tehnologice și la pierderea calificărilor forței de muncă industriale,

Importanța metalelor de bază pentru industria europeană

1.  subliniază importanța industriei metalelor de bază pentru o serie întreagă de sectoare din aval, printre care se numără sectorul auto, al aeronauticii, al producției energetice, al construcțiilor și al ambalajelor;

2.  consideră că Europa, care este deja foarte dependentă în ceea ce privește materiile prime, nu își poate permite să se confrunte cu o nouă dependență în ceea ce privește metalele de bază, care ar avea un impact extrem de negativ asupra sectoarelor din aval menționate mai sus;

3.  subliniază că, în domeniul siderurgiei, capacitatea de producție de oțel lat este deficitară în UE din cauza închiderilor masive de întreprinderi din ultimii ani și a relansării cererii;

4.  subliniază că cererea de metale neferoase, cum ar fi aluminiul și cuprul, crește în mod constant în ciuda crizei;

Necesitatea stringentă de a combate schimbările climatice și prețurile ridicate ale energiei

5.  subliniază faptul că regândirea actualei scheme ETS este una dintre cele mai imperioase măsuri care se impun în scopul asigurării competitivității industriei metalelor de bază; ia act de propunerile prezentate de către Comisie al căror rezultat va fi reforma schemei ETS în cea de-a patra perioadă (2021-2030) și solicită colegiuitorilor, în acest context, să se asigure că reforma include problema relocării emisiilor de carbon și promovează eficiența, inovarea industrială și randamentul optim pe care această reformă ar trebui să-l garanteze, analizând totodată posibilitatea completării ETS cu alte instrumente și strategii inovatoare pentru a reduce cu adevărat emisiile; invită Comisia ca, la revizuirea ETS, să recompenseze cele mai bune performanțe din cadrul industriilor mari consumatoare de energie în ceea ce privește producerea de bunuri cu reducerea concomitentă a emisiilor;

6.  ia act de faptul că, în 2019, se va înființa rezerva pentru stabilitatea pieței și are în vedere propunerile Comisiei cu privire la reforma structurală a ETS după 2020, care vor face obiectul unei examinări specifice și separate în cadrul Parlamentului;

7.  invită industriile mari consumatoare de energie să își continue eforturile de optimizare a mecanismelor de reciclare și reducere a emisiilor de CO2 în vederea asigurării pe viitor a competitivității industriale și în vederea îndeplinirii obiectivelor obligatorii de reducere stabilite de UE; subliniază că, în acest context, competitivitatea industrială, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor devin obiective complementare, deoarece, dacă producția europeană devine un model în ceea ce privește emisiile de carbon, menținerea cotei sale pe piața europeană și pe cea mondială constituie un mijloc eficace de a contribui la reducerea globală a emisiilor de gaze cu efect de seră de origine industrială; același lucru ar fi valabil și în cazul producției importate, care, în materie de eficiență energetică și de emisii, respectă standarde echivalente cu standardele respectate de bunurile produse în Uniunea Europeană; subliniază că întreprinderile din țările terțe care fac parte din lanțul valoric trebuie, de asemenea, să acționeze în conformitate cu obiectivele UE privind clima și energia și să ia în considerare, în special, progresele din domeniul eficienței energetice;

Ajustarea la frontiere a emisiilor de dioxid de carbon –- o măsură temporară și flexibilă la scară internațională și în conformitate cu OMC

8.  subliniază cu insistență faptul că, de la crearea Comitetului internațional de negociere care a pregătit Convenția de la Rio din 1992, Uniunea Europeană depune eforturi pentru a negocia cu țările terțe un acord internațional privind protecția împotriva schimbărilor climatice, însă deocamdată fără succes, în pofida urgenței crescânde, care a fost scoasă în evidență de un consens științific practic unanim; solicită UE să își mențină în continuare poziția de lider și subliniază necesitatea stringentă de a asigura încheierea unui acord mondial cu caracter obligatoriu la Convenția de la Paris, cu angajamentul deplin al tuturor părților de a evita efectiv schimbările climatice periculoase; subliniază faptul că negocierile trebuie să conducă la un acord cu caracter juridic obligatoriu cu obiective la nivelul întregii economii pentru toate părțile, respectând obiectivul convenit de a limita încălzirea globală la mai puțin de 2 °C; subliniază că un acord internațional cuprinzător va uniformiza condițiile de concurență pentru industrie și va reduce riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din UE;

