Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1351/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0461

Přijaté texty
PDF 336kWORD 82k
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na  preambuli Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“), zejména na druhý a čtvrtý až sedmý bod odůvodnění této preambule,

–  s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a články 6 a 7 SEU a rovněž na články SEU a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Evropskou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku(1), ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku(2), ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické situace v Maďarsku(3) a ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku(4);

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na první z každoročních dialogů o právním státě, který uspořádala Rada dne 17. listopadu 2015,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 27. listopadu 2015 v návaznosti na jeho návštěvu Maďarska,

–  s ohledem na zákon CXL z roku 2015, který přijal maďarský parlament a který upravuje masové přistěhovalectví,

–  s ohledem na zákon CXLII z roku 2015, který přijal maďarský parlament a který se týká účinné ochrany maďarských hranic a masového přistěhovalectví,

–  s ohledem na usnesení maďarského parlamentu č. 36/2015 o poselství vedoucím představitelům Evropské unie, které bylo přijato dne 22. září 2015,

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení na téma situace v Maďarsku, která byla položena jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropské komisi: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  s ohledem na odpověď Komise ze dne 5. listopadu 2015 na usnesení Parlamentu ze dne 10. června 2015,

–  s ohledem na prohlášení Komise ohledně situace v Maďarsku učiněné v rámci rozpravy na plenárním zasedání Parlamentu dne 2. prosince 2015,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné všem členským státům (článek 2 SEU); vzhledem k tomu, že pokud by reálně hrozilo, že některý členský stát závažným způsobem poruší hodnoty uvedené v článku 2 SEU, byl by zahájen „postup podle článku 7“ uvedené smlouvy;

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie je součástí primárního práva EU a zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

C.  vzhledem k tomu, že způsob, jakým je na vnitrostátní úrovni uplatňována zásada právního státu, má zásadní význam pro zajištění důvěry v právní a správní systémy jednotlivých členských států; vzhledem k tomu, že oprávněná neústupnost EU, pokud jde o demokratické hodnoty, zásady právního státu a dodržování základních práv, je klíčovým předpokladem pro zajištění důvěryhodnosti Unie jak pro její občany, tak na mezinárodní scéně;

D.  vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a na její protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se postavení uprchlíků je v souladu se SEU a SFEU zaručeno v EU právo na azyl;

E.  vzhledem k tomu, že rozumné veřejné výdaje a ochrana finančních zájmů EU by měly být základními prvky politiky EU, aby se zvýšila důvěra občanů, kteří by měli být ujištěni, že jejich finance jsou využívány řádně, účinně a efektivně;

F.  vzhledem k tomu, že vývoj, iniciativy a opatření, které byly přijaty v Maďarsku v několika posledních letech, vedou k závažnému a systematickému zhoršování situace v oblasti právního státu a základních práv, mj. pokud jde o svobodu projevu, včetně na akademické půdě, lidská práva migrantů, uchazečů o azyl a uprchlíků, svobodu shromažďování a sdružování, omezení a překážky týkající se činnosti organizací občanské společnosti, právo na rovné zacházení, práva příslušníků menšin, včetně osob z řad Romů, Židů či lesbických, gay, bisexuálních, transgender a intersexuálních (LGBTI) osob, sociálních práv, fungování ústavního systému, nezávislost soudní moci a jiných orgánů a řadu znepokojujících obvinění o údajné korupci a střetu zájmů;

G.  vzhledem k tomu, že maďarský parlament schválil v červenci a září 2015 řadu novel týkajících se zejména zákona o azylu, trestního zákoníku, trestního práva procesního, zákona o státních hranicích, zákona o policii a zákona o národní obraně; vzhledem k tomu, že podle předběžného posouzení Komise vyvstala řada závažných znepokojení a otázek ohledně slučitelnosti těchto zákonů s acquis v oblasti azylu a hranic a s Listinou základních práv; vzhledem k tomu, že dne 6. října 2015 zaslala Komise maďarské vládě administrativní dopis; vzhledem k tomu, že maďarská vláda na tento dopis reagovala; vzhledem k tomu, že dne 10. prosince 2015 Komise zahájila proti Maďarsku řízení pro porušení práva;

H.  vzhledem k tomu, že Komise nevyhověla žádosti Parlamentu, aby zahájila podrobné monitorování situace v Maďarsku, pokud jde o demokracii, právní stát a základní práva; vzhledem k tomu, že Komise ve svém prohlášení učiněném v rámci rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. prosince 2015 uvedla, že je připravena využít veškerých prostředků, které má k dispozici, včetně řízení o porušení práva, aby zajistila, aby Maďarsko, stejně jako jakýkoli jiný členský stát, plnilo své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a respektovalo hodnoty Unie zakotvené v článku 2 SEU; vzhledem k tomu, že Komise je toho názoru, že podmínky pro využití rámce právního státu nejsou ve vztahu k Maďarsku v této fázi naplněny;

