Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/3037(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1424/2015

Předložené texty :

B8-1424/2015

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0462

Přijaté texty
PDF 397kWORD 72k
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk Konečné znění
Zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnost, početní složení a funkční období
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnosti, početním složení a funkčním období (2015/3037(RSO))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, kterou předložilo 283 poslanců, o zřízení vyšetřovacího výboru, který by prošetřil údajná porušení právních předpisů Unie a údajný nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Konference předsedů,

–  s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu(4) a na probíhající řízení o nesplnění povinnosti,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2015 o měření emisí v automobilovém průmyslu(6), v němž vyzývá k důkladnému prošetření úlohy a odpovědnosti Komise a orgánů členských států s přihlédnutím mj. k problémům zjištěným ve zprávě Společného výzkumného střediska Komise z roku 2011,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (D042120),

–  s ohledem na stanovisko Technického výboru – motorová vozidla zřízeného podle čl. 40 odst. 1 směrnice 2007/46/ES, které bylo doručeno dne 28. října 2015,

–  s ohledem na článek 198 jednacího řádu,

1.  se rozhodl zřídit vyšetřovací výbor, který prošetří údajná porušení právních předpisů Unie a údajný nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu, aniž by tím byly dotčeny pravomoci vnitrostátních soudů a soudů Unie;

2.  rozhodl, že vyšetřovací výbor:

   prošetří údajné selhání Komise při plnění povinnosti podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007, tj. přezkoumávat zkušební cykly používané pro měření emisí a, pokud již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, upravovat je tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici, a to i přes informace týkající se závažného a přetrvávajícího překračování mezních hodnot emisí pro vozidla při běžném použití v rozporu s povinnostmi stanovenými v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2007, včetně zpráv Společného výzkumného střediska Komise z roku 2011 a 2013 a výzkumu Mezinárodní rady pro čistou dopravu (International Council on Clean Transportation – ICCT), jehož výsledky byly k dispozici v květnu 2014;
   prošetří údajné selhání Komise a orgánů členských států přijmout náležitá a účinná opatření pro dohled nad prosazováním a k prosazení výslovného zákazu odpojovacích zařízení, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007;
   prošetří údajné selhání Komise zavést včas zkoušky odrážející skutečné jízdní podmínky a přijmout opatření týkající se používání odpojovacích mechanismů, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007;
   prošetří údajné selhání členských států přijmout předpisy, které stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007 ze strany výrobců, přičemž k typům porušení ustanovení patří používání odpojovacích zařízení, odmítnutí zpřístupnit informace a padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo shodnosti v provozu, jak je požadováno v čl. 13 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení;
   prošetří údajné selhání členských států přijmout všechna nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla prováděna ustanovení týkající se sankcí za porušení nařízení (ES) č. 715/2007, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení;
   shromáždí a zanalyzuje informace s cílem zjistit, zda Komise a členské státy měly důkazy týkající se používání odpojovacích mechanismů před oznámením o porušení, které vydala Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických dne 18. září 2015;
   shromáždí a zanalyzuje informace o provádění ustanovení směrnice 2007/46/ES, zejména čl. 12 odst. 1 a čl. 30 odst. 1, 3 a 4, členskými státy;
   shromáždí a zanalyzuje informace s cílem zjistit, zda Komise a členské státy měly důkazy o používání odpojovacích zařízení při zkouškách emisí CO2;
   vydá v této věci doporučení, která uzná za nezbytná;

3.  rozhodl, že vyšetřovací výbor předloží průběžnou zprávu do šesti měsíců od zahájení své činnosti a konečnou zprávu do 12 měsíců od zahájení své činnosti;

4.  rozhodl, že vyšetřovací výbor bude mít 45 členů;

5.  pověřuje svého předsedu, aby zajistil zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

(1) Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1
(3) Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1
(6) Přijaté texty, P8_TA(2015)0375.

Právní upozornění