9.  subliniază că măsurile întreprinse la nivel internațional în domeniul climei reprezintă modalitatea optimă pentru a preveni relocarea emisiilor de dioxid de carbon; atrage atenția asupra faptului că modul optim de abordare a emisiilor la nivel mondial ar fi un acord internațional ambițios privind combaterea schimbărilor climatice care să creeze condiții de concurență echitabile pentru toate țările care doresc să coopereze la nivel multilateral și să instituie un regim mondial coerent pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon; subliniază că un astfel de acord ar permite o concurență loială pentru toți producătorii de metale de bază și ar face ca ajustarea la frontiere să devină inutilă, cu condiția ca punerea sa în aplicare să fie supusă unei monitorizări eficace și să se poată aplica eventuale ajustări necesare; indică faptul că un astfel de acord internațional trebuie să includă în mod obligatoriu angajamente de încredere ale statelor cu cele mai mari niveluri de emisii; de asemenea, subliniază în acest sens importanța respectării standardelor sociale și de mediu cu scopul de a crea condiții de concurență echitabile;

10.  subliniază că, ținând seama atât de importuri, cât și de exporturi, dispozitivul de ajustare la frontiere a emisiilor de dioxid de carbon include în reglementările europene un model de reducere a emisiilor care implică, de asemenea, o orientare teritorială axată pe consum și că o astfel de abordare „ascendentă” are avantajul de a putea fi generalizată ca soluție universală ce permite fiecărui stat să decidă în mod suveran cât de ambițioasă să fie politica sa de combatere a schimbărilor climatice, sub rezerva unei evaluări atente a impactului consecințelor; invită Comisia să se asigure că viitoarele acorduri comerciale includ dispoziții care să îmbunătățească în mod semnificativ oportunitățile de export și accesul pe piețe pentru produsele europene din metale de bază; reiterează faptul că Comisia ar trebui să includă interzicerea practicilor care denaturează piața materiilor prime (tarifare dublă, restricții la export) în cadrul acordurilor de liber schimb regionale, bilaterale și multilaterale;

11.  subliniază că toate măsurile care afectează comerțul trebuie să respecte acordurile comerciale internaționale; afirmă că obiectivele vizate de politica de combatere a schimbărilor climatice în ceea ce privește protecția vieții și sănătății oamenilor, animalelor și plantelor, precum și conservarea resurselor naturale epuizabile sunt coerente cu excepțiile menționate la articolul XX din acordul privind GATT dacă sunt aplicate într-un mod nediscriminatoriu și nu ca o restricție deghizată; precizează că schimbările climatice, având în vedere natura lor mondială, ar trebui să fie tratate din punct de vedere juridic; consideră că o atmosferă cu un conținut redus de carbon (aerul pur) este deja considerată o resursă naturală ce poate fi epuizată și, prin urmare, ar trebui consideră un bun public; menționează, de asemenea, că nu se pot aplica măsuri de retorsiune ca urmare a ajustării la frontieră în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon fără a încălca normele comerțului internațional și fără a exista riscul de sancționare; reamintește faptul că în niciun caz nu se urmărește protecția industriilor europene, ci plasarea lor pe picior de egalitate cu concurentele lor străine;

12.  consideră că ar fi de dorit ca o parte din veniturile obținute în urma licitațiilor să fie realocate inițiativelor de protecție a mediului și măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, cum ar fi Fondul verde prevăzut de acordurile de la Cancun și alte instrumente financiare internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice;

13.  constată că standardele convenite privind calcularea conținutului de carbon și emisiile pe toată durata ciclului de viață al produselor sporesc transparența și pot facilita promovarea producției și a consumului durabil, inclusiv în industria metalelor;