1.  znovu opakuje svůj postoj, který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku;

2.  vyjadřuje závažné znepokojení nad řadou zákonných opatření, která byla rychle přijata v uplynulých měsících, mimořádně ztížila přístup k mezinárodní ochraně a neoprávněně kriminalizují uprchlíky, migranty a žadatele o azyl; zdůrazňuje své znepokojení nad nedodržováním zásady nenavracení, zvýšeným využíváním zadržování, včetně nezletilých osob, a používáním xenofobní rétoriky, která spojuje uprchlíky se sociálními problémy a bezpečnostními riziky, a to zejména ve vládních komunikačních kampaních a v rámci celonárodních konzultací, což ztěžuje podmínky pro integraci; naléhavě vyzývá vládu Maďarska, aby se vrátila k obvyklým postupům a zrušila nouzová opatření;

3.  domnívá se, že všechny členské státy musí ve své legislativní a správní praxi důsledně dodržovat právo EU a že veškeré právní předpisy musí odrážet základní evropské hodnoty, totiž demokratické zásady, právní stát a základní práva, a být s nimi v souladu;

4.  zdůrazňuje, že Parlament opakovaně vyzval Radu, aby reagovala na znepokojivý vývoj v Maďarsku; žádá Radu Evropské unie a Evropskou radu, aby co nejdříve uspořádaly diskusi a přijaly závěry o situaci v Maďarsku; domnívá se, že tím, že Komise ani Rada neberou v potaz připomínky Parlamentu, které opakovaně vyslovila většina poslanců, ani na ně odpovídajícím způsobem nereagují, oslabují zásadu vzájemné loajální spolupráce orgánů ve smyslu čl. 13 odst. 2 SEU;

5.  je přesvědčen, že Maďarsko je pro EU zkouškou, která má ověřit její schopnost a politické odhodlání reagovat na ohrožení a porušování jejích vlastních základních hodnot některým členským státem; odsuzuje, že ke stejnému vývoji dochází i v některých dalších členských státech, a domnívá se, že znepokojující známky oslabování právního státu, které jsou obdobné jako v případě Maďarska, se objevují i v důsledku nečinnosti EU; je přesvědčen, že to vyvolává vážné pochybnosti ohledně schopnosti Unie zajistit trvalé dodržování politických kodaňských kritérií členskými státy po jejich vstupu do Unie;

6.  připomíná, že Komise hraje úlohu strážkyně Smluv a má zajišťovat, aby vnitrostátní právní předpisy byly v souladu se zásadou demokracie, právního státu a základními právy; zdůrazňuje, že je důležité, aby se hodnocení a analýzy situace v jednotlivých členských státech prováděné Komisí a Parlamentem zakládaly na objektivních skutečnostech a aby byly vyvážené; vyzývá vládu Maďarska a Komisi, aby úzce spolupracovaly při řešení veškerých problémů, které by podle jejich názoru mohly vyžadovat další hodnocení nebo analýzu; s uspokojením bere na vědomí skutečnost, že proti Maďarsku bylo zahájeno řízení o porušení práva týkající se azylového acquis;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise se nyní soustředí především na okrajové, technické aspekty právních předpisů a opomíjí trendy, vzorce a souhrnný účinek opatření na právní stát a základní práva; je přesvědčen, že zejména řízení o porušení Smlouvy ve většině případů nevedla ke skutečným změnám a nezajistila řešení situace v širších souvislostech;

8.  opakovaně žádá Komisi, aby aktivovala první fázi rámce postupu EU pro posílení zásady právního státu a neprodleně zahájila podrobné monitorování situace, pokud jde o zásady demokracie, právního státu a základní lidská práva v Maďarsku, včetně souhrnného dopadu řady opatření, a posoudila vznik systémového rizika v tomto členském státě, které by mohlo vést ke zjevnému závažnému porušení obsahu článku 7 SEU;

9.  vyzývá Komisi, aby pokračovala ve všech šetřeních a v plné míře využila veškerých dostupných legislativních nástrojů, aby tak zajistila transparentní a řádné vynakládání prostředků EU v Maďarsku v souladu s právem EU; bere na vědomí rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2015 pozastavit některé smlouvy v osmi programech financování EU, protože Maďarsko použilo příliš restriktivní výběrová kritéria při zadávání veřejných zakázek v Maďarsku;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře EU pro základní práva, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0227.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0315.
(3) Úř. věst. C 249 E, 30.8.2013, s.27.
(4) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

Právní upozornění