Compensarea emisiilor indirecte

14.  regretă că regimul de compensare bazat pe ajutoare de stat pentru costurile indirecte a dat naștere unei noi surse de concurență neloială pe piața unică a UE între producătorii a căror activitate se bazează pe utilizarea masivă a energiei electrice, unii dintre ei beneficiind de sprijin financiar din partea autorităților publice din țările respective; solicită insistent ca această compensare să fie armonizată și, dacă se justifică, să fie acordată la nivel european pentru a asigura condiții de concurență echitabile în raport cu concurenții mondiali și între producătorii europeni și pentru a asigura o protecție eficace împotriva relocării emisiilor de carbon; constată că acest lucru este valabil în mod deosebit pentru cele șase metale neferoase care sunt tranzacționate la prețuri stabilite de cererea și oferta de la nivel mondial, în principal de Bursa de valori de la Londra; înțelege, prin urmare, că producătorii de metale de bază fac parte din categoria celor care acceptă prețurile așa cum sunt, nefiind în măsură să transfere creșterea costurilor clienților lor; ajunge la concluzia că este imperativ să se mențină compensațiile pentru emisiile indirecte; atrage atenția asupra acordului privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței, în care se afirmă că „pentru a se realiza obiectivul creării unui mediu concurențial echitabil, în cadrul revizuirii ar trebui să se analizeze și posibilitatea de a introduce mecanisme armonizate de compensare a costurilor indirecte la nivelul Uniunii”(11); face trimitere, în acest sens, la Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat(12) și la articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; invită Comisia să analizeze impactul pe care diferitele scheme de sprijin din domeniul energiei îl au asupra prețului de vânzare cu amănuntul al energiei, care influențează în mod indirect competitivitatea industriilor mari consumatoare de energie din diferite state membre;

15.  consideră că impactul diferențiat al emisiilor de carbon asupra prețului energiei electrice, care depinde de mixul de energie al fiecărui furnizor, reprezintă un factor de concurență și depinde, printre altele, de opțiunile alese de fiecare stat suveran; salută propunerea Comisiei privind uniunea energetică europeană; consideră că o piață internă a energiei care funcționează în mod corespunzător și care furnizează energie sigură și durabilă și asigură interconexiuni adecvate între statele membre va contribui la scăderea prețurilor la energie pentru industria și consumatorii europeni; consideră că ETS reprezintă o măsură armonizată la nivelul UE destinată să reducă emisiile din industrie și, prin urmare, efectele sale ar trebui să fie abordate printr-un sistem armonizat;

Sprijin pentru investiții în producția de metale cu emisii scăzute de carbon

16.  solicită cu insistență ca certificatele gratuite destinate celor mai eficiente instalații din sectoarele care se confruntă cu problema relocării emisiilor de dioxid de carbon să fie alocate pe baza unor programe de investiții în echipamente noi, în cercetare și dezvoltare [inclusiv captarea și stocarea (CSC) și utilizarea dioxidului de carbon (CCU)] și în formarea personalului, cât mai curând cu putință și în orice caz începând cu 2018, precum și în timpul celei de-a patra faze, care acoperă perioada 2021-2030, pentru a ajunge la un nivel ridicat al standardelor în materie de protecție a climei și a mediului și de drepturi de muncă; subliniază necesitatea stringentă de a investi în cercetare și dezvoltare, pentru ca Europa să rămână un pol al excelenței în domeniul producției de metale de bază; reamintește că industriile care fac investiții sunt cele care rezistă cel mai bine la crize; solicită ca veniturile provenite din licitațiile organizate în cadrul ETS să fie utilizate pentru a finanța combaterea schimbărilor climatice în UE și în țările în curs de dezvoltare, inclusiv pentru investiții în proiecte legate de surse regenerabile de energie și eficiența energetică derulate în sectoarele industriale; sprijină planurile propuse ca parte a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, care vizează instituirea unui instrument (NER400) pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon, pentru sursele de energie regenerabile inovatoare și pentru inovarea legată de reducerea emisiilor de dioxid de carbon în sectoarele industriale, așa cum se afirmă în concluziile Consiliului European din 23 octombrie 2014; propune ca proiectele-pilot și proiectele demonstrative de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon să facă parte din programele de finanțare a tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon promovate de Comisie în contextul NER 300 și al viitorului NER 400, iar riscurile financiare să fie partajate între finanțator și operator; reamintește importanța investițiilor publice și, în context european, a programului Orizont 2020 pentru îmbunătățirea eficienței energetice și de mediu a industriei metalelor de bază, inclusiv pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020; consideră că formarea lucrătorilor în domeniul aplicării tehnologiilor și practicilor cu emisii reduse de dioxid de carbon în industrie este o investiție strategică ce trebuie integrată pe deplin în programele de finanțare a tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon promovate de Comisie;

Contabilitatea financiară și transparența

17.  propune ca certificatele de CO2 să fie publicate odată cu publicarea conturilor anuale ale întreprinderilor, iar Uniunea Europeană să promoveze reluarea lucrărilor privind elaborarea unor norme contabile specifice la nivel internațional;

18.  subliniază importanța transparenței în utilizarea de către statele membre a veniturilor provenite din alocare; face trimitere în acest sens la obligația statelor membre de a informa Comisia cu privire la utilizarea veniturilor generate de ETS; subliniază că o transparență sporită i-ar ajuta pe cetățeni să înțeleagă modul în care veniturile provenite din ETS sunt utilizate de către autoritățile naționale;

19.  subliniază că instalațiile și societățile trebuie să respecte toate cerințele legale privind responsabilitatea socială și raportarea pentru a asigura punerea în aplicare uniformă și eficientă a reglementărilor de mediu și accesul autorităților competente și al părților interesate, inclusiv al reprezentanților lucrătorilor și reprezentanților societății civile și ai comunităților locale, la toate informațiile pertinente; subliniază dreptul de acces la informații în materie de mediu, astfel cum este prevăzut de Convenția de la Aarhus și pus în aplicare de legislația Uniunii și cea a statelor membre, inclusiv prin Directiva 2003/87/CE; propune ca toate instalațiile clasate care fac obiectul ETS să prezinte anual informații complete, inclusiv cu privire la combaterea schimbărilor climatice și respectarea directivelor europene în materie de mediu și de siguranță și sănătate la locul de muncă, aceste informații urmând să fie accesibile pentru reprezentanții lucrătorilor și reprezentanții societății civile din comunitățile locale care se află în vecinătatea instalației;

Problema contractelor de furnizare a energiei electrice

20.  subliniază importanța pe care o are pentru competitivitatea sectorului metalelor de bază din UE posibilitatea de a încheia contracte pe termen lung, în anumite condiții care trebuie să fie clarificate de Comisie și să fie compatibile cu rentabilizarea investițiilor, contracte care să fie valabile cel puțin 15 ani în cazul industriilor mari consumatoare de capital; reamintește faptul că este necesar ca sectoarele industriale să își poată securiza investițiile prin prețuri previzibile și un cadru juridic clar; subliniază că, în locul vânzării anuale la licitație a energiei electrice, ar trebui să se prefere stabilitatea contractelor de furnizare a energiei electrice pe termen lung; își exprimă preocuparea față de reglementările aplicate pieței în unele state membre care permit existența unei diferențe structurale între prețul energiei electrice și costul de producție; solicită Comisiei să combată profiturile excepționale ale oligopolurilor private de pe piața energiei;

21.  își exprimă preocuparea față de reglementările aplicate pieței care permit existența unei diferențe structurale între prețul energiei electrice și costul de producție;

Transferul de competențe

22.  solicită ca transferul de competențe între generațiile de lucrători să fie realizat în toate uzinele în care există o piramidă a vârstelor dezechilibrată pentru toate locurile de muncă de înaltă calificare din domeniul producției; sprijină promovarea competențelor lucrătorilor tineri în cadrul întreprinderilor printr-o politică structurală de ucenicie care să garanteze dezvoltarea competențelor colective ale salariaților; subliniază importanța competențelor și a calificărilor lucrătorilor din sectorul metalelor de bază; solicită politici industriale și de ocupare a forței de muncă active, prin care să se asigure dezvoltarea acestor cunoștințe și recunoașterea lor ca activ important al industriei europene a metalelor de bază; solicită ca menținerea competențelor tehnologice industriale și a unei forțe de muncă calificate să fie luată în considerare în procesul de evaluare a viabilității producției în orice uzină;

Aprovizionarea cu materii prime

23.  solicită ca UE să ia măsuri la nivel diplomatic privind materiile prime metalurgice, care să se bazeze pe parteneriate strategice de partajare a valorii adăugate între țările europene și țările producătoare de materii prime, astfel încât să se promoveze dezvoltarea muncii calificate de-a lungul lanțului valoric; solicită Comisiei să creeze un instrument de analiză aprofundată a pieței oțelului, care ar putea oferi informații precise cu privire la echilibrul dintre cererea și oferta de oțel de la nivel european și mondial, deosebind componentele structurale de cele ciclice ale dezvoltării acestor piețe; consideră că monitorizarea piețelor metalelor de bază primare și secundare ar putea oferi informații de valoare în vederea adoptării de măsuri corective și proactive care sunt inevitabile având în vedere caracterul ciclic al acestor industrii siderurgice; salută raportul întocmit de Rețeaua europeană de competențe în domeniul pământurilor rare (ERECON)(13); invită Comisia să își continue acțiunile prin intermediul ERECON pentru a dezvolta un lanț diversificat și durabil de aprovizionare cu pământuri rare pentru Europa și, în special, pentru a pune în aplicare recomandările strategice și a sprijini soluțiile de substituție și majorarea proporției materialelor reciclate;

Apărarea intereselor comerciale europene în sectorul metalelor de bază: prevenirea mai degrabă decât vindecarea întârziată

24.  îndeamnă Consiliul să încheie revizuirea celor două regulamente privind instrumentele de apărare comercială, în scopul de a eficientiza, consolida și accelera aceste instrumente, garantând că ele nu vor fi slăbite; propune efectuarea unei investigații preliminare cu durata de cel mult o lună pentru o primă analiză a plângerilor referitoare la practicile de dumping și de subvenționare, iar pe baza primelor elemente se vor putea dispune măsuri preventive de corecție care ar putea fi urmate de o investigație aprofundată; regretă faptul că propunerea legislativă privind modernizarea instrumentelor de apărare comercială stagnează în cadrul Consiliului, deși Parlamentul și-a exprimat sprijinul ferm pentru măsuri mai dure împotriva importurilor neloiale din țări terțe; invită Consiliul să continue rapid modernizarea instrumentelor de apărare comercială, pentru a se asigura că un răspuns adecvat la practicile neloiale poate fi aplicat în cele din urmă și că piața europeană poate fi protejată împotriva dumpingului, asigurând astfel condiții de concurență echitabile și posibilitatea de a beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de tranziția energetică;

25.  stabilește obiective privind creșterea rapidă a reciclării pământurilor rare și a metalelor critice consumate în UE;

26.  subliniază că toate metalele de bază, inclusiv oțelul inoxidabil și aluminiul, fac obiectul unei concurențe mondiale; consideră că este urgent ca, în analizele și comparațiile sale, atunci când stabilește piețele geografice pertinente, Comisia să considere piața mondială ca piață de referință și să nu-și limiteze analiza numai la piața internă; solicită ca, înainte de luarea deciziilor de către DG Concurență din cadrul Comisiei, să fie realizată o evaluare a impactului asupra capacităților de producție, care să integreze, printre altele, echipamentele și locurile de muncă, iar concluziile evaluării să fie incluse în documentul final care va fi adus la cunoștința părților interesate; solicită revizuirea politicii din domeniul concurenței și a normelor privind ajutoarele de stat, în scopul de a facilita intervenția publică care vizează menținerea coeziunii sociale și regionale, îmbunătățirea standardelor de mediu și abordarea preocupărilor în materie de sănătate publică;

27.  sprijină crearea unor comitete locale de informare și consultare în vederea prevenirii riscurilor industriale, din care ar trebui să facă parte toate părțile interesate care au competențe de monitorizare și de alertă; subliniază competența recunoscută a reprezentanților salariaților în alegerile strategice și procesul decizional din cadrul întreprinderilor;

Rolul metalelor de bază în economia circulară

28.  în acest context, subliniază impactul pozitiv al metalelor secundare, care contribuie la reducerea semnificativă a consumului de energie și de materii prime; prin urmare, solicită Comisiei să faciliteze dezvoltarea și funcționarea piețelor metalelor secundare; recomandă instituirea unei economii circulare la nivelul fiecărei uzine de producție a metalelor de bază, pentru a combina valorificarea subproduselor și a metalelor reciclate cu scopul de a spori competitivitatea lor; solicită instituirea obligatorie a unei economii circulare la nivelul fiecărei uzine de producție a metalelor de bază, pentru a combina valorificarea subproduselor și a metalelor reciclate cu scopul de a spori competitivitatea lor; stabilește obiectivul de a realiza rapid progrese în ceea ce privește reciclarea pământurilor rare și a metalelor critice consumate în UE; solicită dezvoltarea unor legături solide între sectorul de reciclare a metalelor de bază și alte sectoare, cu scopul de a consolida dimensiunea și capacitatea de rezistență a bazei industriale, în special în regiunile afectate de dezindustrializare; în acest context, subliniază potențialul important al substituției produselor și materialelor, precum și al creșterii gradului de utilizare a deșeurilor de metale, printre altele în producția de oțel și de aluminiu; subliniază faptul că majoritatea metalelor de bază pot fi reciclate de mai multe ori utilizând doar o parte din energia utilizată pentru producția primară; este preocupat de pierderea mare de energie suferită de Europa din cauza exportului legal și ilegal de aluminiu și cupru în țări precum China și India, țări care au instituit la rândul lor interdicții asupra exportului de aluminiu; consideră că la baza investițiilor în dezvoltare și inovare din industria metalelor de bază din Europa ar trebui să se afle standarde stricte în materie de mediu și principiile unei economiei circulare; solicită Comisiei să dezvolte stimulente economice pentru reciclarea metalelor, inclusiv a materiilor prime esențiale considerate nerentabile în prezent, precum pământurile rare, pentru a se analiza modalitatea în care pot fi susținute piețele pentru materii reciclate, inclusiv prin certificate ecologice pentru materiile reciclate, prin cerințe de proiectare ecologică și prin stimulente fiscale, precum și pentru a se asigura, de asemenea, utilizarea la maximum a bugetelor aferente politicii de coeziune și Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) pentru a promova eficiența utilizării resurselor și reciclarea; consideră că legislația privind deșeurile ar trebui îmbunătățită pentru a susține funcționarea pieței deșeurilor de metale din UE, de exemplu prin revizuirea Directivei privind vehiculele scoase din uz și a altor acte legislative referitoare la deșeuri; propune să se adopte măsuri pentru stabilirea de obiective în materie de colectare, consolidarea responsabilității producătorilor și extinderea domeniului de aplicare al legislației privind scoaterea din uz, de exemplu la camioane, autobuze și motociclete; subliniază că este necesar ca persoanele cu calificări și competențe să poată face față tranziției către procese de producție și produse mai durabile și solicită o strategie europeană în materie de formare și educație care să sprijine societățile, institutele de cercetare și partenerii sociali în cercetarea în comun a nevoilor de competențe pentru durabilitatea de mediu;

o
o   o

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 188, 18.7.2009, p. 93.
(3) JO L 315, 14.11.2012, p. 1.
(4) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.
(5) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
(6) JO L 143, 30.4.2004, p. 56.
(7) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2014)0032.
(9) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 75.
(10) Texte adoptate, P8_TA(2014)0104.
(11) A se vedea considerentul 9 din Decizia(UE) 2015/1814 (JO L 264, 9.10.2015, p. 1).
(12) JO L 1, 4.1.2003, p. 1.
(13) http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon/index_en.htm.

Notă juridică